Обществена поръчка

ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ДВА БРОЯ НОВИ РЕСПИРАТОРИ, ДВА БРОЯ НОВИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ АПАРАТИ И ЧЕТИРИ БРОЯ НОВИ АПАРАТИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА, КАКТО И ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ПЕРСОНАЛ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА”

01.11.2016г. ОБЯВЛЕНИЕ
01.11.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
02.11.2016г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
02.11.2016г. ОБРАЗЕЦ 1 -ЕЕДОП
02.11.2016г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
02.11.2016г. ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
02.11.2016г. ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
02.11.2016г. ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
15.11.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
15.11.2016г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ АОП
22.12.2016г. ПРОТОКОЛ 1
22.12.2016г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
13.01.2017г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
13.01.2017г. ДОКЛАД
13.01.2017г. ПРОТОКОЛ 2
30.01.2017г. РЕШЕНИЕ ПРЕКРАТЯВАНЕ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 АОП
Works with AZEXO page builder