Обществена поръчка

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЕТАЖ И СУТЕРЕН НА ТЕРАПЕВТИЧЕН БЛОК „В” В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА И ПРИСТРОЙКИ- КОРИДОР И ЕВАКУАЦИОННА СТЪЛБА – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА - 68850.5025.179, УПИ-ЗА ЗДРАВНИ НУЖДИ, КВ. 524 ГР. СТАРА ЗАГОРА
21.06.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ДО АОП
21.06.2019г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ ДО АОП
21.06.2019г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
21.06.2019г. АРХИТЕКТУРА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1
21.06.2019г. ВИК ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1
21.06.2019г. ГЕОДЕЗИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ-ПРИЛОЖЕНИЕ 1
21.06.2019г. ЕЛ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ-ПРИЛОЖЕНИЕ 1
21.06.2019г. ОВИ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ-ПРИЛОЖЕНИЕ 1
21.06.2019г. ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ-ПРИЛОЖЕНИЕ 1
21.06.2019г. СК ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ-ПРИЛОЖЕНИЕ 1
21.06.2019г. ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ-ПРИЛОЖЕНИЕ 1
21.06.2019г. ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ-ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
21.06.2019г. еЕЕДОП
21.06.2019г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
21.06.2019г. ДОГОВОР ХЕМОДИАЛИЗА
24.06.2019г. РЕШЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДО АОП
24.06.2019г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
24.06.2019г. АРХИТЕКТУРА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1
24.06.2019г. ВИК ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1
24.06.2019г. ГЕОДЕЗИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ-ПРИЛОЖЕНИЕ 1
24.06.2019г. ЕЛ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ-ПРИЛОЖЕНИЕ 1
24.06.2019г. ОВИ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ-ПРИЛОЖЕНИЕ 1
24.06.2019г. ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ-ПРИЛОЖЕНИЕ 1
24.06.2019г. СК ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ-ПРИЛОЖЕНИЕ 1
24.06.2019г. ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ-ПРИЛОЖЕНИЕ 1
24.06.2019г. ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ-ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
24.06.2019г. еЕЕДОП
24.06.2019г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
24.06.2019г. ДОГОВОР ХЕМОДИАЛИЗА
16.07.2019г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
16.07.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ДО АОП
Works with AZEXO page builder