Обществена поръчка

ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛ – КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ, С ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ECO И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД

04.12.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ
04.12.2017 г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
06.12.2017 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
06.12.2017 г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
06.12.2017 г. ДОГОВОР
30.01.2018г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
12.03.2018г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ДО АОП
Works with AZEXO page builder