Обществена поръчка

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ РАЗТВОРИ, КОНСУМАТИВИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НЕФРОЛОГИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА “УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА

11.06.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
11.06.2018г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
12.06.2018г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
12.06.2018г. ЕЛЕКТРОНЕН еЕЕДОП – ОБРАЗЕЦ
12.06.2018г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
12.06.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
12.06.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
12.06.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
10.08.2018г. ПРОТОКОЛ 1
19.09.2018г. ПРОТОКОЛ 2
19.09.2018г. ПРОТОКОЛ 3
19.09.2018г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
01.10.2018г. ПРОТОКОЛ 4
01.10.2018г. ДОКЛАД
01.10.2018г. РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
23.11.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
23.11.2018г. ДОГОВОР С ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ООД
23.11.2018г. ДОГОВОР СЪС САНИ МЕД ЕООД ООД
23.11.2018г. ДОГОВОР С ДИАМЕД OOД
23.11.2018г. ДОГОВОР С ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ EOOД
28.11.2018г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО НОМЕНКЛАТУРИ В ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ДО АОП
Works with AZEXO page builder