Обществена поръчка

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЕТАЖ И СУТЕРЕН НА ТЕРАПЕВТИЧЕН БЛОК „В” В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА И ПРИСТРОЙКИ- КОРИДОР И ЕВАКУАЦИОННА СТЪЛБА – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГРАД СТАРА ЗАГОРА - 68850.5025.179, УПИ-ЗА ЗДРАВНИ НУЖДИ, КВ. 524 ГР. СТАРА ЗАГОРА
30.08.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ДО АОП
30.08.2019г. РЕШЕНИЕ ДО АОП
30.08.2019г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
30.08.2019г. АРХИТЕКТУРА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1
30.08.2019г. ВИК ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1
30.08.2019г. ГЕОДЕЗИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1
30.08.2019г. ЕЛ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1
30.08.2019г. ОВИ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1
30.08.2019г. ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1
30.08.2019г. СК ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1
30.08.2019г. ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1
30.08.2019г. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ – ПРИЛОЖЕНИЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1
30.08.2019г. ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
30.08.2019г. еЕЕДОП
30.08.2019г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
30.08.2019г. ДОГОВОР
17.10.2019г. ПРОТОКОЛ 1
21.11.2019г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ
28.11.2019г. ПРОТОКОЛ 2
28.11.2019г. ПРОТОКОЛ 3
28.11.2019г. ДОКЛАД
28.11.2019г. РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
06.01.2020г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ДО АОП
06.01.2020г. ДОГОВОР МИКС-КОНСТРЪКШЪН ООД
Works with AZEXO page builder