Обществена поръчка

ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО 48 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА”

11.10.2016г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
11.10.2016г. ОБРАЗЕЦ 1 -ЕЕДОП
11.10.2016г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
11.10.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
11.10.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
11.10.2016г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
СТАНОВИЩЕ 1 АОП ПО ЧЛ. 232 ОТ ЗОП
СТАНОВИЩЕ 2 АОП ПО ЧЛ. 232 ОТ ЗОП
12.04.2017г. ПРОТОКОЛ 1
12.04.2017г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
19.05.2017г. ПРОТОКОЛ 2
19.05.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 2
19.05.2017г. ПРОТОКОЛ 3
19.05.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ПРОТОКОЛ 3
19.05.2017г. ДОКЛАД
19.05.2017г. РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
06.06.2017г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА/ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
25.07.2017г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА (СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ)

[/collapse]

Works with AZEXO page builder