Обществена поръчка

ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 191 ОТ ЗОП с предмет:Периодична доставка на хранителни продукти за осъществяване дейността на УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА, включваща хранителни продукти /номенклатурни единици/ разпределени в обособени позиции – обособена позиция № 1 Хляб, хлебни изделия и сладкарски изделия, обособена позиция 2 – Мляко и млечни изделия, обособена позиция 3- Месо и месни продукти, обособена позиция 4 – Варива, захарни изделия, подправки и сосове, обособена позиция 5 – Консерви, обособена позиция 6 – Пресни плодове и зеленчуци.

19.01.2018г. ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 191 ОТ ЗОП
Works with AZEXO page builder