Обществена поръчка

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ ЗА ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ, И ПОСТОЯННИ ЕЛЕКТРОСТИМУЛАТОРИ И ЕЛЕКТРОДИ ПО 126 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА ДЕЙНОСТА НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА” ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ ОТ 06.10.2016г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ ЗА ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ, И ПОСТОЯННИ ЕЛЕКТРОСТИМУЛАТОРИ И ЕЛЕКТРОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА”

20.09.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
20.09.2016г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
20.09.2016г. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
20.09.2016г. ОБРАЗЕЦ 1 -ЕЕДОП
20.09.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1
20.09.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А

20.09.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А

06.10.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
06.10.2016г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
06.10.2016г. ОБРАЗЦИ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯ
06.10.2016г. ОБРАЗЕЦ 1-ЕЕДОП
06.10.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
06.10.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
06.10.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
24.10.2016г. ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ
05.12.2017 г. ПРОТОКОЛ 1
05.12.2017г. ПРОТОКОЛ 2
05.12.2017г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
25.01.2018г. ПРОТОКОЛ 3
25.01.2018г. МЕЖДИНЕН ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА
25.01.2018г. ПРОТОКОЛ 4
25.01.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 4
25.01.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ПРОТОКОЛ 4
25.01.2018г. РЕШЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО НОМЕНКЛАТУРИ ОТ 4 ДО 8 ВКЛЮЧИТЕЛНО
22.02.2018г. ПРОТОКОЛ 5
22.02.2018г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИЙ
01.03.2018г. ПРОТОКОЛ 6
01.03.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ РОТОКОЛ 6
01.03.2018г. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА
01.03.2018г. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ И ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ
01.03.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ И ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ
09.03.2018г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ЗА НОМЕНКЛАТУРИ АОП
19.03.2018г. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №РД-10-184/01.03.2018Г
11.04.2018г. ВТОРО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №РД-10-184/01.03.2018Г
25.04.2018г. ТРЕТО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №РД-10-184/01.03.2018Г
16.05.2018г. ЧЕТВЪРТО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №РД-10-184/01.03.2018Г
25.04.2018г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ
Works with AZEXO page builder