Обществена поръчка

ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА”

27.03.2017г. ОБЯВЛЕНИЕ
27.03.2017г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
29.03.2017г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
29.03.2017г. ОБРАЗЕЦ 1 -ЕЕДОП
29.03.2017г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
29.03.2017г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1
29.03.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
29.03.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
10.04.2017г. ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ
19.10.2017г. ПРОТОКОЛ 1
19.10.2017г. ПРОТОКОЛ 2
25.10.2017г. ПРОТОКОЛ 3
25.10.2017г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
13.11.2017г. ПРОТОКОЛ 4
13.11.2017г. ПРОТОКОЛ 5
13.11.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 5
15.11.2017г. ПРОТОКОЛ 6
15.11.2017г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЖРЕБИЙ
20.11.2017г. ПРОТОКОЛ 7
24.11.2017г. ПРОТОКОЛ 8
24.11.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 8
24.11.2017г. ДОКЛАД
24.11.2017г. РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
24.11.2017г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ
10.01.2018г. ВТОРИ ДОКЛАД
10.01.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
10.01.2018г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 23 И 27
10.01.2018г. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7
12.01.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА
18.01.2018г. ТРЕТИ ДОКЛАД
18.01.2018г. ВТОРО ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИЯ 23
23.01.2018г. АОП-ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
22.02.2018г. ВТОРО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА
Works with AZEXO page builder