Обществена поръчка

ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА “УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА

05.12.2017г. ОБЯВА ДО АОП
05.12.2017г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
05.12.2017г. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
05.12.2017г. ДОГОВОР
05.12.2017г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
11.12.2017г. СТАНОВИЩЕ ПО ЧЛ. 100 АЛ. 1 И 2 ОТ ЗОП
Works with AZEXO page builder