Blog Section

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, СОБСТВЕНОСТ НА „УМБАЛ – ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД

УМБАЛ ”Проф. д-р Ст. Киркович” АД, със седалище и адрес на управление – гр.Стара Загора, ул.”Ген.Столетов” №2, съгласно взето решение на Съвета на директорите по т.1 от Протокол № 32/12.12.2019г., Решение № РД- 10 – 875/18.12.2019г. на Изпълнителния директор обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на неоперативни активи, собственост на дружеството, представляващи: 1.СГРАДА с идентификатор № 68850.502.497.75 по КККР на гр.Стара Загора, находяща се в гр.Стара Загора, ул. „Ген.Столетов“ № 2, съсзастроенаплощот 92 кв.м., на 1 етаж и предназначение – здравно заведение. 2.СГРАДА с идентификатор № 68850.502.497.77 по КККР нагр. Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ № 2, със застроена площ от 100 кв.м., на 2 етажа и предназначение – здравно заведение. 3. СГРАДА с идентификатор № 68850.502.497.76 по КККР на гр. Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ № 2, със застроена площ от 23 кв. м., на 1етаж и предназначение – здравно заведение, всички намиращи се в поземлен имот с идентификатор 68850.502.497 по КККР на гр. Стара Загора, одобрена със заповед № РД-18-65/30.05.2008г. на ИД на АГКК и представляващи бивша „Аптека-музей“ за възстановяване на дейността на имота като православен храм.
Начална тръжна месечна наемна цена – 215лв./двеста и петнадесет лева/ без ДДС,
Участниците могат да кандидатстват само за отдаване под наем на всички имоти.
Срок на договора – 10 години
Стъпка на наддаване – 10лв.
Депозит за участие – 50лв.
Краен срок за приемане на заявления за участие – до 15.00ч. на 06.01.2020г.
Откриването и провеждането на търга ще се извърши на 07.01.2020г. от 11.00ч. в Заседателната зала на „УМБАЛ-проф.д-р Ст.Киркович” АД, на адрес гр.Стара Загора, ул.”Ген.Столетов” № 2.
Тръжната документация може да бъде получена от отдел „Обществени поръчки”, ст.№ 7, след заплащане на сумата от 50лв. без ДДС
Имотите, предмет на търга се намират на територията на дружеството и могат да бъдат огледани всеки работен ден от 9.00ч. до 12.00ч. Лице за контакт – инж.Пл.Чувиков, тел. за контакт – 0889431908
Заплащането на гаранционна вноска в размер на едномесечна наемна цена от спечелилия кандидат се извършва в 7 дневен срок от получаване на заповедта за обявяване на участника за спечелил търга.
Всички суми за депозит, за закупуване на документация и на цената на вещта се заплащат по банковата сметка на дружеството, находяща се в „Инвестбанк” АД – клон Стара Загора, IBAN: BG17 IORT 7376 1040 0730 00, BIC: IORTBGSF или в касата на дружеството в брой.
При липса на кандидати повторното провеждане на търга да се извърши на 15.01.2020г. от 11.00ч. на същото място, като заявления за участие ще се приемат до 15.00ч. на 14.01.2020г.

Works with AZEXO page builder