Обществена поръчка

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЕТАЖ И СУТЕРЕН НА ТЕРАПЕВТИЧЕН БЛОК „В” В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА И ПРИСТРОЙКИ- КОРИДОР И ЕВАКУАЦИОННА СТЪЛБА – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА - 68850.5025.179, УПИ-ЗА ЗДРАВНИ НУЖДИ, КВ. 524 ГР. СТАРА ЗАГОРА
Works with AZEXO page builder