Ценова Листа

“УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ АД
ЦЕНОВА ЛИСТА
в сила от 05.01.2023 г.”

 

Код Услуги Цена в лв. Забележка
Тип услуга : Административни
ZFF0011 Присъствие на придружител по желание за възрастни 11
ZFC0001 Потребителска такса – КП 5.8
ZFF0010 Присъствие на придружител по желание за деца 10
ZFF0012 Избор на медицински специалист 53
ZFF0013 Избор на санитар 26
ZF0014 Софтуерно обслужване за всички планово приети пациенти 3
ZFC0002 Разглеждане на анекс и документи към сключен договор по кл.проучвания 330
ZU01201 АБОНАМЕНТНА ТАКСА ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ 40
IUPN Издаване на УП на неработещи 22
TPOPZG Такса правоучастие 11
DTOPZG Дневна такса за курс за продължаващо обучение на ПЗГ 11
DR00003 Доплащане 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ027Z3 Ксерокопие на История на заболяването /ИЗ/ 55
ADM000001 Такса за закупуване на тръжна документация 132
ZU9929A Транспорт на километър 1 Променлива цена-по себестойност
ZU0120Z ТАКСА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ДРУГО МЕДИЦИНСКО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ 275
ZFS0007 Избор на екип 1 Променлива цена-по себестойност
ZF00003 Такса за разглеждане документи на специализанти 33
ZFC000G АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДОГ. ЗА КЛ. ПРОУЧВАНЕ 1100
ZFR001B ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИИ 55
ZZ02Z71 ПРЕПИС ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА СЪД.МЕД.ЕКСПЕРТИЗА ЗА НУЖДИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИ,РАБОТОДАТЕЛИРБЛИЗКИ И ДРУГИ 300
ZZ048Z0 Медицински документ-изискващ преглед 11
ZZ027Z1 Медицински документ – дубликат 11
ZU89015 Издаване на удостоверение за проведен стаж 11
ZU89014 Издаване на удостоверение за проведено обучение по модул 33
ZFS0008 Избор на лекар 33
ZU66ZZ1 Изработване на справки за Застрахователни компании – сканиранне на ИЗ, мед.документация 55
Тип услуга : Акушерство и гинекология
ZU8872M КАРДИОТОКОГРАФИЯ /ДО ДВА ПЪТИ ДНЕВНО СЛЕД 28 СЕДМИЦА/. 22
EDMN1 Еднократна монополярна ножица 5/330мм ГО 145
ZU84581 IN SITU ХИБРИДИЗАЦИЯ – ПОСТНАТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ 13
DG00054 ПОСТНАТ.ЦИТОГЕН. АНАЛИЗ НА КОЖНИ ФИБРОБЛАСТИ 9
DG03001 ГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ 55
EDMN2 Еднократен граспер 5/330мм ГО 145
ZU69022 ВТОРИЧНО ПРИЕМАНЕ В РО ЗА КЪРМЕНЕ 70
ZU69018 АБОРТ ПО ЖЕЛАНИЕ ЗАКОНЕН ЗА СОЦ.СЛАБИ С/У ПРЕДСТАВЕН ДОКУМЕНТ/ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТОВОТО ПОД ЕДНА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА/. 39
ZU69013 АБОРТ ПО ЖЕЛАНИЕ,ЗАКОНЕН 99
DG00051 СПЕЦИАЛИЗИРАН ЦИТОГЕН. АНАЛИЗ (ПРОЗОМЕН АНАЛИЗ, ЧУПЛИВА Х И ПР.) 17
ZU8904U ПЪРВИ ПРЕГЛЕД НА НОВОРОДЕНО ВЕДНАГА СЛЕД РАЖДАНЕ, САМО ОТ ЛЕКАР, НЕ ОТ АКУШЕРКА. 22
DC8V025 ЦИТОГЕН.АНАЛИЗ НА АМНИОТИЧНИ КЛЕТКИ 11
ZU4223E ПРЕГЛЕД В ХОДА НА БРЕМЕННОСТТА- ВЕДНЪЖ МЕСЕЧНО, ВКЛ.ХЕМОГЛОБИН. 22
ZU4223F НАТИВНА НАМАЗКА ОТ ВАГИНАТА 11
DMHP1X2 ЦИТОГЕН. ИЗСЛЕДВАНЕ НА АБОРТИВЕН МАТЕРИАЛ 17
DMHP1X1 ЦИТОГЕН.ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОЛИДНИ ТУМОРИ 17
ZU751Z1 АМНИОЦЕНТЕЗА 14
DC89003 БИОПСИЯ НА ХОРИОН 15
DG00052 ПОСТНАТ. ЦИТОГ. АНАЛИЗ НА ПЕРИФ. КРЪВ 1.5
DD4E012 КОРДОЦЕНТЕЗА 17
ZU7692D IN SITU ХИБРИДИЗАЦИЯ – ПРЕНАТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ 13
DC89001 ЦИТОГЕН.ИЗСЛЕДВАНЕ НА БИОПСИЯ НА ХОРИОН 17
DG0005A У-ПОЛОВ ХРОМАТИН 12
ZZ001ZC ГИНЕКОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД С УЛТРАЗВУК 33
Тип услуга : Алергология
ZZ015Z6 Провокационен тест- инхалаторен и орален 44
ZZ015Z3 Тестове с натриване, скарифициране, надраскване 11
ZU03917 ПРОВОКАЦИОНЕН ТЕСТ – НАЗАЛЕН ИЛИ ОРАЛЕН 44
ZZ516Z0 Хипосенсибилизиране/десенсибилизиране / на сеанс 11
Тип услуга : Анестезиология
ZU0392J АНЕСТЕЗИЯ ОТ 1 ДО З ЧАСА И ТЯЖЕСТ НА ПАЦИЕНТА ПО ASA IV -V-TA СТЕПЕН И СКЪПО СТРУВАЩИ МЕДИКАМЕНТИ 165
ZU3893A ПРИСЪСТВИЕ НА АНЕСТЕЗИОЛОГ ПРИ МАНИПУЛАЦИИ С ПОВИШЕН РИСК 33
ZU0392M В ЗАВИСИМОСТ ОТ РИСКА ПО ASA / ОТ 1 ДО 5/ СТОЙНОСТТА СЕ ПОВИШАВА НА ВСЕКИ НОМЕР ПО ASA СЪС 100 110
ZU0392I АНЕСТЕЗИЯ НАД 5 ЧАСА И ТЯЖЕСТ НА ПАЦИЕНТА ПО ASA IV – V-TA СТЕПЕН И СКЪПО СТРУВАЩИ МЕДИКАМЕНТИ 385
ZU0392A АНЕСТЕЗИЯ НАД 5 ЧАСА И ТЯЖЕСТ НА ПАЦИЕНТА ПО ASA II-PA – III-TA СТЕПЕН И АНЕСТЕЗИЯ СЪС СТАНДАРТНА ПРЕМЕДИКАЦИЯ, АНЕСТЕТИК И ВОДНОЕЛЕКТРОЛИТНИ РАЗТВОРИ 330
ZU0392K АНЕСТЕЗИЯ ОТ З ДО 5 ЧАСА И ТЯЖЕСТ НА ПАЦИЕНТА ПО ASA IV – V-TA СТЕПЕН И СКЪПОСТРУВАЩИ МЕДИКАМЕНТИ 275
ZU0392H АНЕСТЕЗИЯ ОТ З ДО 5 ЧАСА И ТЯЖЕСТ НА ПАЦИЕНТА ПО ASA II-PA III-TA СТЕПЕН И АНЕСТЕЗИЯ СЪС СТАНДАРТНА ПРЕМЕДИКАЦИЯ, АНЕСТЕТИК И ВОДНОЕЛЕКТРОЛИТНИ РАЗТВОРИ 220
ZU03928 АНЕСТЕЗИЯ ОТ 1 ДО З ЧАСА И ТЯЖЕСТ НА ПАЦИЕНТА ПО ASA III-TA СТЕПЕН И АНЕСТЕЗИЯ СЪС СТАНДАРТНА ПРЕМЕДИКАЦИЯ,АНЕСТЕТИК И ВОДНОЕЛЕКТРОЛИТНИ РАЗТВОРИ 110
ZU03927 АНЕСТЕЗИЯ ДО 1 ЧАС  С ТЯЖЕСТНА ПАЦИЕНТА ПО ASA I -ВА СТЕПЕН – ИЗПОЛЗВАНЕ САМО НА ЕД 66
ZU3996O TIVA II б ЧАСА 352
ZU890AR КОНСУЛТАЦИЯ С АНЕСТЕЗИОЛОГ 33
ZU3996Z RIVA 55
ZU3996X NLA б ЧАСА 259
ZU3996W NLA 4 ЧАСА 176
ZU3996H NLA 2 ЧАСА 143
ZU3996J NLA 1 ЧАС 94
ZU0392E АНЕСТЕЗИЯ ДО 1 ЧАС И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СКЪПОСТРУВАЩИ МЕДИКАМЕНТИ 66
ZU39967 БАЛАНСИРАНА АНЕСТЕЗИЯ 4 ЧАСА 330
ZU0481D ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ БЕЗ КАТЕТЪР 55
ZU38935 ЛОКОРЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ / БЕЗ КАТЕТЪР/ 55
ZU38936 ЛОКОРЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ С КАТЕТЪР 220
ZU8902P СПИНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ 55
ZU042Z7 ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ БЕЗ КАТЕТЪР 55
ZU03921 ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ С КАТЕТЪР 220
ZU0391C БРАХИАЛПЛЕКСУСНА / КАТЕТЪРНА/ АНЕСТЕЗИЯ 110
ZU0391B БРАХИАЛПЛЕКСУСНА АНЕСТЕЗИЯ 55
ZU0391A КРАТКА ВЕНОЗНА АНЕСТЕЗИЯ 44
ZU0391I БАЛАНСИРАНА АНЕСТЕЗИЯ – 30 МИНУТИ 105
ZU3996A TIVA I 1 ЧАС 176
ZU39968 БАЛАНСИРАНА АНЕСТЕЗИЯ 2 ЧАСА 178
ZU3996N TIVA II 4 ЧАСА 253
ZU39966 БАЛАНСИРАНА АНЕСТЕЗИЯ 6 ЧАСА 479
ZU39965 ИНХАЛАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ 30 МИНУТИ 42
ZU39964 ИНХАЛАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ 1 ЧАС 88
ZU39963 ИНХАЛАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ 2 ЧАСА 121
ZU3996K TIVA I 30 МИНУТИ 165
ZU39961 ИНХАЛАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ 6 ЧАСА 253
ZU39954 ИЗВЪРШЕНА ХЕМОДИАЛИЗА НА ЗДРАВНОНЕУСИГУРЕНИ ЧУЖДЕНЦИ 220
ZU3996C TIVA I 4 ЧАСА 550
ZU3996E TIVA II З0 МИНУТИ 94
ZU3996L TIVA II 1 ЧАС 99
ZU3996M TIVA II 2 ЧАСА 143
ZU39969 БАЛАНСИРАНА АНЕСТЕЗИЯ 1 ЧАС 110
ZU39962 ИНХАЛАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ 4 ЧАСА 189
Тип услуга : Аутопсии
DP012M4 АУТОПСИЯ МАКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ 70
Тип услуга : БЪБРЕЧНИ КОНКРЕМЕНТИ
DC41228 БЪБРЕЧНИ КОНКРЕМЕНТИ 9
Тип услуга : Вирусология
DM4Q00W ANTI INFLUENZA A IgM /ELISA/ 17
DM4Q00R ANTI CMV IgM /ELISA/ 17
DM4Q00Q ANTI CMV IgG  /ELISA/ 17
DM4Q00S ANTI R.CONORII IgM /ELISA/ 22
DM9D000 Антистрептолизинов титър (AST) 6
DM4Q00Z ANTI COX .BURNETI IgG /ELISA/ 20
DM9D002 Идентификация на C. difficile TOX A/B (фецес) 33
DM4Q00X ANTI COX .BURNETI IgM /ELISA/ 20
DM4Q00V ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG /ELISA/ 14
DM4Q00N ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM /ELISA/ 14
DM4Q00M ANTI B.BURGDORFERI IgG /ELISA/ 20
DM4Q00L ANTI B.BURGDORFERI IgM /ELISA/ 20
DM4Q00T ANTI R.CONORII IgG /ELISA/ 22
DM9D001 RF 6
DM4Q00F ANTI HIV 1/2 /ELISA/ 17
DM9D003 H.PYLORI Ag /фецес/ 22
DM4Q00E ANTI HDV /ELISA/ 22
DM4Q00G HBsAg 14
DM4Q00B ANTI HIV 1/2 бърз тест 11
DM4N00D HBeAg 17
DM4K00D Anti-HBcor IgM 19
DM4R00D Anti HCV /ELISA/ 14
DM4P00D Anti-HBs /ELISA/ 17
DM4H00D Anti – HAV IgM /ELISA/ 17
DM5D00D HIV 1/2 17
DM9U00D Сифилис (ТРНА/RPR) 11
DM4Q00Y ROTAVIRUS Ag 11
DMV000018 RT-PCR изследване за оценка на вирусен товар при инфектиране с Хепатит С вирус 94
DM4Q01W ANTI INFLUENZA A IgM /ELISA/1 17
DM9D202 H.PYLORI Ag /биопсия/ 22
DMV000021 RT-PCR за доказване на Респораторно сицитиален вирус (RSV) 39
DMV000022 RT-PCR за доказване на Аденовирус (AdV) 39
DMV000023 RT-PCR за доказване на Риновирус (RV) 39
DMV000024 RT-PCR за доказване на човешки коронавирус 229Е 39
DMV000025 RT-PCR за доказване на човешки коронавирус ОС43 39
DMV000026 RT-PCR за доказване на човешки коронавирус HKU1 39
DMV000027 RT-PCR за доказване на човешки коронавирус NL63 39
DMV000028 RT-PCR за доказване на Грипни вируси тип А и В 39
DMV000029 Мултиплекс RT-PCR за детекция на четирите типа коронавируси (229Е)(OC43)(HKU1)(NL63) 61
DMV000030 RT-PCR изследване за детекция на H.pylori и резистетност към кларитромицин 44
DM4Q00K ANTI EBV IgG /ELISA/ 17
DMV000017 RT-PCR изследване за оценка на вирусен товар при инфектиране с Хепатит В вирус 94
DM4Q00J ANTI EBV  IgM /ELISA/ 17
DMV000019 RT-PCR изследване за оценка на вирусен товар при инфектиране с Хепатит D вирус 94
DMV000020 RT-PCR изследване за генотипиране на Хепатит С вирус 94
DMV000009 Мултиплекс RT-PCR за детекция на COVID-19 и грип А/B 61
DMV000010 Мултиплекс грип А/B 55
DMV000013 Високотехнологично вирусологично изследване на (RSV) 44
DMV000014 ANTI COVID-19 IgG /ELISA/ 28
DMV000008 Антигенен Бърз Тест за COVID-19 11
DMV000015 Anti HEV IgM 17
DMV000002 Високотехнологично вирусологично изследване COVID-19 50
DM4Q02W ANTI INFLUENZA B IgM /ELISA/ Само за лежащо болни 17
DM4N00A ANTI HBe /ELISA/ 17
DM4Q00A ANTI HCV бърз тест 11
DMV000031 RT-PCR изследване за детекция на токсин А и В на С.defficile 44
DM4L00D Anti-HBcor-total 17
DMV000032 RT-PCR за детекция на N. gonorrhoeae, C. trachomatis, M. Genitalum, T. vaginalis, U. urealycum, U. Parvum, M. Hominis 75
DMV000033 RT-PCR за детекция на 14 типа HPV включително 16 и 18 75
Тип услуга : Гастроентерология
ZU7004 ПОЛИПЕКТОМИЧНА ПРИМКА – ОВАЛНА 25ММ 32.64
ZU96334 Инжектор 82.8
ZU7003 ПРИМКА ПОЛИПЕКТОМИЧНА ЕДНОКРАТНА 39.48
ZU70002 ПРИМКА РОТАЦИОННА – ЕДНОКРАТНА 47.76
ZU7005 ПОЛИПЕКТОМИЧНА ПРИМКА – ХЕКСАГОНАЛНА 15ММ 40.8
ZU69054 ВИДЕОГАСТРОСКОПИЯ 132
ZU69058 КОРЕМНА ПУНКЦИЯ 44
ZU69059 ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ 22
ZU69062 ЕДНОКРАТНА ЕНДОСКОПСКА ИГЛА / 1 БРОЙ/ 54
ZU69064 АПЛИКАТОР ЗА ЛИГАТУРА – ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ 172
ZU69063 КЛИПСИ ЗА ЕНДОСКОПСКА ХЕМОСТАЗА / 1 БРОЙ/ 24.77
ZU70001 БИОПСИЧНА ЩИПКА – ЕДНОКРАТНА 32
ZU69060 ВИДЕОКОЛОНОСКОПИЯ 165
Тип услуга : Дейности
GAPR1605Z Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания 59
GKPR1601Z Диализно лечение при остри състояния 297
GAPR2044Z Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата 772
GAPR1617Z Диагностика и лечение на еритродермии 59
GAPR1604Z Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия 451
ZFF0009 ПАЦИЕНТИ,КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ПРОДЪЛЖАТ ЛЕЧЕНИЕТО СИ В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ИЛИ ДА СЕ ЛЕКУВАТ ИЗВЪН ПРЕСТОЯТ СИ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, И НЯМАТ НЕОБХОДИМОСТ ОТ АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗАПЛАЩАТ ЗА ДЕН 35
ZZ52ZZ3 Осцилиращи ножчета за пневматичен фрез MPOWER 1 Променлива цена-по себестойност
D00000001 Консултативен преглед от специалист на други лечебни заведения 55
GAPR1624Z Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 232
Тип услуга : Дейности срещу заплащане от пациента
GAPR1619Z Оперативно отстраняване на катаракта 558
GAPR1607Z Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания 178
GAPR1636Z Позитроннo-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ) 2020
GAPR1637Z Еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография – SPECT/CT на хибриден скенер 535
GAPR1634Z Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт 297
GAPR1631Z Амбулаторно наблюдение на лица с кохлеарно-имплантна система 77
GAPR1626Z Амбулаторни хирургични процедури 178
GAPR1611Z Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 238
GAPR1609Z Амбулаторно наблюдение/ диспансеризация  при муковисцидоза 119
GKPR1604Z Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене 297
GAPR1618Z Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност 333
GAPR1612Z Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия 499
GAPR1613Z Инструментална диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза 238
GAPR1614Z Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания на хипофизата и надбъбрека 356
GAPR1615Z Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна 297
GAPR1623Z Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 404
GAPR1622Z Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 304
GAPR1621Z Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност 220
GAPR1620Z Хирургично лечение на глаукома 653
GAPR1616Z Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис 59
ZU01192 ПАЦИЕНТИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ПРОДЪЛЖАТ ЛЕЧЕНИЕТО СИ В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ИЛИ ДА СЕ ЛЕКУВАТ ИЗВЪН ПРЕСТОЯ СИ ПО КП, И НЯМАТ НЕОБХОДИМОСТ ОТ АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗАПЛАЩАТ ЗА ДЕН 39
Тип услуга : Дерматология
ZU89487 ЛАЗЕРНА КОАГУЛАЦИЯ НА ПРЕКАНЦЕРОЗИ И БАЗЕЛИОМИ 165
ZU9567H Контактна UV-B 1 сеанс 7
ZU9347H Облъчване с NB UV-B 1 сеанс 9
ZU92236 UV-A 1 сеанс 9
ZU44167 Пънч биопсия с шев 88
ZU44166 Пънч биопсия 66
ZZ01550 Директна имунофлуоресценция 132
ZU863Y8 ХИМИОХИРУРГИЯ НА ОСТРИ КОНДИЛОМИ 22
ZU86922 ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ НА ПРЕКАНЦЕРОЗИ И БАЗЕЛИОМИ 110
ZZ015ZB ЕПИКУТАНЕН ПАТЧ ТЕСТ СТАНДРТНА СЕРИЯ 30 АЛ 132
ZU86111 ДИАГНОСТИЧНА БИОПСИЯ ОТ КОЖА 22
ZU863Y9 ХИМИОХИРУРГИЯ НА ПРЕКАНЦЕРОЗА 33
ZU03913 КЮРЕТАЖ НА МОЛУСКУМ КОНТАГИОЗУМ 22
ZU92294 ОБЛЪЧВАНЕ С UV-B ДО 4 ПОЛЕТА 7
ZU92293 ОБЛЪЧВАНЕ С UV-B ДО 2 ПОЛЕТА 4
ZU99823 ПУВА – 1 СЕАНС 13
ZU9339H ОБЛЪЧВАНЕ С UV-БИОДОЗА 7
ZU90596 ПРЕПАРАТ С КОХ ЗА ДЕРМАТОФИТИ 6
ZU8904N ПРЕГЛЕД С ДЕРМАТОСКОП НА ПИГМЕНТНИ ОБРАЗУВАНИЯ 22
ZU8904M ПРЕГЛЕД С ЛАМПА НА WOOD 22
DB0B00A Препарат за кожни дерматофити и посявка на среда на Сабуро 22
ZU91690 Оцветяване на препарат по Грам за гонококция 4
ZU04811 ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ ПО ОБЕРСТ 11
ZU92994 Пакет от 10 UV-B/UV-A процедури 66
ZU22234 ЕЛЕКТРОКОАГУАЦИЯ НА ПАПИЛОМА ВИРУСНА ЛЕЗИЯ /ДО 5/ 55
ZU04810 Локална анестезия 2
ZZ015ZC ЕПИКУТАНЕН ПАТЧ ТЕСТ СТАНДРТНА СЕРИЯ 12 АЛ 39
ZU22212 ЕЛЕКТРОКОАГУАЦИЯ НА ДОБРОКАЧЕСТВЕНА КОЖНА ЛЕЗИЯ 55
ZU22241 ЕЛЕКТРОКОАГУАЦИЯ НА ПАПИЛОМА ВИРУСНА ЛЕЗИЯ /СЛЕД 5/ 13
Тип услуга : Други
DR00009 Изгубена/повредена карта за достъп 22
Тип услуга : Ехографии
ZU69321 ЕХОГРАФИЯ НА БЪБРЕЦИ И ПИКОЧЕН МЕХУР 33
ZU69322 ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ 44
ZU69323 ЕХОГРАФИЯ НА МЛЕЧНИ ЖЛЕЗИ 44
ZU69324 ЕХОГРАФИЯ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА 22
ZU69325 ЕХОГРАФИЯ НА ПРОСТАТНА ЖЛЕЗА 22
Тип услуга : ИМУНОФЛОРЕСЦЕНЦИЯ
DC45235 ФЛОУЦИТОМЕТРИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА NK/NKT КЛЕТКИ 77
Тип услуга : Кардиология
ZU38996 ОБРАБОТКА И ВЗЕМАНЕ НА БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ 2
ZZ015ZA ИНТРАКУТАНЕН ТЕСТ ДО 20 БР.- ЗА ВСЕКИ ТЕСТ 3
ZU33222 ФИБРОБРОНХОСКОПИЯ 440
ZU69049 ЕХОКАРДИОГРАФИЯ /ТМ – ЕКГ/ ДВУРАЗМЕРНА 55
ZU69047 ТРАНСФАЗИАЛНА ЕХОГРАФИЯ 88
CA00004 Тест за обременяване 55
ZFB0018 ИНДИВИДУАЛЕН СЕСТРИНСКИ ПОСТ НА ЧАС, КАТО МБАЛ-АД СЕ АНГАЖИРА ДА ОСИГУРИ КВАЛИФИЦИРАНА СЕСТРА /ЦЕНА НА ЧАС/ 4
ZU69053 ХОЛТЕР ЕКГ 44
ZU69052 КОНТРАСТНА ЕХОКАРДИОГРАФИЯ 220
ZU69051 ВЕЛОЕРГОМЕТРИЯ 44
ZU69050 СПИРОМЕТРИЯ 17
CA00003 ХОЛТЕР РР 44
ZU69048 ЕКГ 11
Тип услуга : Клин. Изследвания – Алкохол и наркотици
DR00004 Отказ от изследване на кръвна проба 17
DR00002 Установяване концентрацията на употреба на наркотични средства 31
DR00001 Установяване концентрацията на алкохол в кръвта 31
Тип услуга : Клин. Изследвания – Биохимия
DCGE000 IgЕ 15
DCD5000 ГГТ 4
DC94000 Креатинфосфокиназа – серум 4
DC8A000 Креатинфосфокиназа – MB – серум 4
DC31000 а-Амилаза 4
DC83000 Холинестереза 6
DCJE000 Липаза 3
DC41219 ВИСОКОЧУСТВИТЕЛЕН CRP 11
DCH6000 IgM 14
DCGX000 IgА 12
DCJP000 Лактат 11
DCH3000 IgG 12
DC97000 Креатинин 3
DCJ1000 тЖСК 4
DCJ6000 Желязо 4
DCWG000 LDL Холестерол 4
DCWD000 HDL Холестерол 4
DCW7000 CRP 13
DC81000 Холестерол 3
DDFU000 Валпроева киселина 17
DCTG000 Триглицериди 3
DC22000 Албумин 3
DCQ9000 Общ белтък 3
DCW3000 Билирубин-директен 3
DC2P000 Алкална фосфатаза 4
DCV3000 Пикочна киселина 3
DC1A000 АЛАТ 3
DCDT050 Кр.захар. профил 7
DCV5000 Урея 3
DCDT000 Глюкоза 3
DH8B052 Прокалцитонин 28
DC58000 АСАТ 3
DCJN000 ЛДХ 4
DCW4000 Билирубин-общ 3
Тип услуга : Клин. Изследвания – Електролити
DCNP000@ Фосфор 3
DCKQ000 Магнезий 4
DCW8000 iCa++ 9
DC6P000 Общ калций 4
DCPH000 Калий 3
DCRH000 Натрий 3
DC7Q000 Хлориди 3
Тип услуга : Клин. Изследвания – КАО
DC4122F КАО 17
Тип услуга : Клин. Изследвания – Коаголация
DC41234 ФДП – ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕНО 13
KL0000001 Време на съсирване 2
DH7V020 Протромбиново време 4
DH0C050 aPTT 4
DH4L020 Фибриноген 4
DH02550 Време на кървене 2
DH4F021 Д-димер 17
DH790U0 Тромбоцитна агрегация 14
Тип услуга : Клин. Изследвания – Метаболити
DCCH000 ФОЛАТ 15
DCC9000 ФЕРИТИН 15
DC8M000 ВИТАМИН В 12 15
Тип услуга : Клин. Изследвания – Пунктати
DC4122T НОСЕН СЕКРЕТ ЗА ЕОЗИНОФИЛИ 4
DC4122V ИНФЕКЦИОЗНА МОНОНУКЛЕОЗА /БЪРЗ ТЕСТ/ 9
DC4122U LE КЛЕТКИ 9
DC4122O БЕЛТЪК – ПУНКТАТ 4
DC4122P СЕДИМЕНТ – ПУНКТАТ 3
DC4122Q ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО – ПУНКТАТ 1.5
DC4122S PH – ПУНКТАТ 1.5
DC4122R ПРОБА НА РИВАЛТА – ПУНКТАТ 1.5
Тип услуга : Клин. Изследвания – Специфични белтъци
DCR00W0 Ревматоиден фактор 13
DH31000 С4 фракция на комплемент 13
DH2T000 С3 фракция на комплемент 13
DC41216 IgA 12
DC41215 IgG 12
DC41217 IgM 14
DC41218 IgE 15
Тип услуга : Клин. Изследвания – Ставен пунктат
DC412C5 Седимент – ставен пунктат 2
DC412C6 Лактатдехидрогеназа – ставен пунктат 2
DC412C7 Пикочна киселина – ставен пунктат 2
DC412C8 Алкална фосфатаза – ставен пунктат 2
DC412C2 Общ белтък – ставен пунктат 2
DC412C1 Глюкоза – ставен пунктат 2
DC412C3 Брой клетки – ставен пунктат 2
DC412C4 pH  – ставен пунктат 2
Тип услуга : Клин. Изследвания – Сърдечни маркери
DCLJ000 Миоглобин 21
DE01050 Pro BNP 39
DE01052 BNP 39
DCXJ000 ТРОПОНИН I 14
DCXJ001 ТРОПОНИН Ths 14
Тип услуга : Клин. Изследвания – Токсикологични тестове
DC41204 Екстази 7
DC41207 Кокаин 7
DC41205 Метамфетамини 7
DC41203 Барбитурати 7
DC41202 Амфетамини 7
DC41200 ОПИАТИ /МОРФИН, КОДЕИН, ХЕРОИН/ В УРИНАТА 7
DC41239 КОМБИНИРАН ТЕСТ: ОПИАТИ, КОКАИН, АМФЕТАМИН, МЕТАМФЕТАМИНИ,МАРИХУАНА 20
DC41238 МАРИХУАНА 7
DC41237 БЕНЗОДИАЗЕПИНИ 7
DC41236 АНТИДЕПРЕСАНТИ 7
DC41235 МЕТАДОН МЕТАБОЛИТ 7
DC41206 Метадон 7
Тип услуга : Клин. Изследвания – Туморни маркери
DC77000 CEA 17
DC6V000 CA 19-9 15
DCPU000 PSA 15
DC4122Y CIFRA 21-1 28
DC4122X NSE 28
DC4122W SCC 22
DC3Q040 Алфа-фетопротеин-амниотична течност 8
DC89000 HCG 17
DCPU001 Free PSA 15
DC6R000 CA 125 15
DC6S000 CA 15-3 15
DC3Q000 Алфа-фетопротеин-серум 17
DC6A000 CA 72-4 28
Тип услуга : Клин. Изследвания – Урина
DDFA031 ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Уробилиноген/ с тест-лента 1.5
DC41224 ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА БЕЛТЪК /МОКРА ПРОБА/ 2
DCDT03C ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Захар/ с тест-лента 1.5
DDDT031 ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Специфично тегло/ с тест-лента 1.5
DC20060 Микроалбуминурия 11
DC4120G Хлориди (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА) 3
DDC4031 ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /pH/ с тест-лента 1.5
DC4120Q Седимент на урина по Stansfeld-Webb 3
DC41227 ПАРАПРОТЕИНИ НА Б.ДЖОНС В УРИНА 6
DC4120E Натрий (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА) 4
DC41225 ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА БИЛИРУБИН /МОКРА ПРОБА/ 2
DC41226 ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА УРОБИЛИНОГЕН /МОКРА ПРОБА/ 2
DC41A21 Проба на Зимницки 11
DC4122C ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТЕН ТЕСТ 6
DC4122D КРЪВНО-ЗАХАРЕН ПРОФИЛ 7
DC4122E КРЕАТИНИН 3
DC4120R Дизморфни еритроцити 9
DCJC03C ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Кетотела/ с тест-лента 1.5
DDFC000 ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА ПРОФИЛ /PH, БЕЛТЪК,ЗАХАР, КЕТОТЕЛА, УРОБИЛИНОГЕН, БИЛИРУБИН, КРЪВ, СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО, НИТРИТИ/ С ТЕСТ ЛЕНТА КОМПЛЕКСНО 4
DDGT033 Седимент на урина (ОРИЕНТИРОВЪЧЕН) 2
DC41208 Белтък (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА) 3
DC41209 Захар (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА) 3
DC4120L Амилаза (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА) 3
DC4120J Фосфор (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА) 3
DC4120F Калий (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА) 4
DC4120I Калций (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА) 7
DH50032 ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Левкоцити/ с тест-лента 1.5
DC4120A Пикочна киселина (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА) 3
DC4120B Креатинин (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА) 3
DCQ903C ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Белтък/ с тест-лента 1.5
DD9E031 ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Нитрити/ с тест-лента 1.5
DC4120D Урея (КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА) 3
DC4120X Калций/кратинин съотношение в урина 7
DD1Y031 ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Билирубин/ с тест-лента 1.5
DH50030 ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА /Кръв/ с тест-лента 1.5
Тип услуга : Клин. Изследвания – Хематология
DH8B051 Морфология на тромбоцити 4
ZU42231 ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ ПО МИКРОМЕТОД /ОТ ПРЪСТА/ 3
DC41232 МИЕЛОГРАМА ОЦВЕТЯВАНЕ И РАЗЧИТАНЕ 21
DCFP050 Гликиран хемоглобин -Нb A1C 13
DH7X050 Ретикулоцити (Rt) – микроскопски 4
DH6C072 Осмотична резистентност на еритроцити 7
DH41060 Кръвна картина – 18 показателя 4
DC41233 МИЕЛОГРАМА + ДКК 25
RASHT Разширен тест за кръвногрупова съвместимост 35
IMHIZ Имунохематологично изследване за ХБН 54
OPKRK Определяне на кръвна картина 17
DH49051 СУЕ Панченко 2
DH49058 СУЕ Вестергрейн 2
DH81050 ДКК – ВИЗУАЛНО МИКРОСКОПСКО 4
DH8B050 Морфология на еритроцитите – микроскопски 4
DH41050 Кръвна картина – 21 показателя 6
Тип услуга : Клин. Имунология
DC4121M АНТИМИТОХОНДРИАЛНИ АНТИТЕЛА /АМАУ 24
DC4121N АНТИГЛАДКОМУСКОАЛНИ АНТИТ.АГМА 24
DC4121O АНА – типиране /Sm RNP SS-A 52 SS-B ScI-70 PM Jo-I CENP-B PCNA dsDNA Nucleosome Histone Rib-P/ 83
DC4121P ТИПИРАНЕ C ИМУНОБЛОТ НА АНТИТЕЛА СРЕЩУ ЧЕРНОДРОБНИ АНТИГЕНИ / АМА М2 М2-ЗЕ Sp100 PML gp210 LKM-I LC-I SLD LP 83
DC4121Q ТИПИРАНЕ С ИМУНОБЛОТ НА АНТИТЕЛА СРЕЩУ if pc pca Ttg mannan ASCA Giiadin 83
DC4121R ТИПИРАНЕ С ИМУНОБЛОТ НА MPO-ANCA PR3-ANCA Agbm 44
DC4121S Анти – ССР 50
DC4121L АНТИНУКЛЕАРНИ АНТИТЕЛА (АНА) 28
DC4121T Антикардиолипинови антитела aCL-G aCL-M 44
DC4121U АНТИ – B@GPI GM 44
DC4121W Антитиреоглобулинови антитела TAT 17
DC4121Y C-лептид 66
DC4121K АНТИ ДНК АНТИТЕЛА 28
DC41220 Определяне на лимфоцитни популации чрез флоуцитометричен метод – основен панел /Т лимфоцити, Ф лимфоцитн, NH клетки 132
DC4121V анти   TSH R антитела TRAK 66
DC41221 Определяне на лимфоцитни популации чрез флоуцитометричен метод – допълнителен панел за един CD маркер 39
DC41222 ФЛОУЦИТОМЕТРИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА NK КЛЕТКИ 55
DC41223 ФЛОУЦИТОМЕТРИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ на HLA -В27 44
DM7H00D Антитела срещу beta2 GP1 IgG/IgM 44
DC4121Z Криоглобулини – скрининг 11
DC4121B ИМУНОГЛОБУЛИН Иг А 13
ZU42233 Квантеферонов тест за туберкулоза 96
DB03000 Анти-неутрофилницитоплазмени антитела ANCA 39
DC4121X Аититирeоидномикрозомални антитела MAT 17
DC4121J С 1-ЕСТЕРАЗЕН ИНХИБИТОР 17
DC4121A ИМУНОГЛОБУЛИН Иг Г 13
DC4121C ИМУНОГЛОБУЛИН Иг М 13
DC4121D ИМУНОГЛОБУЛИН Иг Г1 44
DC4121E ИМУНОГЛОБУЛИН Иг Г2 44
DC4121F ИМУНОГЛОБУЛИН Иг ГЗ 44
DC4121G ИМУНОГЛОБУЛИН Иг Г4 44
DC4121I МИЕЛОМНИ ФРАКЦИИ /имунофиксация/ 165
ZU42232 Изследване на серум /кръв за диагностика на активна /латентна туберколоза 132
Тип услуга : Клинична Хематология
DB0110C ПРЕЛИВАНЕ НА НА ПЗП 110
DB0110A КРЪВОПРЕЛИВАНЕ,ВКЛ.ДИРЕКТНА ПРОБА 165
ZZ01Z81 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНА ГРУПА 17
DB03001 СКРИНИНГ ЗА АНТИЕРИТРОЦИТНИ АНТИТЕЛА 55
DB0110D КРЪВОПУСКАНЕ 55
ZU45259 КОСТНО МОЗЪЧНА БИОПСИЯ /ТРЕПАНОБИОПСИЯ/ 55
DB0110B ПРЕЛИВАНЕ НА ТРОМБОЦИТЕН КОНЦЕНТРАТ 110
DP0B0FK КОСТНО МОЗЪЧНА ПУНКЦИЯ /МИЕЛОГРАМА/ + ЕДНОКРАТНА ИГЛА 97
Тип услуга : Консултативни прегледи и консултации
ZU4223A КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД ОТ Н-К КЛИНИКА, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ 110
ZU4223B КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД ОТ ЛЕКАР С ЕДНА СПЕЦИАЛНОСТ 66
PNKJP Преглед от национален консултант по желание на пациент – 20% от цената на КП 1 Променлива цена-по себестойност
ZU42230 КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД ОТ НАЦИОНАЛЕН ИЛИ РЕПУБЛИКАНСКИ КОНСУЛТАНТ 110
Тип услуга : Консумативи заплащани от пациента
GMI0007 кохлеарен имплантант 1 Променлива цена-по себестойност
GMI0004 Съдов стент 1 Променлива цена-по себестойност
GMI0003 съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове 1 Променлива цена-по себестойност
GMI0020 СИСТЕМА ЗА АРТРОПЛАСТИКА НА РАМЕННА СТАВА 1 Променлива цена-по себестойност
KON0000001 Механичен съшивател 1 Променлива цена-по себестойност
GMI0005 ставна протеза за тазобедрена става 1 Променлива цена-по себестойност
GMI0006 ставна протеза за колянна става 1 Променлива цена-по себестойност
GMI0001 сърдечна клапна протеза 1 Променлива цена-по себестойност
GMI0015 медицински изделия за ендоваскуларна терапия при заболявания на мозъчни съдове (койлове и др.) 1 Променлива цена-по себестойност
GMI0002 съдова протеза за гръдна аорта 1 Променлива цена-по себестойност
GMI0009 комплект с електрод за временна кардиостимулация 1 Променлива цена-по себестойност
GMI0010 електроди с активна фиксация за имплантиране на пейсмейкър при лица под 18 години 1 Променлива цена-по себестойност
GMI0011 мозъчна ликводренираща клапна система при лица под 18-годишна възраст 1 Променлива цена-по себестойност
GMI0012 ресинхронизираща система за стимулация или кардиовертер дефибрилатор 1 Променлива цена-по себестойност
GMI0008 постоянен кардиостимулатор 1 Променлива цена-по себестойност
GMI0013 устройство за механично подпомагане на циркулацията (изкуствено сърце) 1 Променлива цена-по себестойност
GMI0014 транскатетърни клапни протези 1 Променлива цена-по себестойност
Тип услуга : Консумативи срещу заплащане от пациента
XM00008 ПОЛИПРОПИЛЕНОВО ПЛАТНО ХЕРНИЯ 30/30 106
XM00009 ДВУКОМПОНЕНТНО ПЛАТНО ЗА ИНТРААБД.УП. 10/15 630
XM00010 ДВУКОМПОНЕНТНО ПЛАТНО ЗА ИНТРААБД.УП. 15/15 802
XM00011 ПОЛИМЕРНИ КЛИПСИ /ХИРУРГИЯ/ 57.6
XM00012 ТИТАНИЕВИ КЛИПСИ /ХИРУРГИЯ/ 20
ZZ50ZZ1 СИСТЕМА ЗА ПЕРКУТАННА ДИСЦЕКТОМИЯ “DEKOMPRESSOR” 1 Променлива цена-по себестойност
XM00013 КЛИП АПЛИКАТОР ТИТАН ЗА ОТВ.Х-Я ML28 396
XM00014 ЕНДОСК. КЛИП АПЛИКАТОР ЗА ПОЛИМ. КЛИПСИ 554
XM00007 ПОЛИПРОПИЛЕНОВО ПЛАТНО ХЕРНИЯ 15/15 66
IM00002 ИМПЛАНТИ ЧАСТИЧНО ЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК С ДОПЛАЩАНЕ ОТ ПАЦИЕНТА 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ50ZZ7 Спонгиозни винтове 6.5мм с непълна резба 1 Променлива цена-по себестойност
OB00740 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХЕМОСТАТИЧЕН МАТЕРИАЛ НЕЗАПЛАЩАН ОТ НЗОК 57
KONS00001 Касета за фако апарат 128
KONS00002 Картридж В 12
XM00027 Пълен комплект за ендовенозна лазерна аблация 650.4
IM00001 ИМПЛАНТИ ИЗЦЯЛО ЗАПЛАЩАНИ ОТ ПАЦИЕНТА 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ51ZZ0 DCP/динамично компр.плаки/ 1 Променлива цена-по себестойност
XM00002 ЦИРКУЛЯРЕН УШИВАТЕЛ С ЧУП.ГЛАВА FCSME32 550
XM00001 ЦИРКУЛЯРЕН УШИВАТЕЛ С ЧУП.ГЛАВА FCSME26 600
XM00028 Хирургични платна 6/11 см vypro II 150
XM00015 ДВУКОМПОНЕНТНО ПЛАТНО ЗА ИНТРААБД.УП.26/34 1265
XM00003 ПЛАТНО ХЕРНИЯ 15/15 ТММ 151 66
XM00004 ПЛАТНО ХЕРНИЯ 6/11 ТММ 611 66
ZZ50ZZ5 Кортикални винтове 1 Променлива цена-по себестойност
ZU86041 Инцизия на подкожен панарициум или паронихия 55
ZZ50ZZ2 КОНСУМАТИВ ЗА УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ ЗА РЕЗЕКЦИЯ НА МЕКИ ТЪКАНИ И КОСТИ “SONOPET” 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ50ZZ9 Плаки 1/3 тубуларни 1 Променлива цена-по себестойност
XM00005 ПЛАТНО ХЕРНИЯ 30/30 ТММ 303 106
ZZ50ZZ8 Спонгиозни винтове мини с непълна резба – диаметър на резбата 4мм 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ50ZZ6 Малеоларни винтове 4.5мм 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ50ZZ4 КЛАПИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХИДРОЦЕФАЛИЯ 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ50ZZ3 АНТИАДХЕЗИВЕН ГЕЛ 1 Променлива цена-по себестойност
ZU9357I Компресивна превръзка ХВНК 132
ZZ51ZZ4 L Buttress плаки 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ49ZZ6 СИСТЕМА ЗА ПРЕДНА СТАБИЛИЗАЦИЯ В ШИЙНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ С ТИТАНИЕВИ ПЛАКИ 1 Променлива цена-по себестойност
XM00029 Хирургични платна 15/15 см vypro II 312
ZZ52ZZ7 Батерия за пневматичен мотор MPOWER 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ49ZZ8 СИСТЕМА ТИТАНИЕВИ ИМПЛАНТИ ЗА КРАНИОПЛАСТИКА 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ52ZZ9 Доставка на остеосинтеза за горен крайник 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ53ZZ0 Ортопедични и травматологични импланти вариант 3- 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ53ZZ1 Ортопедични и трвматологични импланти вариант 4 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ53ZZ2 Киршнерови игли 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ51ZZ2 Т плаки 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ49ZZ5 СИСТЕМА ЗА ПРЕДНА СТАБИЛИЗАЦИЯ В ШИЙНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ С КЕЙДЖОВЕ “PEEK” 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ49ZZ4 СИСТЕМА ЗА ПЕРКУТАННА ВЕРТЕБРОПЛАСТИКА “CORTOSS” 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ52ZZ5 Осцилиращ нож за пневматичен фрез Synthes 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ51ZZ3 T Buttress плаки 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ52ZZ6 Кутия за батерия за пневматичен мотор MPOWER 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ51ZZ5 Пирон-интрамедуларен 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ51ZZ6 Серклажна тел 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ51ZZ7 Свредло 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ51ZZ8 Консумативи за ортопедична операционна 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ51ZZ9 Ендопротези-система за ендопротезиране на тазобедрена става 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ52ZZ0 Система за първично тотално ендопротезиране на колянна става 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ52ZZ1 Система за ревизионно колянно ендопротезиране 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ52ZZ2 Осцилиращи ножчета за пневматичен мотор MULTIDRIVE MPX 1 Променлива цена-по себестойност
XM00006 ПОЛИПРОПИЛЕНОВО ПЛАТНО ХЕРНИЯ 6/11 55
ZZ49ZZ2 ЛАМИНОПЛАСТИКА 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ49ZZ1 ИМПЛАНТИРУЕМИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НЕВРОХИРУРГИЯ 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ49ZZ3 СИСТЕМА ЗА ПЕРКУТАННА ВЕРТЕБРОПЛАСТИКА 1 Променлива цена-по себестойност
XM00018 ВЕРЕС ИГЛА 13
DR00005 Постелъчно бельо за еднократна употреба 8
DR00006 Маски за неинвазивна вентилация 104
DR00007 Назална канюла optiflow 49
DR00008 Комплект шланг с нагревател и камера за канюла 164
XM00030 Еднократен кръгъл съшивател с чупеща се глава 29мм 480
XM00031 Еднократен кръгъл съшивател с чупеща се глава 32мм 480
XM00032 Еднократен прав съшивател 60мм 360
ZZ52ZZ8 Доставка на остеосинтеза за долен крайник 1 Променлива цена-по себестойност
XM00017 ЕДНОКРАТЕН ДИСЕКТОР 40
ZZ52ZZ4 Осцилиращ нож за пневматичен фрез Aesculap 1 Променлива цена-по себестойност
XM00019 ЕДНОКРАТЕН ТРОАКАР 12 ММ 46
XM00020 ЕДНОКРАТЕН ТРОАКАР 5 ММ 46
XM00021 ЕДНОКРАТЕН АТРАВМАТИЧЕН ГРАСПЕР 46
ZZ50ZZ0 МЕМБРАНА ЗА ПЛАСТИКА НА ТВЪРДАТА МОЗЪЧНА ОБВИВКА 1 Променлива цена-по себестойност
ZZ53ZZ3 Медицински консуматив (атравматичен шевен материал) 2.67
XM00016 ТИТАНИЕВИ КЛИПСИ ЗА ЛИГИРАНЕ НА СЪДОВЕ 26
XM00022 ЕЛЕКТРОДНА КУКА С КАБЕЛ 36
ZZ49ZZ9 КОСТНОЗАМЕСТВАЩА СУБСТАНЦИЯ “HYDROSET” 1 Променлива цена-по себестойност
DG00030 ГАЗОВА СТЕРИЛИЗАЦИЯ С ЕТИЛЕН ОКСИД 44
ZZ53SZ3 Монофиламентен конец 5/0 2
ZU70202 Биопсична игла 22
XM00026 СЕТ ЗА ТОРАКОЦЕНТЕЗА 72
XM00025 ОТСТРАНИТЕЛ ЗА СКОБИ 6
XM00024 ЕДНОКРАТЕН КОЖЕН СЪШИВАТЕЛ 11
XM00023 ЕДНОКРАТНА МОНОПОЛЯРНА НОЖИЦА 42
ZZ49ZZ7 СИСТЕМА ЗА ЗАМЕСТВАНЕ НА ТЯЛО НА ПРЕШЛЕН В ШИЕН ОТДЕЛ С МЕШ 1 Променлива цена-по себестойност
Тип услуга : Ликвор
DC4122J ПРОБА НА НОНЕ-АПЕЛТ – ЛИКВОР 1.5
DC4122M СЕДИМЕНТ – ЛИКВОР 3
DC4122L ХЛОРИДИ – ЛИКВОР 3
DCQ9080@@ БЕЛТЪК – ЛИКВОР 3
DC4122G ПРОБА НА ПАНДИ – ЛИКВОР 1.5
DC4122K Общ брой клетки – ликвор 3
DC4122I ПРОБА НА ПАВЛОВИЧ – ЛИКВОР 1.5
DC4122N СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ НА ЛИКВОР 6
Тип услуга : МИКРОБИОЛОГИЯ
DM4N008 ОЧЕН СЕКРЕТ /АЕРОБНО/ 17
DM4N004 ЕКСУДАТ 13
DM9D025 Хепатит C / HCV генотип, подгенотип / 220
DM9D024 Хепатит C / HCV RNA / 165
DM9D023 Хепатит B / HBV DNA / 165
DM9D022 Идентификация и АБ на H. pylori 110
DM9D222 Идентификация и определяне МПК на H.pylori от фецес и биопсия 132
DG00032 ХРОМОЗОМНИ БОЛЕСТИ И РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ КП №274 121
DG00033 СПЕЦИАЛИЗИРАН ЦИТОГЕНЕТИЧЕН АНАЛИЗ /ЧУПЛИВА ‘Х’ ХРОМОЗОМА/ 83
DG00035 ОТЧИТАНЕ НА СХО В КЛЕТКИ ОТ ЛИМФОЦИТНИ КУЛТУРИ 83
DM4N001 ПРОВЕРКА ЗА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ЧИСТА ГЪБИЧНА КУЛТУРА, НА ВСЕКИ ХИМИОТЕРАПЕВТИК ПО 3
DM9D026 Хепатит D / HDV RNA / 165
DM4N003 ПУНКТАТ 13
DG00034 ОТЧИТАНЕ НА ХРОМОЗОМНИ АБЕРАЦИИ В МЕТАФАЗНИ ПЛАСТИНКИ ОТ ЛИМФОЦИТИ 83
DM4N005 ВАГИНАЛЕН И ЦЕРВИКАЛЕН СЕКРЕТ 17
DM4N007 ЖЛЪЧКА СЕКРЕТ /АЕРОБНО/ 17
DM4N009 УШЕН СЕКРЕТ /АЕРОБНО/ 17
DM4Q00C ВИДАЛ-КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АНТИТЕЛА 11
DC887АА ЦИТОГЕНЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФЕТАЛНА КРЪВ 77
DG0005B ОТЧИТАНЕ МА Х-ПОЛОВ ХРОМАТИН 83
DG00053 ПОСТНАТАЛЕН ЦИТОГЕНЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА КОСТЕН МОЗЪК 77
DM4Q00D HBsAg бърз тест 11
DM4N030 ХЕМОКУЛТУРА – АНАЕРОБНО 11
DM4N006 РАНЕВИ СЕКРЕТ /АЕРОБНО/ 17
DM4N002 МИКОЛ.ИЗСЛ.КУЛТУРЕЛНО 11
DM4N025 ЛИКВОР 17
DM4N029 ХЕМОКУЛТУРА – АЕРОБНА 11
DM4N028 ХЕМОКУЛТУРА BACTEC – АНАЕРОБНА 22
DM4N027 ХЕМОКУЛТУРА BACTEC – АЕРОБНА 22
DG00036 ОТЧИТАНЕ НА МИКРОНУКЛЕОСИ В КЛЕТКА ОТ ЛИМФОЦИТНИ КУЛТУРИ 83
DM4N026 КОСТЕН МОЗЪК 17
DM9D223 H.PYLORI – микроб. изсл. и опред. на антимикробна чувствителност 132
DM4N024 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНА ПОДТИСКАЩА КОНЦЕНТРАЦИЯ (МПК) НА БАКТЕРИИ, НА ПРОБА ОБЩО 33
DM4N023 АНТИБИОГРАМА 11
DM4N022 БАКТЕРИОЛОГИЧНО ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НА АНАЕРОБИ ЧРЕЗ СУБКУЛТУРИ И ДР. БИОХИМИЧНИ И КУЛТУРНИ МЕТОДИ 17
DM4N021 БАКТЕРИОЛОГИЧНО ДИФЕРЕНЦИРАНЕ ЧРЕЗ СУБКУЛТУРИ И ДР. БИОХИМИЧНИ ИЛИ КУЛТУРНИ МЕТОДИ (НАПР.ЦВЕТНА РЕДИЦА С НАЙ-МАЛКО ОСЕМ РЕАКЦИИ) ЩАМ ПО 6
DM4N020 БАКТЕРИОЛОГИЧНО ДИФЕРЕНЦИРАНЕ ЧРЕЗ СУБКУЛТУРИ И ДР. БИОХИМИЧНИ МЕТОДИ С НАЙ-МАЛКО ЧЕТИРИ РЕАКЦИИ-НА ЩАМ ПО 3
DM4N019 РЕКТАЛЕН СЕКРЕТ 11
DM4N011 УРЕТРАЛЕН СЕКРЕТ 13
DG00031 ПОСТНАТАЛЕН ЦИТОГЕНЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА ЛИМФОЦИТИ ОТ ПЕРИФЕРНА КРЪВ С РЕАКТИВИ ОТ МЗ 110
DM4N038 РАНЕВИ СЕКРЕТ /АНАЕРОБНО/ 22
DM4N010 УРОКУЛТУРА 11
DM4N018 ФЕЦЕС 11
DM4N037 АНТИБИОГРАМА 11
DM4N012 ЕЯКУЛАТ 17
DM4N013 ГЪРЛЕН СЕКРЕТ 11
DM4N014 НОСЕН СЕКРЕТ 11
DM4N015 ХРАЧКА 17
DM4N016 ТБД 11
DM4N017 БАЛ 11
Тип услуга : Манупулации и превръзки
ZU4223L ВЗЕМАНЕ НАМАЗКА ЦИТ. ИЗСЛЕДВ. И ПРИГОТВ. НАМАЗКИ ЗА ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 17
ZU4223X ГИПСОВА ШИНИРАЩА ПРЕВРЪЗКА 22
ZU4223T СТЕРИЛНА ПРЕВРЪЗКА 44
ZU99291 Венозна инжекция 11
ZU99293 Венозна инфузия /10-30 мин./ 17
ZU4223W ГОЛЯМА ШИНИРАЩА ПРЕВРЪЗКА 28
ZU99294 Венозна инфузия над 30 мин. 28
ZU4223V ПРЕВРЪЗКА КАТО РАНИЦА ПО ДЕЗО ИЛИ ДЖИЛКРИСТ 17
ZZ015Z1 Проба Манту 11
ZU99290 Мускулна инжекция 6
ZU445Z3 ПРЕВРЪЗКА 44
ZU4223O ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ ЗА АЛКОХОЛНА ПРОБА 31
ZU4223M ВЗЕМАНЕ НА НАМАЗКИ ЗА МИКР.ИЗСЛ. 11
ZU4223H ВЗЕМАНЕ НА ВЕНОЗНА КРЪВ (САМО С НОВА ВЕНЕПУНКЦИЯ) 11
ZU4223D ИЗВЪРШВАНЕ НА ИМУНИЗАЦИЯ 11
ZU98206 ОТСТРАНЯВАНЕ НА КЪРЛЕЖ С ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА НА РАНА 28
ZU69343 Термография на млечна жлеза 44
ZU4223U СТАДИЙНО АДАПТИРАНА ОБРАБОТКА НА УЛКУС 55
ZU4223N ВЗЕМАНЕ НА ВЕНОЗНА КРЪВ САМО С НОВА ВЕНОПУНКЦИЯ 2
Тип услуга : Неврология
ZU69070 ДИРЕКЦИОНАЛЕН ДОПЛЕР НА АРТЕРИИ НА КРАЙНИЦИТЕ 66
NE00007 Осъществяване на ЕЕГ на лица под 18 и разчитане 66
ZU69069 ДОПЛЕР НА МОЗЪЧНИ СЪДОВЕ 28
ZU69071 ЕМГ+ЕЛЕКТРОНЕВРОГРАФИЯ НА НЯКОЛКО МУСКУЛА 55
NE00008 ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДСГ 44
NE00006 Осъществяване на ЕЕГ и разчитане 55
Тип услуга : Образна диагностика – Ангиографиии
ZU69340 АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДОЛНИ КРАЙНИЦИ 495
ZU69334 МОЗЪЧНА АНГИОГР. 1 АРТЕРИЯ 2 ПР 330
ZU95127 ФЛЕБОГРАФИЯ АБДОМИНАЛНА 165
ZU69342 ФЛЕБОГРАФИЯ ПЕРИФЕРНА 132
ZU69341 АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК СЕЛЕКТИВНО 385
ZU69335 ПАНАНГИОГРАФИЯ 660
ZU69338 РЕНОВАЗОГРАФИЯ-ОБЩА 330
ZU69339 РЕНОВАЗОГРАФИЯ-СЕЛЕКТИВНА 165
ZU69336 АОРТОГРАФИЯ (НАДКЛАПНА, ТОРАКАЛНА ИЛИ АБДОМИНАЛНА) 275
Тип услуга : Образна диагностика – ГИТ
ZU69300 КОНТРАСТНО РЬО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОПРОВОД 44
ZU69301 КОНТРАСТНО РЬО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТОМАХ И ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИК 55
ZU69302 ПАСАЖ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ 55
ZU69303 ИРИГОГРАФИЯ 72
ZU69304 ИРИГОГРАФИЯ С ДВОЕН КОНТРАСТ 88
ZU69299 КОНТРАСТНО РЬО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИПОФАРИНКС 33
Тип услуга : Образна диагностика – КАТ
ZU69316 КТ НА ГРЪДЕН КОШ + КОРЕМ + ТАЗ – НАТИВНА 341
ZU69308 КТ НА ШИЯ – НАТИВНА 88
ZU87030 КТ на глава 110
ZU69337 КОРЕМНА АОРТА 1 ПРОЕКЦИЯ 275
ZU69320 КТ СЪС 100 МЛ. КОНТРАСТ 121
ZU69319 КТ С 50 МЛ. КОНТРАСТ 77
ZU69318 КТ НА СТАВИ – НАТИВНА 132
ZU69317 КТ НА КРАЙНИЦИ – НАТИВНА 132
ZU69315 КТ НА КОРЕМ + ТАЗ – НАТИВНА 231
ZU69314 КТ НА ГРЪДЕН КОШ + КОРЕМ – НАТИВНА 231
ZU69313 КТ НА ШИЯ + ГРЪДЕН КОШ – НАТИВНА 220
ZU69312 КТ НА ТАЗ – НАТИВНА 132
ZU69311 КТ НА КОРЕМ – НАТИВНА 143
ZU69309 КТ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – НАТИВНА, ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛ ПО 121
КТ00002 КТ НА ГРЪДЕН КОШ,КОРЕМ И МАЛЪК ТАЗ И МУЛТИФАЗА 506
КТ00001 КТ НА КОРЕМ С К.М. И МУЛТИФАЗА 352
ZU88012 КТ НА ГЛАВА с контраст 198
ZU69310 КТ НА ГРЪДЕН КОШ – НАТИВНА 110
Тип услуга : Образна диагностика – МРТ
ZU88971 Ядрено-магнитен резонанс 275
MR00003 МРТ с к.м. 385
MR00002 МРТ НА ТРИ ЗОНИ 715
MR00001 МРТ НА ДВЕ ЗОНИ 495
Тип услуга : Образна диагностика – Рентгенография
ZU69238 РЬО ГРАФИЯ НА ДОЛНИ РЕБРА 22
ZU69264 РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ОПАШНИ – 2 ПРОЕКЦИИ 39
ZU69232 ЗАБЕЛЕЖКА: ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РЬО СКОПИЯ С ПРИЦЕЛНИ ГРАФИИ ОТ Т. 449 ДО Т.459 ОЩЕ ПО 22
ZU69256 РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ТОРАКАЛНИ -3 ПРОЕКЦИИ 55
ZU69257 РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ЛУМБАЛНИ – 1 ПРОЕКЦИЯ 28
ZU69258 РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ЛУМБАЛНИ -2 ПРОЕКЦИИ 39
ZU69259 РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ЛУМБАЛНИ – 3 ПРОЕКЦИИ 55
ZU69260 РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:САКРАЛНИ -1 ПРОЕКЦИЯ 28
ZU69261 РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:САКРАЛНИ – 2 ПРОЕКЦИИ 39
ZU69254 РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ТОРАКАЛНИ – 1 ПРОЕКЦИЯ 28
ZU69263 РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ОПАШНИ – 1 ПРОЕКЦИЯ 28
ZU69253 РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ШИЙНИ – 3 ПРОЕКЦИИ 50
ZU69265 РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ОПАШНИ – 3 ПРОЕКЦИИ 55
ZU69266 РЬО ГРАФИЯ НА ТАЗОВИ КОСТИ – ОБЗОРНА С ДВЕТЕ ТБС, ЗА ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА НАД 10 год. 28
ZU69267 РЬО ГРАФИЯ НА ТАЗОВИ КОСТИ С ТБС – деца под 10 год. 22
ZU69268 РЬО ГРАФИЯ НА ТБС – 1 ПРОЕКЦИЯ 28
ZU69269 РЬО ГРАФИЯ ТА ТБС – 2 ПРОЕКЦИИ 39
ZU69270 РЬО ГРАФИЯ НА САКРО-ИЛИАЧНИ СТАВИ – ЕДНОСТРАННА 28
ZU69271 РЬО ГРАФИЯ НА САКРО-ИЛИАЧНИ СТАВИ – ДВУСТРАННА 39
ZU69272 РЬО ГРАФИЯ НА КОЛЯННА СТАВА – 1 ПРОЕКЦИЯ 22
ZU69262 РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:САКРАЛНИ – 3 ПРОЕКЦИИ 55
ZU69244 РЬО ГРАФИЯ НА СКАПУЛА – 2 ПРОЕКЦИИ 33
ZU69233 РЬО ГРАФИЯ НА СТЕРНУМ – 1 ПРОЕКЦИЯ 22
ZU69234 РЬО ГРАФИЯ НА СТЕРНУМ – 2 ПРОЕКЦИИ 33
ZU69235 РЬО ГРАФИЯ НА РЕБРА – ОБЗОРНА 28
ZU69237 РЬО ГРАФИЯ НА ГОРНИ РЕБРА 22
ZU69239 РЬО ГРАФИЯ НА СТЕРНО – КЛАВИКУЛАРНИ СТАВИЕДНОСТРАННА И СИМЕТРИЧНА 28
ZU69240 РЬО ГРАФИЯ НА СТЕРНО – КЛАВИКУЛАРНИ СТАВИ 2-ТЕ ПООТДЕЛНО 39
ZU69241 РЬО ГРАФИЯ НА АКРОМИО- КЛАВИКУЛАРНИ СТАВИ 1 ПРОЕКЦИЯ 22
ZU69255 РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ТОРАКАЛНИ – 2 ПРОЕКЦИИ 44
ZU69243 РЬО ГРАФИЯ НА СКАПУЛА – 1 ПРОЕКЦИЯ 28
ZU69275 РЬО ГРАФИЯ НА КОЛЯННА СТАВА – 2 ПРОЕКЦИИ С НАТОВАРВАНЕ 44
ZU69245 РЬО ГРАФИЯ НА РАМЕННА СТАВА – 1 ПРОЕКЦИЯ 28
ZU69246 РЬО ГРАФИЯ НА РАМЕННА СТАВА – 2 ПРОЕКЦИИ 33
ZU69247 РЬО ГРАФИЯ НА КЛАВИКУЛА – ЕДНОСТРАННА 22
ZU69248 РЬО ГРАФИЯ НА КЛАВИКУЛИ – СИМЕТРИЧНА 33
ZU69249 КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ С РЕНТГЕНОВИ СНИМКИ 33
ZU69250 КОНСУЛНАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ С КТ ИЗСЛЕДВАНИЯ 50
ZU69251 РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ШИЙНИ -1 ПРОЕКЦИЯ 28
ZU69252 РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:ШИЙНИ -2 ПРОЕКЦИИ 33
ZU69242 РЬО ГРАФИЯ НА АКРОМИО- КЛАВИКУЛАРНИ СТАВИ2-ТЕ ПООТДЕЛНО 33
ZU69327 ГРИВН. СТАВА ЗА КОСТНА ВЪЗРАСТ 22
ZU69297 РЬО СКОПИЯ НА БЕЛИ ДРОБОВЕ С ПОСЛЕДВАЩА РЬО ГРАФИЯ 55
ZU69298 РЬО ГРАФИЯ НА КОРЕМ – ОБЗОРНА 33
ZU87376 МИЕЛОГРАФИЯ 176
ZU87652 САКОКАУДОГРАФИЯ 132
ZU69331 МАМОГРАФИЯ – ЕДНОСТРАННА 22
ZU69332 МАМОГРАФИЯ – ДВУСТРАННА 44
ZU69273 РЬО ГРАФИЯ НА КОЛЯННА СТАВА – 2 ПРОЕКЦИИ 33
ZU69326 ЗАПИС НА RО ИЗСЛЕДВАНЕ НА CD 11
ZU69294 РЬО ГРАФИЯ НА БЕЛИ ДРОБОВЕ – 2 ПРОЕКЦИИ 44
ZU69328 ДОЛЕН КРАЙНИК – ЕДНА ПРОЕКЦИЯ 28
ZU69329 ДОЛЕН КРАЙНИК – ДВЕ ПРОЕКЦИИ 39
ZU69221 ЧЕРЕП – 1 ПРОЕКЦИЯ 28
ZU69222 ЧЕРЕП – 2 ПРОЕКЦИИ 33
ZU69223 ЛИЦЕВИ КОСТИ – 1 ПРОЕКЦИЯ 22
ZU69224 ЛИЦЕВИ КОСТИ – 2 ПРОЕКЦИИ 33
ZU69225 СПЕЦИАЛНИ ЦЕНТРАЖИ НА ЧЕРЕП / ДУС – ЕДНОСТРАНЕН 28
ZU69226 СПЕЦИАЛНИ ЦЕНТРАЖИ НА ЧЕРЕП / ДУС – ДВУСТРАНЕН 33
ZU69333 ЗАПИС НА RО ИЗСЛ. НА RО ФИЛМ 17
ZU69236 РЬО ГРАФИЯ + СКОПИЯ НА БЯЛ ДРОБ И ГРЪДЕН КОШ 44
ZU69284 РЬО ГРАФИЯ НА ДЛАН И ПРЪСТИ – 2 ПРОЕКЦИИ 39
ZU69276 РЬО ГРАФИЯ НА ПАТЕЛА АКСИАЛНА 22
ZU69277 РЬО ГРАФИЯ НА ГЛЕЗЕННА СТАВА – 1 ПРОЕКЦИЯ 28
ZU69278 РЬО ГРАФИЯ НА ГЛЕЗЕННА СТАВА – 2 ПРОЕКЦИИ 39
ZU69279 РЬО ГРАФИЯ НА ЛАКЕТНА СТАВА – 1 ПРОЕКЦИЯ 22
ZU69280 РЬО ГРАФИЯ НА ЛАКЕТНА СТАВА – 2 ПРОЕКЦИИ 39
ZU69281 РЬО ГРАФИЯ НА ГРИВНЕНА СТАВА – 1 ПРОЕКЦИЯ 22
ZU69282 РЬО ГРАФИЯ НА ГРИВНЕНА СТАВА – 2 ПРОЕКЦИИ 39
ZU69296 РЬО СКОПИЯ НА БЕЛИ ДРОБОВЕ 44
ZU69285 РЬО ГРАФИЯ НА СТЪПАЛО – 1 ПРОЕКЦИЯ 28
ZU69295 РЬО ГРАФИЯ НА СЪРЦЕ С КОНТРАСТИРАШ НА ХРАНОПРОВОДА – 2 ПРОЕКЦИИ 44
ZU69287 РЬО ГРАФИЯ НА ТРЪБНИ КОСТИ НА ГОРЕН КРАЙНИК 1 ПРОЕКЦИЯ 28
ZU69288 РЬО ГРАФИЯ НА ТРЪБНИ КОСТИ НА ГОРЕН КРАЙНИК 2 ПРОЕКЦИИ 39
ZU69289 РЬО ГРАФИЯ НА БЕДРЕНА КОСТ – 1 ПРОЕКЦИЯ 28
ZU69290 РЬО ГРАФИЯ НА БЕДРЕНА КОСТ – 2 ПРОЕКЦИИ 39
ZU69291 РЬО ГРАФИЯ НА ПОДБЕДРИЦА – 1 ПРОЕКЦИЯ 28
ZU69292 РЬО ГРАФИЯ НА ПОДБЕДРИЦА – 2 ПРОЕКЦИИ 39
ZU69293 РЬО ГРАФИЯ НА БЕЛИ ДРОБОВЕ 33
ZU69274 РЬО ГРАФИЯ НА КОЛЯННА СТАВА – 3 ПРОЕКЦИИ 44
ZU69283 РЬО ГРАФИЯ НА ДЛАН И ПРЪСТИ – 1 ПРОЕКЦИЯ 22
ZU69230 РЬО ГРАФИЯ НА ЧЕЛЮСТИ – 2 ПРОЕКЦИИ 33
ZU69229 РЬО ГРАФИЯ НА ЧЕЛЮСТИ – 1 ПРОЕКЦИЯ (лицева) 22
ZU69228 РЬО ГРАФИЯ НА СИНУСИ 22
ZU69227 РЬО ГРАФИЯ НА НОСНИ КОСТИ 22
ZU69286 РЬО ГРАФИЯ НА СТЪПАЛО – 2 ПРОЕКЦИИ 39
ZU69231 РЬО ГРАФИЯ НА ЧЕЛЮСТИ – 3 ПРОЕКЦИЯ 44
Тип услуга : Образна диагностика – Урологично изсл.
ZU69305 УРОГРАФИЯ 88
ZU69306 УРЕТРО-ЦИСТОГРАФИЯ 55
Тип услуга : Офталмология
ZU69119 ЕКЗОФТАЛМОМЕТРИЯ 9
ZU69114 ПЕРИМЕТРИЯ 22
ZU69105 ФУНДОБИОМИКРОСКОПИЯ 33
ZU69106 ИЗМЕРВАНЕ НА РАДИУСИ НА ИЗКРИВЯВАНЕ НА РОГОВИЦАТА 9
ZU69107 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСТРОТАТА НА ЗРЕНИЕТО ПРИ ДЕЦА ДО 6 ГОДИНИ 11
ZU69108 СКИАСКОПИЯ НА ДЕЦА ДО 6 ГОДИНИ 22
ZU69111 БИНОКУЛЯРЕН СТАТУС 11
ZU69112 БИНОКУЛЯРЕН СТАТУС/ ДЕЦА ДО 6 ГОДИНИ/ 11
ZU69104 ГОНИОСКОПИЯ 22
ZU69116 РАЗДЕЛНА ЛАМПЕНА МИКРОСКОПИЯ 11
ZU69117 ОЧНИ ДЪНА /БИНОКУЛЯРНО ИЗСЛЕДВАНЕ/ 11
ZU69103 ИЗМЕРВАНЕ НА АКОМОДАЦИОННАТА ШИРИНА 9
ZU69118 ДИАСКОПИЧНО ПРОСВЕТЛЯВАНЕ ДИАФАНОСКОПИЯ 14
ZUOPH16 Мека леща OPTIFLEX GENESIS MFA6 700
ZU69120 АПЛАНАЦИОННА ТОНОМЕТРИЯ 9
ZU69121 СОНОГРАФСКА ОЧНА БИОМЕТРИЯ 22
ZU69122 СОНОГРАФИЯ НА ОКО 28
ZUOPH6 Мека леща Симфлекс 42Y 750
ZUOPH12 Мека леща SMART 1300
ZUOPH8 Мека леща Симфлекс 21 700
ZUOPH1 Мека леща СЕНЗАР AAB00 750
ZUOPH3 Мека леща Техникс 1 ZCB00 900
ZUOPH4 Мека леща ZCB00V 950
ZUOPH5 Мека леща Tecnis Eyhance ICB00 1100
ZUOPH9 Мека леща TECNIS SYMFONY ZXR00 2200
ZU69100 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФРАКЦИЯТА СЪС СФЕРИЧНИ ЛЕЩИ, СУБЕКТИВНО 11
ZUOPH11 Мека леща IDEA 700
ZU69102 ОБЕКТИВНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФРАКЦИЯТА 17
ZUOPH13 Асферична Мека леща SN60WF 950
ZUOPH14 Трикомпонента Мека леща MA60AC 750
ZUOPH15 Асферична Мека леща TFNT00 2200
ZU69115 КОНТРОЛ НА ЦВЕТОВЕТЕ 11
ZUOPH17 ФИЛТРИРАЩ ИМПЛАНТ ПРИ ГЛАУКОМА EX-PRESS P-50 24053 1500
ZU69123 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ КОНЮКТИВА, ЕПИЛАЦИЯ НА МИГЛИ 17
ZU69101 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФРАКЦИЯТА ПРИ АСТЕГМАТИЗЪМ, СУБЕКТИВНО 17
ZUOPH10 Мека леща YSMART 1399
ZU69131 СОНДИРАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА СТЕНОЗА НА СЛЪЗНИТЕ ПЪТИЩА. 28
ZU69113 ТОНОМЕТРИЯ 9
ZU69124 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ РОГОВИЦА, НА МИЛИУМ ОТ КЛЕПАЧ, НА КАЛЦИЕВИ 28
ZU69132 СОНДИРАНЕ НА СТЕНОЗА НА СЛЪЗНИТЕ ПЪТИЩА ПРИ ДЕТЕ ДО 3 ГОДИНИ. 165
ZU69130 ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ДИПЛУПИЯ/ДВОЙНИ ОБРАЗИ/ 17
ZU69129 ПТЕРИГИУМ 165
ZU69128 КСАНТЕЛАЗМА 165
ZU69127 ХАЛАЦИОН 77
ZU69126 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТУМОРА НА КОНЮКТИВА ИЛИ КЛЕПАЧА. 165
ZU69125 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ШЕВОВЕ ОТ КОРНЕА И СКЛЕРА. 28
ZU69133 ПАХИМЕТРИЯ 11
Тип услуга : Патоанатомия
HIGPB Хистологично изследване на готови парафинови блокчета 88
DMHP1X8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАПИЛОМА ВИРУС 39
DMHP1X7 ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕДИФЕРЕНЦ.ТУМОР 72
DOIM021 БИОПСИЯ1 БЛОКЧЕ 46
DP0H093 ГЕФРИРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СВЕЖИ ТЪКАНИ 66
DP0E0AJ НЕКРОПСИЯ 1 БЛОКЧЕ 35
DP0B0FC ЦИТОНАМАЗКА 17
HISIZ Хистологично изследване 220
DCBE001 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕСТРОГ.РЕЦЕПТОР 44
HIBS Хистологично изследване на биопсични срези до 3 66
DP0B2Z9 СПЕЦИАЛНИ ОЦВЕТЯВАНИЯ ИМУНОХИСТОЛОГИЧНИ НА СРЕЗ 77
PA0000001 Изследване на микросателитна нестабилност 110
IHIB Имунохистологични изследвания биопсии до 6 маркера 220
ZU0392S КРЪВНОГР. ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА БАЩИНСТВО С ГЕНЕТИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СЕРУМНИ ФАКТОРИ 80
DP0X093 ЕЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПСКО ДИАГНОСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 24
DZ1057B СПЕЦИАЛНИ ОЦВЕТЯВАНИЯ ХИСТОХИМИЧНИ НА СРЕЗ 10
DP012RX ТОКСИКОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА БИОЛОГ.МАТЕРИАЛ /ТРУПНИ ОРГАННИ ЧАСТИ/ С ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ – ЗА НЕ 140
DP012RY ТОКСИКОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА БИОЛОГ.МАТЕРИАЛ /ТРУПНИ ОРГАННИ ЧАСТИ/ С ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ – ЗА ПЪЛЕ 150
DP012RZ ГАЗХРОМАТОГРАФ АНАЛИЗ НА КРЪВ И УРИНА ЗА АЛКОХОЛ С ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ 90
ZU0392R КРЪВНОГР. ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ИНЗИМНИ СИСТЕМИ ЗА БАЩИНСТВО С ГЕНЕТИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 90
PA0000002 Имунохистохимия на тумори 88
DP0W097 ИМУНОХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 42
ZU0392T КРЪВНОГР. ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА БАЩИНСТВО ПО ЕРИТРОЦИТНИ ФАКТОРИ С ГЕНЕТИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 60
Тип услуга : Подобрени битови условия
ZU6902А ВИП СТАЯ ЗА 1 ЛЕГЛО В ДРУГИ ОТДЕЛЕНИЯ 28
Тип услуга : СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИМУННИ МАРКЕРИ
ZU91802 Профил антитела срещу миозит асоциирани антигени (Mi-2,Ku PM-Scl 100, SRP, Jo-1, PM-Scl 75, OJ, PL-7, Pl-12,  Ro-52,) с имуноблот 83
ZU91801 Профил антитела срещу системна склероза асоциирани антигени (Ro-52, PDGFR, Ku PM-Scl 75, PM-Scl 100, RNA P.11kDa, RNA P.115kDa, Fibrillarin, Centromere A,  Centromere B, Th/To, NOR90, Scl-70) с имуноблот 83
Тип услуга : Стопански
St18 Такса за допуск за проучвания на докторанти 330
Тип услуга : Съдебна медицина
ZU86115 ПРЕГЛЕД ЗА ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ С ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ 80
ZU89082 Тоалет и обличане на покойник 55
ZU04813 КСЕРОКОПИЕ НА АУТОПСИОНЕН ПРОТОКОЛ – ПЪЛНО 132
ZU8901E ПРЕГЛЕД ЗА ПОЛОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ДЕВСТВЕНОСТ, С ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ 90
DP012MA БАЛСАМАЦИЯ 1800
ZF2307L СЪДЕБНО МЕДИЦИНСКА АУТОПИЯ С ПРОТОКОЛ ЗА СЪД.МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА-ПО ЖЕЛАНИЕ 780
ZU0481X КСЕРОКОПИЕ НА АУТОПСИОНЕН ПРОТОКОЛ – ЧАСТИЧНО 66
DP012M1 ЦЕНИ НА АУТОПСИЯ 700
Тип услуга : Съдова хирургия
ZU38921 Склерозиране на разширени вени 55
Тип услуга : Травматология
ZU81923 Интраартикуларна инжекция 28
ZU69210 КОЖНА ПЛАСТИКА – СВОБОДНА,РОТАЦИОННО ЛАМБО 165
ZU69211 КИРШНЕРОВА ТРАНСФИКСАЦИЯ НА ФРАКТУРИ 110
ZU69212 ОТСТРАНЯВАНЕ НА МЕТАЛНИ ТЕЛА ОТ КОСТТА – К-ИГЛА 28
ZU69213 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО 55
ZU69214 ДИАГНОСТИЧНА И ТЕРАПЕВТИЧНА ПУНКЦИЯ НА СТАВА 44
ZU69215 ЛОКАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОРТИКОСТЕРОИДИ 22
ZU69216 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЛИПОМ 55
ZU69217 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НОКЪТ, ПЛАСТИКА ПО ХАДЖИСТАМОВ 55
ZU69218 СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ И ДРЕНАЖ 33
ZU69220 ИНЦИЗИЯ И ДРЕНАЖ 55
ZU93531 Гипсова превръзка /циркулярен гипс/ 33
ZU93533 Голям циркулярен гипс 44
ZU93534 Гипс на рамо, мишница ,бедро,таз 55
ZU69189 ФИКСИРАНЕ С ТЕЛ НА ПАЛЕЦ, ДЛАН, СТЪПАЛО. 55
ZU97881 Сваляне на гипс 17
ZU69209 ШЕВ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, КАПСУЛА, НЕРВ 165
ZU69219 ЛОКАЛНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ 33
ZU69188 ФИКСИРАНЕ С ТЕЛ НА МАЛКА СТАВА. 55
ZU69181 НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА ПРЪСТ. 22
ZU69182 НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА ПАЛЕЦ. 22
ZU69183 НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА РЪКА ИЛИ СТЪПАЛО. 33
ZU69184 НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА ЛАКЪТ ИЛИ МЕНИСКУС ИЛИ СУБЛОКАЦИЯ НА ГЛАВИЧКА НА РАДИУС ИЛИ СТЕРНОКЛАВИКУЛАРНА СТАВА. 55
ZU69185 НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА ЛАКЪТ, РАМО ИЛИ КОЛЯНО. 55
ZU69191 ЛОКАЛНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ- ПРОВОДНА АНЕСТЕЗИЯ 22
ZU69187 ШЕВ НА СТАВНА КАПСУЛА НА ЧЕЛЮСТ, ПАЛЕЦ, РЪКА ИЛИ СКОЧНА СТАВА. 165
ZU69208 ХИРУРГИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА ГОЛЯМА РАНА 110
ZU69190 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЛТА,АМБУЛАТОРНО ОПЕРАТИВНО-МАЛКА ОПЕРАЦИЯ 44
ZU69192 ДИАГНОСТИЧНА И ТЕРАПЕВТИЧНА ПУНКЦИЯ НА СТАВИ 22
ZU69193 ИНЦИЗИЯ И ДРЕНАЖ НА ПАЛМАРНО ИЛИ ТЕНАРНО ПРОСТРАНСТВО 55
ZU69194 ВАГИНОТОМИЯ 55
ZU69195 МЕКА ПРЕВРЪЗКА НА ПРЪСТИ, ДЛАН,СТЪПАЛО, КИТКА, ГЛЕЗЕН 11
ZU69200 РЕПОЗИЦИЯ И ЦИРКУЛЯРНА ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ФРАКТУРИ НА АНТЕБРАХИУМ /ФРАКТУРА НА КОЛЕС/ 55
ZU69207 ХИРУРГИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА МАЛКА РАНА 55
ZU69201 РЕПОЗИЦИЯ И ЦИРКУЛЯРНА ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ФРАКТУРИ НА ПОДБЕДРИЦА 55
ZU69202 ШИЙНА ЯКА 22
ZU69203 РЕПОЗИЦИЯ И ИМОБИЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ СТАВИ 33
ZU69204 РЕПОЗИЦИЯ И ИМОБИЛИЗАЦИЯ НА ГОЛЕМИ СТАВИ 44
ZU69205 СВАЛЯНЕ НА ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ 22
ZU69206 ДИРЕКТНА СКЕЛЕТНА ЕКСТЕНЗИЯ 55
ZU69186 НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА. 110
ZU69199 ГИПСОВА ШИНА ЗА ДОЛЕН КРАЙНИК 28
ZU69198 ГИПСОВА ШИНА НА ГОРЕН КРОЙНИК – и ШИНА 22
ZU69197 ПРЕВРЪЗКА ДЕЗО, ВЕЛПО, СТЕЛА ДОРЗИ 22
ZU69196 МЕКА ПРЕВРЪЗКА НА МИШНИЦА,ЛАКЪТНА СТАВА, ПРЕДМИШНИЦА,БЕДРО,КОЛЯННА СТАВА, ПОДКОЛЕНИЦА 22
Тип услуга : УНГ
ZU69150 ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАВНОВЕСИЕТО. 11
ZU69146 ИНЦИЗИЯ НА ФУРУНКУЛ В СЛУХОВИЯ ПРОХОД. 22
ZU69143 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ ЛАРИНГСА С ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ 110
ZU69142 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ ЛАРИНГСА. 55
ZU69141 СОНДИРАНЕ ИЛИ БУЖИРАНЕ НА КАНАЛ НА ПАРОТИДНА ИЛИ СУБМАНДИБУЛАРНАТА ЖЛЕЗА. 44
ZU69145 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ СЛУХОВИЯ КАНАЛ ИЛИ ТЪПАНЧЕВАТА КУХИНА. 33
ZU69144 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЦЕРУМЕН. 22
ZU69155 ПРЕГЛЕД ПОД МИКРОСКОП 28
ZU69162 ТИМПАНОМЕТРИЯ 22
ZU69161 ЕЛЕКТРОНИСТАГМОГРАФИЯ 44
ZU69160 ИМПЕДАНСМЕТРИЯ 22
ZU69159 ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ /ПРОВОДНА/ 11
ZU69158 ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЯ ОТ НОС 22
ZU69148 ПАРАЦЕНТЕЗА. 39
ZU69156 ПРЕГЛЕД ПОД МИКРОСКОП С АСПИРАЦИЯ 33
ZU69147 КОНТРОЛИРАНА ПОД НАЛЯГАНЕ ИНСУФЛАЦИЯ НА ЕВСТАХИЕВИ ТРЪБИ. 17
ZU69154 АУДИОМЕТРИЯ НА ДЕТЕ ДО 10 ГОДИНИ. 17
ZU69153 ИЗСЛЕДВАНЕ ЧРЕЗ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАГА НА ЗВУКА – АУДИОМЕТРИЯ, ДВУСТРАННО. 14
ZU69152 ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУХА. 11
ZU69151 РОТАТОРНО И КАЛОРИЧНО ИЗСЛЕВАНЕ НА РАВНОВЕСИЕТО, ПЪЛНО. 44
ZU69149 ПОСТАВЯНЕ НА МЕДИКАМЕНТИ В КУХИНАТА НА СРЕДНОТО УХО. 11
ZU69140 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ УСТНАТА КУХИНА ИЛИ ГЪРЛОТО. 44
ZU69157 ЕКСЦИЗИЯ НА КИСТОЗНА ФОРМАЦИЯ ОТ ПОДКОЖИЕ, КОЖА, ЛИГАВИЦА 55
ZU69138 ПУНКЦИЯ И/ИЛИ ПРОМИВКА НА МАКСИЛАРЕН СИНУС. 55
ZU69137 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОЛИПИ ОТ НОСА/ДО ДВА/. 55
ZU69136 НЕОПЕРАТИВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ НОСА. 33
ZU69134 ПРЕДНА ТАМПОНАДА НА НОСА. 33
ZU69139 АСПИРАЦИЯ НА СЪДЪРЖИМОТО НА ОКОЛОНОСНИ КУХИНИ. 17
ZU69135 ПРЕДНА И ЗАДНА ТАМПОНАДА НА НОСА. 55
Тип услуга : Урология
ZU69174 СМЯНА НА КАТЕТЪРА НА ФИСТУЛА НА ПИКОЧЕН МЕХУР ИЛИ БЪБРЕК 70
ZU69163 ДИЛАТАЦИЯ НА МЪЖКА УРЕТРА. 42
ZU69164 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ МЪЖКА УРЕТРА. 209
ZU69165 КАТЕТЕРИЗИРАНЕ НА ПИКОЧЕН МЕХУР. 28
ZU69166 ПРОМИВКА ИЛИ ИНСТАЛАЦИЯ ПРЕЗ ПОСТАВЕН КАТЕТЪР 21
ZU69167 БЕЗКРЪВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПАРАФИМОЗА 70
ZU69168 МАСАЖ НА ПРОСТАТА 35
ZU69169 ЦИСТОСКОПИЯ НА ЖЕНА 110
ZU69170 ЦИСТОСКОПИЯ НА МЪЖ 110
ZU69171 СОНДИРАНЕ НА УРЕТРИ С ПРОМИВКА НА БЪБРЕЧНО ЛЕГЕНЧЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА СУБСТРАНЦИИ, ДОБАВКА КЪМ № 369,370 70
ZU69173 ПЕРКУТАННО ПОСТАВЯНЕ НА ФИСТУЛА НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР 121
ZU69175 ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ПИКОЧЕН МЕХУР 55
ZU69176 ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ УРЕТРА 55
ZU69177 ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ПРОСТАТА 88
ZU69178 ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ПЕНИС 55
ZU69179 ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ БЪБРЕК 220
ZU69180 ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА КОРЕМНИ И РЕТРОПЕРИТОНАЛНИ ОРГАНИ БЪБРЕК И ТЕСТИС 33
ZU69172 ПОСТАВЯНЕ, СМЯНА ИЛИ СНЕМАНЕ НА ПОСТОЯННА УРЕТЕРНА ПРОТЕЗА 70
Тип услуга : Физиотерапия и рехабилитация
ZU93170 Масаж ръчен – едно поле 20
ZU69072 ГРУПОВО ЛЕЧЕБНА ГИМНАСТИКА 4
ZU69080 ТЕРАПИЯ С ВИСОКОЧЕСТОТНИ ЕЛ.МАГН. ВЪЛНИ НА ПОЛЕ 9
ZU99992 Лимфодренаж 28
ZU69078 Лечебен масаж – частичен / крак, ръка, гръб, яка и др. / 22
ZU69077 МАСАЖ /МАНУАЛЕН/ НА ЦЯЛОТО ТЯЛО 44
ZU69076 МАНУАЛНА МОБИЛИЗАЦИЯ НА ПЕРИФЕРНИ СТАВИ 11
ZU69075 Лечебна физкултура/дихателна,пасивна,активна,поетапна вертикализация,обучение в ходене/ 17
ZU69082 ПРОЦЕДУРИ С НИСКОЧИСТОТНИ/СРЕДНОЧИСТОТНИ/ ТОКОВЕ 7
ZU69073 ОБЩО УКРЕПВАЩА ГИМНАСТИКА 4
ZU69081 ИМП 7
ZU042Z0 Криотерапия 6
ZU93212 Мануална терапия 28
ZU93940 Инхалации с ултразвуков генератор 6
ZU93211 Екстензионна терапия 6
ZU93208 Класическа акупресура 17
ZU93209 Лазертерапия на кожни повърхности 11
ZU79406 Магнитно поле 7
ZU69074 АНАЛИТИЧНА ГИМНАСТИКА 6
ZU69092 АКУПУНКТУРА С ЛАЗЕР 22
ZU69099 ПОДВОДНОСТРУЕВ МАСАЖ- ЗА ВСЯКО ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОЛЕ ПО 7
ZU69098 ПОДВОДНОСТРУЕВ МАСАЖ- ЧАСТИЧЕН 22
ZU69097 ПОДВОДНОСТРУЕВ МАСАЖ/ ТАНГЕНТОР/ 44
ZU69096 ЛЕЧЕБНИ ВАНИ 28
ZU69095 ЛАЗЕРТЕРАПИЯ ПРИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 28
ZU69079 МАСАЖ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕХНИКИ, ВКЛ. АКУПРЕСУРА, ЗОНОТЕРАПИЯ 22
ZU69093 МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ 28
ZU69083 ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИИ НА ПАРЕТИЧНИ И ХИПОТРОФИЧНИ МУСКУЛИ 9
ZU69091 СНЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА БИОДОЗА 6
ZU69090 ЕЛЕКТРОАКУХУНКТУРА 22
ZU69089 ОБЛЪЧВАНЕ СЪС СОЛУКС 6
ZU69088 ЕЛЕКТРОДИАГНОСТИКА 17
ZU69087 КРИОЕЛЕКТРОФОРЕЗА 7
ZU69086 НА ПОВЕЧЕ ОТ 1 ПОЛЕ 4
ZU69085 УЛТРАЗВУК НА 1 ПОЛЕ 9
ZU69084 ПРОЦЕДУРИ С ТОКОВЕ НА ДАРСОНВАЛ 7
ZU69094 ТОПЛОЛЕЧЕНИЕ 6
Тип услуга : Хирургия
ZU69040 ЕКСТИРПАЦИЯ НА ЛАТЕРАЛНА ШИЙНА КИСТА ИЛИ ФИСТУЛА. 165
ZU69046 ЛОКАЛНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ-ПРОВОДНА ЕНЕСТЕЗИЯ 33
ZU69045 ЛИГИРАНЕ НА СЪДОВЕ НА КРАЙНИЦИТЕ. 55
ZU69044 ВЕНЕСЕКЦИЯ. 55
ZU69043 МАНУАЛНА РЕПОЗИЦИЯ НА АНАЛЕН ИЛИ РЕКТАЛЕН ПРОЛАПС. 55
ZU69027 ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА НА ГОЛЯМА РАНА 77
ZU69042 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ РЕКТУМА. 55
ZU69041 ЕКСТИРПАЦИЯ НА МЕДИАННА ШИЙНА КИСТА ИЛИ ФИСТУЛА. 165
ZU98201 Отстраняване на кърлеж 28
ZU69023 РЕПОЗИЦИЯ НА ПРОЛАПС НА РЕКТУМА 22
ZU69024 РАШИРЯВАНЕ НА СФИНКТЕРА ЧЕРВО /ДИГИТАЛНО/ 39
ZU69026 ИЗРЯЗВАНЕ И ШЕВ НА МАЛКА РАНА 33
ZU69028 ИЗРЯЗВАНЕ И ШЕВ НА ГОЛЯМА РАНА 50
ZU69029 ЕКСЦИЗИЯ НА ГОЛЯМА ОБЛАСТ 55
ZU69030 ЕКСЦИЗИЯ НА ПО-ГОЛЯМ ТУМОР, ЛИГАВИЧНА ИЛИ ПИЛАРНА КИСТА ИЛИ ФИСТУЛА ОТ ПОДКОЖНА ТЪКАН 110
ZU69038 ОПЕРАЦИЯ НА ЕДИН ГАНГЛИОН НА ПРЪСТ, РЪКА ИЛИ КРАК. 110
ZU69025 ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА НА МАЛКА РАНА 44
ZU69039 ЕКЗАРТИКУЛАЦИЯ НА ПРЪСТ. 44
ZU69031 ОТВАРЯНЕ НА АБСЦЕС НА КОЖА ИЛИ ЛИГАВИЦА, ЕКСЦИЗИЯ НА ФУРУНКУЛ. 50
ZU69037 ИНЦИЗИЯ НА ФЛЕГМОН НА ДЛАНТА. 99
ZU69036 ИНЦИЗИЯ НА СУХОЖИЛЕН ПАНАРИЦИУМ. 88
ZU69035 ИНЦИЗИЯ НА ПОДКОЖЕН ПАНАРИЦИУМ ИЛИ ПАРОНИХИЯ. 55
ZU69034 ЕКСТРАКЦИЯ НА НОКЪТ 99
ZU69033 ОТБРЕМЕНЯВАЩА ДЪЛБОКА ИНЦИЗИЯ НА ФАСЦИЯ И ПОДЛЕЖАЩИ ТЪКАНИ. 165
ZU69032 ИНЦИЗИЯ НА ФЛЕГМОН 77
Тип услуга : Хормони/Hormones
DCBS000 ЕСТРАДИОЛ 15
DCXA050 b-Cross Laps 14
DCSS000 TSH 15
DCSX000 FT4 15
DM9Q00V анти TSH рец. антитела (TRAb) 44
DM9Q00N Anti-TPO (MAT) 15
DM9R000 Anti-TG (TAT) 15
DC8W000 Кортизол 07 часа 15
DC8W060 Кортизол 16 часа 15
DCPQ000 ПРОЛАКТИН 15
DCTL000 FT3 15
DCPN000 ПРОГЕСТЕРОН 15
DCS7000 ТЕСТОСТЕРОН 15
DD6S000 FSH (фоликуло-стимулиращ хормон) 15
DCKH000 LH (лутеинизиращ хормон) 15
DD26000 PTH (паратхормон) 20
DC42000 DHEA-S 14
DD7G000 ИНСУЛИН 20
DC41231 C PEPTIDE 28
DC4122Z N MID OSTEOCALCIN 14
DC4123A ПОТЕН ТЕСТ 9
DC41230 IL 6 39
Тип услуга : Клинични Пътеки
ZU01201 АБОНАМЕНТНА ТАКСА ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ 500.00
ZU0120Z ТАКСА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ДРУГО МЕДИЦИНСКО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ 600.00
ZFC000G АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДОГ. ЗА КЛ. ПРОУЧВАНЕ 1 200.00
K17130Z Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност 540.00
K17131Z Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност 939.81
K17132Z Кератопластика 1 296.00
K17133Z Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми 432.03
K17134Z Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му 403.52
K17135Z Опративно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент 1 349.98
K17136Z Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност 3 942.00
K17137Z Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност 2 052.00
K17138Z Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност 924.36
K17139Z Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести 767.50
K17141Z Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур 1 535.46
K17142Z Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур 5 646.82
K17143Z Трансуретрална простатектомия 1 657.95
K17144Z Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения 1 904.74
K17145Z Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища 1 206.82
K17146Z Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 4 131.90
K17147Z Оперативни процедури върху мъжка полова система 1 026.00
K17148Z Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност 3 684.00
K17149Z Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност 1 723.90
K17150Z Оперативни процедури при инконтиненция на урината 1 089.05
K17151Z Реконструктивни операции в урологията 1 798.92
K17152Z Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 912.20
K17153Z Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 1 652.59
K17154Z Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност 4 260.84
K17155Z Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 1 620.00
K17156Z Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия 4 910.26
K17157Z Радикална простатектомия 3 781.78
K17158Z Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 842.40
K17159Z Артроскопски процедури в областта  на скелетно-мускулната система 1 708.16
K17160Z Нерадикално отстраняване на матката 1 620.00
K17161Z Радикално отстраняване на женски полови органи 2 324.79
K17162Z Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 1 350.00
K17163Z Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 718.11
K17164Z Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената 1 296.00
K17165Z Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 810.00
K17166Z Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 1 296.00
K17167Z Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация 3 780.00
K17169Z Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 3 024.00
K17170Z Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 12 704.76
K17171Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 4 428.00
K17172Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години 7 408.21
K17173Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години 3 269.95
K17174Z Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години 4 187.71
K17175Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 4 715.38
K17176Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години 6 130.90
K17177Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години 1 944.00
K17178Z Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години 2 900.51
K17179Z Оперативни процедури върху апендикс 1 188.00
K17180Z Хирургични интервенции за затваряне на стома 1 107.56
K17181Z Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 804.24
K17182Z Оперативни процедури при хернии 1 134.00
K17183Z Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 1 333.42
K17184Z Конвенционална холецистектомия 1 922.11
K17185Z Лапароскопска холецистектомия 1 490.40
K17187Z Оперативни процедури върху черен дроб 5 031.57
K17188Z Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 2 530.74
K17189Z Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност 6 946.02
K17190Z Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност 2 599.69
K17191.1Z Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 1 795.32
K17191.2Z Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години 2 431.62
K17192Z Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции 1 928.66
K17193Z Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 2 379.95
K17194Z Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 644.03
K17195Z Оперативно лечение при остър перитонит 3 685.96
K17196Z Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 2 595.56
K17197Z Консервативно лечение при остри коремни заболявания 939.60
K17198Z Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани 3 240.00
K17199.1Z Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания 958.54
K17199.2Z Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания 463.69
K17200Z Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния 1 620.00
K17201Z Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност 2 127.05
K17202Z Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност 1 389.30
K17203Z Хирургично лечение при надбъбречни заболявания 2 585.25
K17204Z Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение 5 890.24
K17205Z Тежка черепно – мозъчна травма – консервативно поведение 2 359.26
K17207Z Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин 3 412.80
K17208Z Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми 664.66
K17209Z Хирургично лечение при травма на главата 1 732.57
K17210Z Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение 1 305.58
K17211Z Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност 3 996.00
K17212Z Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност 2 700.00
K17214Z Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодроб 5 022.00
K17215Z Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания 2 718.74
K17216Z Спешни състояния в гръдната хирургия 981.48
K17217.1Z Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник 3 240.00
K17217.2Z Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става 6 480.00
K17217.3Z Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници 7 128.00
K17218Z Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 1 890.00
K17219Z Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 1 404.00
K17220Z Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност 1 512.00
K17221Z Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност 2 160.00
K17222Z Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 756.00
K17223Z Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош 1 056.42
K17224Z Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години 3 056.40
K17225Z Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност 2 052.00
K17226Z Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност 1 180.88
K17227Z Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност 1 188.00
K17228Z Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 918.00
K17229Z Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област 533.84
K17230Z Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област 1 746.47
K17231Z Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости 1 134.00
K17232Z Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца 873.90
K17233Z Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции 4 743.65
K17234Z Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20% от телесната повърхност, с хирургични интервенции 12 960.00
K17235Z Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) 846.33
K17236Z Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан 2 592.00
K17237Z Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване 1 404.00
K17239Z Оперативно лечение на деца до 1 година с вродени аномалии в областта на торакалната и абдоминалната област 15 600.96
K17240Z Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения 680.40
K17242Z Диагностика и лечение на левкемии 1 956.33
K17243Z Диагностика и лечение на лимфоми 1 519.57
K17245Z Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст 2 376.00
K17246Z Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности 1 026.00
K17247Z Брахитерапия с ниски активности 556.89
K17248Z Конвенционална телегаматерапия 1 052.77
K17249Z Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници 1 566.00
K17250.1Z Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 3 дни престой без лъчехимиотерапия 2 592.00
K17250.2Z Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка 4 428.00
K17251.1Z Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури 3 240.00
K17251.2Z Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка 6 696.00
K17252.1Z Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания 5 400.00
K17252.2Z Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания – роботизирана с кибер нож 9 936.00
K17253Z Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания 162.00
K17254Z Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето 86.40
K17255Z Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции 85.02
K17256Z Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето 129.37
K17257Z Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние 144.82
K17258Z Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система 62.85
K17259Z Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система 62.85
K17260Z Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа 108.00
K17261Z Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия 614.79
K17262Z Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система 741.85
K17263Z Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система 486.37
K17264Z Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции 700.87
K17265Z Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат 486.37
K17266Z Речева рехабилитация след ларингектомия 476.03
K17999Z Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура 217.81
K19051.2Z Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение 1.08
K19120.2Z Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция с продължителна механична вентилация 1.08
K19206.2Z Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация) 1.08
K19211.2Z Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност – с невронавигация и интраоперативен 3D контрол 4 428.00
K19220.2Z Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч) 1 728.00
K10005.1Z Нормално раждане 1 566.00
K10005.2Z Раждане чрез цезарово сечение 1 080.00
GAPR1738Z Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО 1.08
K17089.1Z Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години 831.49
K17092Z Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози 1 075.53
K19017.1Z Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години 1 134.00
K19017.2Z Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години 1 458.00
K19018.1Z Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица над 18 години 1 944.00
K19018.2Z Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица под 18 години 2 592.00
K19020.1Z Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания  при лица над 18 години 4 536.00
K19020.2Z Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години 5 940.00
K19021.1Z Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица над 18 години 4 438.10
K19021.2Z Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица под 18 години 5 400.00
K19022.1Z Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица над 18 години 4 438.10
K19022.2Z Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица под 18 години 5 940.00
K19023.2Z Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица под 18 години 6 372.00
K19030.1Z Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години 2 294.17
K19030.2Z Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица под 18 години 2 642.25
K19031.1Z Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица над 18 години 6 480.00
K19031.2Z Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица под 18 години 7 560.00
K19032.1Z Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години 928.11
K19032.2Z Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица под 18 години 1 067.10
K19047.1Z Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години 2 700.00
K19047.2Z Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години 3 135.91
K19050.1Z Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години 1 404.00
K19050.2Z Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години 1 674.00
K19052.1Z Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години 2 268.00
K19052.2Z Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 години 2 673.51
K19053.1Z Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години 2 268.00
K19053.2Z Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 години 2 808.94
K19054.1Z Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години 8 640.00
K19054.2Z Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 години 10 260.00
K19055.1Z Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица над 18 години 11 016.00
K19055.2Z Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица под 18 години 13 284.00
K19056.1Z Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години 864.00
K19056.2Z Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години 1 080.00
K19057.1Z Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години 3 240.00
K19058.1Z Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица над 18 години 1 298.00
K19058.2Z Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица под 18 години 1 478.57
K19062.2Z Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години 976.99
K19063.1Z Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години 1 404.00
K19063.2Z Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години 1 728.00
K19065.1Z Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години 10 476.00
K19065.2Z Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 години 12 420.00
K19066.1Z Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години 10 800.00
K19066.2Z Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 години 12 960.00
K19068.1Z Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 години 572.40
K19068.2Z Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица под 18 години 658.80
K19069.1Z Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години 885.60
K19069.2Z Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години 1 026.00
K19070.1Z Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица над 18 години 2 209.82
K19070.2Z Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица под 18 години 2 744.42
K19071.1Z Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица над 18 години 561.60
K19071.2Z Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица под 18 години 699.84
K19072.1Z Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години 1 080.00
K19072.2Z Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години 1 425.99
K19073.1Z Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица над 18 години 2 423.16
K19073.2Z Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица под 18 години 2 827.08
K19074.1Z Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години 1 350.00
K19074.2Z Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица под 18 години 1 401.84
K19075.1Z Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица над 18 години 1 989.55
K19075.2Z Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица под 18 години 2 322.00
K19076.1Z Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица над 18 години 1 188.00
K19076.2Z Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица под 18 години 1 612.79
K19079.1Z Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години 558.96
K19079.2Z Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица под 18 години 649.25
K19082.1Z Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години 772.20
K19082.2Z Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години 1 092.96
K19083.1Z Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години 772.20
K19083.2Z Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години 1 092.96
K19085.1Z Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити при лица над 18 години 1 695.60
K19085.2Z Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити при лица под 18 години 1 942.70
K19110.1Z Лечение на доказани първични имунодефицити при лица над 18 години 3 424.00
K19110.2Z Лечение на доказани първични имунодефицити при лица под 18 години 4 164.12
K19140.1Z Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години 269.54
K19140.2Z Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години 307.55
K19241.3Z Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица над 18 г 648.00
K19241.4Z Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при лица под 18 г 864.00
K19241.5Z Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица над 18 години 942.09
K19241.6Z Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с МРT при лица под 18 години 1 142.87
K19244.1Z Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии при лица над 18 години 978.53
K19244.2Z Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии при лица под 18 години 1 122.28
K17006Z Грижи за здраво новородено дете 648.00
K17007Z Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 1 478.58
K17008Z Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест 2 202.79
K17009Z Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 1 807.50
K17010Z Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест 2 383.84
K17011Z Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама 6 548.02
K17012Z Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии 2 383.84
K17013Z Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест 3 651.20
K17014Z Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест 6 306.62
K17015.1Z Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант 6 502.76
K17015.2Z Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото 11 602.36
K17016Z Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение 702.00
K19019.1Z Постоянна електрокардиостимулация –  антибрадикарден пейсмейкър 1 080.00
K19019.2Z Постоянна електрокардиостимулация – кардиовертер 1 836.00
K17024Z Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове 1 620.00
K17025Z Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване 1 404.00
K17026Z Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение 4 320.00
K17027Z Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик 3 304.80
K17028Z Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение 5 724.00
K17029Z Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация 1 004.40
K17033Z Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения 702.00
K17034Z Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст 1 188.00
K17035Z Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст 2 488.09
K17036Z Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик 1 150.63
K17037Z Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик 3 949.21
K17038Z Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация 1 080.00
K17039Z Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст 1 404.00
K17040.1Z Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст 972.00
K17040.2Z Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст 1 188.00
K17041.1Z Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г. 669.60
K17041.2Z Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години 885.60
K17042.1Z Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години 1 546.48
K17042.2Z Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години 2 455.30
K17043Z Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията 525.02
K17044Z Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията 1 404.00
K17045Z Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система 1 154.87
K17046Z Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст 2 105.27
K17048Z Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст 1 512.00
K17049Z Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст 1 226.33
K17051.1Z Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 3 768.84
K17059Z Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС) 1 026.00
K17060Z Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък 1 026.15
K17061Z Диагностика и лечение на мултипленна склероза 1 100.73
K17064.1Z Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години 895.29
K17064.2Z Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години 1 348.93
K17067Z Диагностика и лечение на паркинсонова болест 594.00
K17077Z Диагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст 642.60
K17078.1Z Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години 1 115.22
K17078.2Z Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години 1 206.69
K17080.1Z Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години 864.00
K17080.2Z Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години 1 404.21
K17081.1Z Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години 810.00
K17081.2Z Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години 1 059.32
K17084Z Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен  пиелонефрит 1 080.00
K17086.1Z Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години 1 695.60
K17086.2Z Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години 2 236.14
K17087.1Z Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 1 660.34
K17087.2Z Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години 2 130.79
K17088.1Z Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 899.08
K17088.2Z Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години 1 008.37
K17089.2Z Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години 1 083.35
K17090.1Z Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години 1 080.00
K17090.2Z Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години 1 355.40
K17091Z Диагностика и лечение на дегенераптивни и обменни ставни заболявания 838.26
K17121Z Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години 4 320.00
K17122Z Оперативно лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица под 18 години 5 508.00
K17123Z Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им 5 292.00
K17124Z Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент 2 916.00
K17125Z Оперативно лечение на клонове на аортната дъга 2 808.00
K17126Z Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) 2 160.00
K17127Z Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност 1 032.31
K17128Z Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност 638.79
K17129Z Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ? 756.00
K17001Z Стационарни грижи при бременност с повишен риск 795.71
K17002Z Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 1 242.00
K17003Z Оперативни процедури за задържане на бременност 378.00
K17004.2Z Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания над 13 гест. с. 581.37
K17093Z Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата 767.84
K17094Z Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен 814.17
K17095Z Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии с генерализиран екзантем 664.48
K17096Z Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити 709.62
K17097Z Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин 540.00
K17098Z Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром 1 209.60
K17099Z Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги 1 072.56
K17100Z Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е 2 026.70
K17101Z Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D 2 308.13
K17102Z Диагностика и лечение на паразитози 1 248.97
K17103Z Диагностика и лечение на покривни инфекции 1 248.97
K17104Z Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения 1 512.00
K17106.1Z Токсоалергични реакции при лица над 18 години 873.47
K17106.2Z Токсоалергични реакции при лица под 18 години 1 008.90
K17107Z Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови 1 190.05
K17108Z Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне 4 126.71
K17109Z Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел) 3 413.72
K17111Z Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст 648.00
K17112Z Диагностика и лечение на муковисцидоза 2 700.00
K17113.1Z Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична) 335.31
K17113.2Z Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни 678.92
K17114Z Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 3 402.00
K17115Z Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 4 644.00
K17116Z Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години 11 448.00
Works with AZEXO page builder