Обществена поръчка

ДОСТАВКА НА ОРТОПЕДИЧНИ ИМПЛАНТИ, КОНСУМАТИВИ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА НУЖДИТЕ НА ОРТОПЕДИЧНА ОПЕРАЦИОННА В „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА”

09.11.2017г. СТАНОВИЩЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ПО ЧЛ.232 ОТ ЗОП ЕТАП 1-ВИ
21.11.2017г. ОБЯВЛЕНИЕ
21.11.2017г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
21.11.2017г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
21.11.2017г. ОБРАЗЕЦ 1 -ЕЕДОП
21.11.2017г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
21.11.2017г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1
21.11.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
21.11.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
24.11.2017г. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
24.11.2017г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
24.11.2017г. ОБРАЗЕЦ 1-ЕЕДОП
24.11.2017г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
24.11.2017г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1
24.11.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
24.11.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
29.11.2017г. СТАНОВИЩЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ПО ЧЛ.232 ОТ ЗОП ЕТАП 2-РИ
09.03.2018г. ПРОТОКОЛ 1
09.03.2018г. МЕЖДИНЕН ДОКЛАД 
09.03.2018г. РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ЗА ОБОСОБЕНA ПОЗИЦИЯ 27
02.04.2018г. ПРОТОКОЛ 2
02.04.2018г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
05.04.2018г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 27 ДО АОП
20.04.2018г. ПРОТОКОЛ 3
20.04.2018г. СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА
20.04.2018г. ДОКЛАД
20.04.2018г. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ
20.04.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1
26.06.2018г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ С УЧАСТНИЦИТЕ
14.09.2018г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Works with AZEXO page builder