Бекъп профил на купувача

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Кирович” АД- Стара Загора

от 23 ноември 2015 до 04 декември 2015г. ще  извършва безплатни прегледи за рак на гърдата

 
 

От 23 ноември 2015г. до 04.12.2015г. – в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович ” –АД Стара Загора ще се извършват безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата. Прегледите са част от национална информационна кампания за профилактика на рака на млечната жлеза.

Прегледите ще се осъществяват в ДКБ – хирургичен кабинет от 13.30 до 15.30 ч. след предварително записване. Желаещите трябва да представят трите си имена и телефон за обратна връзка.. След запълване на графиците записванията ще бъдат преустановени.

Телефон за предварително записване – 042/698 113.


КАРИЕРИ

СВОБОДНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИЗАНТ” ПО СПЕЦИАЛНОСТ КОЖНИ БОЛЕСТИ В КОЖНА КЛИНИКА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

СВОБОДНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИЗАНТ” ПО СПЕЦИАЛНОСТИ :

 1. Анестезиологично и инт.лечение    2 длъжности  за нуждите на Спешно отделение
 2. Клинична имунология                    1 длъжност
 3. Клинична хематология                   2 длъжност
 4. Медицинска онкология                   1 длъжност
 5. Нервни болести                             2 длъжности
 6. Образна диагностика                     2 длъжности
 7. Детска неврология                         1 длъжност
 8. Детска ендокринология                  1 длъжност
 9. Педиатрия                                     1 длъжност
 10. Ревматология                                 1 длъжност
 11. Хирургия                                       2 длъжности
 12. Съдова хирургия                            2 длъжности


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
В МБАЛ “ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ” АД гр. СТАРА ЗАГОРА
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

НА “УМБАЛ – ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД
 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТЕРМИНАЛНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА ХЕМОДИАЛИЗА В МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД – ГР. СТАРА ЗАГОРА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ2
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОТОКОЛ 1
ПРОТОКОЛ 2
ПРОТОКОЛ 3
ПРОТОКОЛ 4
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 4
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ПРОТОКОЛ 4
ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ПУБЛИКУВАНА В ТЕД

ДОГОВОР Ей Енд Ди Фарма
ДОГОВОР Медекс
ДОГОВОР Софарма трейдинг

ДОГОВОР Химимпорт фарма

ВЪРнАТИ ГАРАНЦИИ


ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ НЕОБХОДИМИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ


ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА осъществяване дейноста на “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА

 
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗАПОВЕД ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ХРАНА

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

ДОГОВОР ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
 
06.02.2015 .

ИЗГОТВЯНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ПРЕБАЗИРАНЕ НА КЛИНИКА ПО НЕОНАТОЛОГИЯ С 30 ЛЕГЛА  В Т.Ч. 5 ИНТЕНЗИВНИ И КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ С ДЕЙНОСТИ РОДИЛНА ПОМОЩ, ПАТОЛОТГИЧНА БРЕМЕННОСТ И ГИНЕКОЛОГИЯ С 45 ЛЕГЛА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД, В СГРАДАТА НА В БЛ.  “Е”И БЛ.”А” НА ХИРУРГИЧЕН БЛОК

ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРОТОКОЛ 1

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

ДОГОВОР АРТ СТУДИО

ВЪРНАТИ ГАРАНЦИИ


ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА  ФИНАНСОВА  ИНСТИТУЦИЯ  ЗА НУЖДИТЕ НА “УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД

ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАПОВЕД ОТТЕГЛЯНЕ

СЛЕД ПРОМЯНА

ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПИСМЕННИ РАЗСЯСНЕНИЯ СЛЕД ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ

ПРОТОКОЛ No1

ПРОТОКОЛ No2

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ

ПРОТОКОЛ No3

ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ

ДОГОВОР ИНВЕСТБАНК

ДОГОВОР ЮРОБАНК


АБОНАМЕНТНА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА 22 /ДВАДЕСЕТ И ДВА/ БР. АСАНСЬОРНИ  УРЕДБИ, МОНТИРАНИ И РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА “УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД

ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

РЕШЕНИЕ ПРЕКРАТЯВАНЕ


ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРИФАЗЕН ДИЗЕЛ АГРЕГАТ 500 КvА / 400КW ЗА РЕЗЕРВНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ПИСМО ДО МЕДИИ ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ПИСМЕННИ РАЗЯСНЕНИЯ ДИЗЕЛОВ АГРЕГАТ

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 1 и 2

12.10.2015г. ПРОТОКОЛ 3

20.10.2015г. ПРОТОКОЛ 4

21.10.2015г. ПРОТОКОЛ 5

21.10.2015г. УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

23.10.2015г. ПРОТОКОЛ 6

26.10.2015г. ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ

26.10.2015г. УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


ИЗБОР НА БАНКОВА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО В РАЗМЕР ДО 6 500 000 ЛЕВА И КРЕДИТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В РАЗМЕР ДО 3 500 000 ЛЕВА.

ОБЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИД

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

ПРЕКРАТЕНА


ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА ПЕРСОНАЛА НА УМБАЛ “ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД

ОБЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

ПИСМО ДО МЕДИИ ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

СЪОБЩЕНИЕ ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

ЗАПОВЕД

ДОГОВОР


ИЗБОР НА БАНКОВА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО В РАЗМЕР ДО 6 500 000 ЛЕВА И КРЕДИТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В РАЗМЕР ДО 3 500 000 ЛЕВА.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

ПИСМО ДО МЕДИИ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ПИСМЕННИ РАЗЯСНЕНИЯ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИД

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

ПРЕКРАТЕНА


ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ (НН) И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЯ

ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

РЕШЕНИЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

ПИСМО ДО МЕДИИ

ПИСМЕННИ РАЗЯСНЕНИЯ

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

19.10.2015г. ПРОТОКОЛ 3

19.10.2015г. СЪОБЩЕНИЕ ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

03.11.2015г. ПРОТОКОЛ 4

04.11.2015г. ПРОТОКОЛ 5

10.11.2015г. ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ


ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ – БУТИЛИРАН РАЙСКИ ГАЗ И ТЕЧЕН КИСЛОРОД, ЧРЕЗ МОНТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА “УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

ПИСМО ДО МЕДИИ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИД

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

ПРЕКРАТЕНА


ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА БАНКОВА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО В РАЗМЕР ДО 6 500 000 ЛЕВА И КРЕДИТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В РАЗМЕР ДО 3 500 000 ЛЕВА.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

ПИСМО ДО МЕДИИ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИД

ПРЕКРАТЕНА


ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ – БУТИЛИРАН РАЙСКИ ГАЗ И ТЕЧЕН КИСЛОРОД, ЧРЕЗ МОНТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА “УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ПИСМО ДО МЕДИИ

30.10.2015г. ЗАПОВЕД КОМИСИЯ

30.10.2015г. ПРОТОКОЛ 1

06.11.2015г. ПРОТОКОЛ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 1 И 2

26.11.2015г. ПРОТОКОЛ 3

09.12.2015г. ПРОТОКОЛ 4

10.12.2015г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

06.01.2016г. ПРОТОКОЛ 5

14.01.2016г. ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ

22.01.2016г. ВТОРА ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ


ОСИГУРЯВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ХЕМОДИАЛИЗНО БОЛНИ ЛИЦА ПО УТВЪРДЕН ГРАФИК ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД ОТ ДОМОВЕТЕ ИМ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, ОБЩИНА ОПАН, ОБЩИНА РАДНЕВО ДО ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ХЕМОДИАЛИЗА КЪМ УМБАЛ “ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД И ОБРАТНО ДО ДОМОВЕТЕ ИМ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ДЕНОНОЩИЕ НА ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИСТИ, ДЕЖУРЕН МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ОТ ДОМОВЕТЕ ИМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ДО УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД И ОБРАТНО

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

ПОКАНА АОП

ПИСМО ДО МЕДИИ

21.10.2015г. ПРОТОКОЛ 1

22.10.2015г. ПРОТОКОЛ 2

03.11.2015г. ПРОТОКОЛ 3

04.11.2015г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

09.11.2015г. ПРОТОКОЛ 4

10.11.2015г. ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ


ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ И АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА “УНИВЕРСИТЕТСКА МИОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ” АД”

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

ОБРАЗЕЦ ЦЕНОВА ОФЕРТА

ПОКАНА АОП

ПИСМО ДО МЕДИИ

23.10.2015г. ПРОТОКОЛ 1

28.10.2015г. ПРОТОКОЛ 2

28.10.2015г. ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОТОКОЛ 2

28.10.2015г. УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

02.11.2015г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

12.11.2015г. ПРОТОКОЛ 3

19.11.2015г. ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ


ИЗБОР НА БАНКОВА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ КРЕДИТОРИ ДО 795 000 ЛЕВА

 

11.01.2016г. ПОКАНА АОП

11.01.2016г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА

11.01.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 10


ОСИГУРЯВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ДЕНОНОЩИЕ НА ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИСТИ, ДЕЖУРЕН МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ОТ ДОМОВЕТЕ ИМ В ГРАД СТАРА ЗАГОРА И НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ДО УМБАЛ “ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ” АД И ОБРАТНО

 

19.01.2016г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА

19.01.2016г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

19.01.2016г. ПОКАНА АОП

Works with AZEXO page builder