ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ПРЕБАЗИРАНЕ НА КЛИНИКА ПО НЕОНАТОЛОГИЯ В БЛ. „А” НА ХИРУРГИЧЕН БЛОК НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД“

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА

11.10.2018г. ОБЯВА ДО АОП
11.10.2018г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
11.10.2018г. ОБРАЗЦИ
11.10.2018г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
11.10.2018г. ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
11.10.2018г. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 4, АЛ.1 И ЧЛ. 19, АЛ.1 ОТ ЗЗЛД
11.10.2018г. ДОГОВОР
12.11.2018г. ПРОТОКОЛ 1
12.11.2018г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
10.12.2018г. СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
25.01.2019г. ПРОТОКОЛ 2
25.01.2019г. ПРОТОКОЛ 3
25.01.2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ 3
25.01.2019г. ДОКЛАД
25.01.2019г. РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
14.02.2019г. ДОГОВОР С РЕМОНТ П СТРОЙ ЕООД
Works with AZEXO page builder