Обществена поръчка

ДОСТАВКА, НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ  ЗА ДЕЙНОСТТА НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА

06.03.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ
06.03.2018г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
06.03.2018г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
06.03.2018г. ОБРАЗЕЦ 1 ЕЕДОП
06.03.2018г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
06.03.2018г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1
06.03.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
06.03.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
28.03.2018г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА еЕЕДОП
15.05.2018г. ПРОТОКОЛ 1
29.05.2018г. ПРОТОКОЛ 2
12.06.2018г. ПРОТОКОЛ 3
12.06.2018г. ПРОТОКОЛ 4
15.06.2018г. ПРОТОКОЛ 5
18.06.2018г. ПРОТОКОЛ 6
18.06.2018г. Съобщение за отваряне на ценови оферти
25.06.2018г. ПРОТОКОЛ 7
25.06.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1
28.06.2018г. ДОКЛАД
28.06.2018г. РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
23.07.2018г. ДОГОВОР ПРОФАРМАЦИЯ
23.07.2018г. ДОГОВОР МЕДОФАРМА
20.08.2018г. Информация за сключени договори
17.09.2018г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО НОМЕНКЛАТУРИ В ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ДО АОП
Works with AZEXO page builder