УМБАЛ “Проф. Д-р Ст. Киркович” АД

ЗА НАС

Предмет на дейността УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД гр. Стара Загора осъществява:„

  1. диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;

  2. рехабилитация;

  3. родилна помощ;

  4. диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;

  5. клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;

  6. учебна и научна дейност;

  7. трансплантация на органи, тъкани и клетки: Вземане и експертиза на органи, тъкъни и клетки ( откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация. Взимане на тъкъни и клетки от човешки труп с цел присаждане. Присаждане на тъкани – костно-сухожилни и хрущялни тъкани. Присаждане на очна роговица, амниотична мембрана и склера

  8. диспансеризация;

Болничната помощ е организирана съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения и Наредба № 49/22.10.2010 година изм. и доп. ДВ бр.22 от 22.03.2016г.).

Дейността на болницата се осъществява при спазване на изискванията на всяка от съответните медицински специалности и стандарти, общоприетите правила за добра медицинска практика и утвърдените научни и лечебни методи в Република България.

– Осъществява се непрекъснат 24-часов диагностично- лечебен, рехабилитационен и консултативен процес чрез системно наблюдение и лечение на болните при стриктно водене на изискващата се документация и много добра колаборация между отделните структури.

– В случаите, когато не може да се постигне желания ефект от провеждания диагностично-лечебен план, пациентът се насочва към друго лечебно заведение, където може да получи медицинска помощ в необходимия вид и обем.

– Със заповед на Изп. Директор на лечебното заведение е създадена обща и клинична онкологична комисия.

Комплексните грижи за болни с онкологични заболявания в лечебно заведение се извършват от лекари с помощта на друг персонал:

Учебна и научна дейност – болницата е база за клинично обучение на студенти по професионално направление по медицина на образователно квалификационна степен „Магистър” по всички видове учебни дисциплини; за практическо обучение по професионално направление „Социални дейности” ; за преддипломен стаж на студенти по професионално направление „Обществено здраве на образователно квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Управление на здравните грижи”; по специалностите „Медицинска сестра” „Акушерка” „Специалист медицински лаборант” и рехабилитатор; за следдипломно обучение на магистър- лекари.

Медицинските специалности по които осъществява своята дейност са в съответствие с чл. 23 от Закона за лечебните заведения.

– Лечебното заведение предоставя комплексни медицински грижи за болни с социално-значими заболявания, които включват дейностите по чл. 26, ал. 1, съответно по чл. 26а, ал. 1 и чл. 27 от ЗЛЗ за болни с психични, кожно-венерически заболявания и за деца с увреждания и хронични заболявания, а за пациентите с други заболявания – необходимите дейности по диагностика, лечение, рехабилитация, диспансеризация и наблюдение.

Works with AZEXO page builder