Обществена поръчка

ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА”

05.10.2017г. ОБЯВЛЕНИЕ
05.10.2017г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
05.10.2017г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
05.10.2017г. ОБРАЗЕЦ 1 ЕЕДОП
05.10.2017г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
05.10.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
05.10.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2
05.10.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3
20.10.2017г. ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ
16.11.2017г. ПРОТОКОЛ 1
29.11.2017г. ПРОТОКОЛ 2
29.11.2017г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
19.12.2017г. ПРОТОКОЛ 3
19.12.2017г. ПРОТОКОЛ 4
19.12.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 4
19.12.2017г. ДОКЛАД
19.12.2017г. РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 
19.12.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ
21.02.2018г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ДО АОП
23.02.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА (СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ)
Works with AZEXO page builder