Клиники / отделения с легла

Клиника по кардиология

– с III (трето) ниво па компетентност в изпълнение на утвърдения Медицински стандарт „Кардиология”;

в клиниката се осъществява дейност по :

– обща кардиология в изпълнение на медицинския стандарт „Кардиология”;

– в инвазивна кардиология в изпълнение на медицинския стандарт „Кардиология”;

– неинвазивна кардиология в изпълнение на медицинския стандарт по „Кардиология”;

– интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения и контрол върху критични нарушения на хемодинамиката в изпълнение на медицинския стандарт „Кардиология”;

– кардиостимулация. имплантиране на кардиовертер- дефибрилатори, ресинхронизиращо лечение в изпълнение на медицинския стандарт „Кардиология”;

– медицинската специалност Ревматология, отговаряща на II (второ) ниво компетентност в изпълнение на медицинския стандарт „Ревматология”;

КК с дейност по обща кардиология

 

КК с дейност ревматология

Тя е най-младата от четирите специализирани университетски клиники в страната и има 10 легла с II ниво на компетентност. В нея се осъществява лечебно-диагностична, консултативна и експертна дейност по ревматология за пациенти от цялата страна. В клиниката се провежда обучение по Пропедевтика на вътрешните болести на студенти от Медицински факултет на Тракийски университет. Тя е база за следдипломно обучение на лекари по ревматология и въртешни болести. Извършва се научно-приложна дейност – разработка на научни теми, както и изследване на нови лекарствени продукти. Към клиниката има оборудван специализиран инфузионен център за прилагане на биологични средства от обучен екип съгласно съвременните международни стандарти и изискванията на НЗОК.

Клиниката по ревматология функционира в тясно сътрудничество със структури, осъществяващи образна диагностика, имунологична лаборатория; микробиологична лаборатория; клинична патология, физикална и рехабилитационна медицина; ортопедия и травматология; др.

Лекуват се пациенти по Клинични пътеки №286-Системни заболявания на съединителната тъкан, №288 Възпалителни ставни заболявания, №290 Дегенеративни ставни заболявания и могат да се извършват следните процедури:

Ставна пункция и прилагане на необходимия за лечението лекарствен продукт.

-Ставна ехография

-Инфилтрации на околоставните структури и блокади с лечебна цел.

-Паравертебрални и перидурални апликации при дискова патология и други болести на гръбнака.

-Вътреставно лечение с хиалуронати и друга вискосуплементация.

-Долориметрия и провеждане на когнитивни тестове.

-Пулсни терапии с кортикостероиди, имуносупресори, поликлонални имуноглобулини, биологични средства.

-Инфузии с венозни бифосфонати при лечение на остеопороза.

Клиниката е присъединен член на EUSTAR – европейската група за изследване на склеродермията и има възможност да работи в Европейския регистър на пациенти с това заболяване.

Началник- отделение: Вакантно

Телефон-+359 42 698 105 e-mail : rheumatologysz@abv.bg

Клиниката е разположена на 15 етаж в сградата на Хирургическия блок, а Приемноконсултативният кабинет №3 се намира на 2 ри етаж в Диагностично-консултативния сектор на болницата с работно време по утвърден месечен график.

Клиника по професионални болести

с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Професионални болести”;

Първа вътрешна клиника

с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утоърдення Медицински стандарт по „Вътрешни болести“;

в клиниката се осъществява дейност по:

– медицинската специалност Нефрология отговаряща на III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Нефрология”;

– медицинската специалност Пневмология и фтизиатрия отговаряща на III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия ”;

I ВК с дейност нефрология

I ВК с дейност нефрология е разкрита на 16.11.2010г. До този период е съществувало като сектор по Нефрология на Първо вътрешно отделение. В момента разполага с 20 легла, отговаря на III ниво на компетентност на медицинския стандарт по нефрология, за което има издадено удостоверение от РЗИ – гр. Стара Загора.

Клиниката е единствена в гр. Ст. Загора и обслужва пациенти от Старозагорски регион и региона на Югоизточна България. Извършва обучение на студенти от МФ при ТУ и е база за специализация и следдипломно обучение на лекари по специалност нефрология.

В клиниката работят 8 лекари, от които 1 лекар – д.м. със специалност по нефрология и вътрешни болести, 2 лекари – главни асистенти със специалност по нефрология и вътрешни болести, 3 лекари със специалност по нефрология и вътрешни болести, 1 лекар със специалност нефрология и 1 лекар със специалност вътрешни болести и в момента специализира нефрология.

Клиниката разполага с апаратура за ултразвукова диагностика.

Осъществява диагностика и лечение от компетентни специалисти на следните състояния и заболявания:

Остри и обострени хронични уроинфекции

Лечение на първични и вторични, остри и хронични гломерулопатии

Остра и хронична бъбречна недостатъчност

Овладяване на усложненията при хронично влошена бъбречна функция

Подготовка за включване на пациенти на хрониохемодиализно и перитониално диализно лечение

Провеждат се инстументални изследвания на отделителната система

Отделението поддържа постоянен научно-практичен обмен и контакти с останалите нефрологични клиники и отделения в страната, ВМА и водещи европейски клиники. Участва в национални и международни научни форуми.

Клиниката е разположена в терапевтичния блок на 9-я етаж.

Началник отделение: Вакантно

Телефон – 042 698 351; 042 698 361

I ВК с дейност пневмология

I ВК с дейност пневмология е наследник на Пето вътрешно отделение на УМБАЛ – АД гр.Стара Загора, създадено през 1981г.

Обществената мисия на клиниката е осъществяване на съвременен лечебно-диагностичен процес при болни с различни по вид и тежест белодробни заболявания и извършване на обучение на студенти и лекари на европейско ниво.

В клиниката се диагностицират и лекуват следните заболявания:

Бронхиална астма

ХОББ

Пневмония

Белодробен тромбемболизъм без фибринолитик

Тумори на белите дробове.

Гнойно – възпалителни заболявания на белите дробове.

Дихателна недостатъчност

Има възможност за диагностични инвазивни изследвания: флексибилна фибробронхоскопия.

По изискванията на медицинския стандарт по пневмология и фтизиатрия отделението отговаря за ІІІ ниво.

Прием на болни

Клиниката е самостоятелна структурна единица в състава на МБАЛ – АД. Разполага с 25 легла в стаи с 2 и 3 легла. Разположена е на шестия етаж в източното крило на МБАЛ-АД. Осигурен е 24-часов прием на болните. В клиниката постъпват пациенти от цялата страна, които са равнопоставени по отношение на техните права, медицинско третиране и здравни грижи.

Мултидисциплинарен подход

I ВК с дейност пневмология работи екипно с Отделение по Образна диагностика, Клинична и  Микробиологична  лаборатория, Клиника по гръдна хирургия,Спешно отделение и останалите специалности в МБАЛ – АД. При критични състояния  довели до  дихателна недостатъчност, налагаща механична вентилация, пациентите се лекуват в КАИЛ. Тази гъвкава структура улеснява бързата и екипна мултидисциплинарната оценка  на пациента.

Контакти с други лечебни звена

Всички лекари в клиниката са членове на Българското дружество по белодробни болести, чрез което се поддържат активни контакти с Клиники и Отделения по белодробни болести и пневмофтизиатрични диспансери в страната.

Всички лекари, работещи в клиниката са специалисти по вътрешни и белодробни болести. Един от тях има допълнителна квалификация по бронхология.

Научно-учебна дейност

I ВК с дейност пневмология е база обучение на специализанти по вътрешни и белодробни болести, организиране и участие в квалификационни курсове, клинични обсъждания и колегиуми, клинични проучвания, национални и международни симпозиуми, конференции и конгреси.

На база Тракийски университет – Стара Загора, лекарите от клиниката работят по следните научни проекти:

1. „ Проучване ролята на генетични и имунологични фактори като биомаркери за развитието, прогресията и клиничния ход на ХОББ”.

2. „ Проучване ролята на ксенобиотик- и ROS – метаболизиращи ензими за развитието, прогресията и терапевтичния отговор при кожен малигнен меланом”.

3. „ Изследване ролята на еднонуклеотидните полиморфизми в гените на цитокините IL – 12 и IL – 10 за прогресията на ХОББ”.

Контрол на качеството

Контролът на качеството е задължителен елемент в I ВК с дейност пневмология. Ежедневно се провежда обсъждане и планиране на предстоящите за деня диагностични и лечебни мероприятия и анализ на същите от предходния ден. Резултатите от лечението се анализират ежемесечно.

Екипът на клиниката е опитен и високо квалифициран, с много амбиция да използва възможностите на предоставената диагностична апаратура в съчетание с най-съвременните комплексни подходи при лечение на пациентите.

Началник клиника д-р Бистра Стефанова Костадинова – специалист Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия –

Тел. 0884099506 email: bistef@abv.bg

Телефон: 042/698 370.

Клиника по ендокринология и болести на обмяната

III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната”;

Клиниката по Ендокринология и болести на обмяната е защитила ІІІ-ниво на компетентност. Разкрити са 25 болнични легла. Клиниката е разположена на 11 етаж в източната част на сградата на УМБАЛ “ Проф.Д-р Стоян Киркович”.

В Клиника по Ендокринология и болести на обмяната работят 8 лекари : петима специалисти по Вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната на веществата и трима специализанти по Ендокринология и болести на обмяната.

В клиниката можете да получите диагноза и лечение на високо професионално ниво при следните групи заболявания:

захарен диабет тип 2 и тип 1 и късни усложнения;

заболявания на хипофизата, щитовидната жлеза, паращитовидните жлези, нарушения на калциево-фосфорната обмяна, надбъбречните жлези, половите жлези, ендокринен панкреас/при всички възрастови групи/.

метаболитни нарушения: наднормено тегло, дислипидемии, хиперурикемия/при всички възрастови групи/.

В клиничната лаборатория на болницата се осъществяват съвременни хормонални и имунологични изследвания. В клиниката се провеждат специфични диагностични функционални тестове, извършва се ултразвуково изследване на щитовидна и паращитовидни жлези, ТАБ на щитовидна жлеза и формации в предна шийна област. В Рьо отделение на болницата- КТ с контраст и МРТ на ендокринни жлези.

КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ РАБОТИ ПО СЛЕДНИТЕ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА №78 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА №79 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА №80 Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА №81 Лечение на костни и метаболитни заболявания и нарушения на калциево- фосфорната обмяна

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА №82 Диагностика на лица с метаболитни нарушения

КЛИНИЧНА ПЪТЕКА №83 Лечение на лица с метаболитни нарушения

АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА №13 Инструментална диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза.

АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА №14 Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания на хипофизата и надбъбрека

АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА №15 Диагностика и определяне на терапевтично повеение на костни метаболитни занболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна

Телефон за спарвки: 042/698-579

Началник клиника: Д-р Геренова Email: endoklinika@abv.bg

тел. 042/698579

Клиника по педиатрия

– с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Педиатрия”;

Клиниката по Педиатрия е ситуирана в двуетажна сграда, основно ремонтирана, съвременно оборудвана и с достатъчно площ на болничните стаи и на всички помещения за извършване на лечебно-диагностичния процес. Разполага с 3 отделни входа, както и с локален приемно-консултативен кабинет.

Болните деца, които се хоспитализират се разпределят по възрастов признак на 50 болнични легла, както следва: интензивен сектор, кърмачески сектор и старша възраст. Обект на медицинските грижи са деца от 0 до 18 години.

Лечебно-диагностичната работа се извършва по 31 клинични пътеки. Обслужват се болни освен от Старозагорски район и от цяла Югоизточна България.

В клиниката работят 11 лекари – всички имат придобита специалност, а 4-ма от тях с профилна такава: по хематология, нефрология, пулмология и кардиология; 19 медицински сестри и 11 санитари. Сериозният клиничен опит и проведеното допълнително обучение на висшия персонал позволяват да се приемат и лекуват деца с всички нозологични единици.

Клиниката е оборудвана с апаратура, инструменти и консумативи позволяващи ефективна диагностика и лечение.

Извършва се безотказен прием на всички деца в критично състояние и всички болни деца по клинични пътеки 24 часа/7 дни в седмицата.

Клиниката е база за обучение и квалификация на специализанти по Педиатрия, на модул по Педиатрия за ОПЛ, квалификационно обучение по определени проблеми на лекари от районни и областни болници, обучение на студенти от ІV, V и VІ медицински курсове и студенти по специалността акушерка, медицинска сестра и парамедици.

Клиниката се ръководи от проф.д-р Петрана Чакърова, дм – специалист по детска хематология. Тел. 0882477558 Email: docptcakarova@yahoo.com;

Главен асистент д-р Емилия Костадинова педиатър-нефролог, доктор по медицина. Останалите лекари работещи в клиниката:

д-р Румяна Радиева; д-р Добромир Лазаров, ас.; д-р Станимир Масларски; д-р Иванка В. Георгиева; д-р Ивелина БОЖКОВА, ас.; д-р Жулиета ЗДРАВКОВА; д-р Маргарита Христова; д-р Дима Златева; д-р Петя ЕЛКИНА

Лекари специализанти по Педиатрия:

д-р Биянка Митова; д-р Радмила Пановска; д-р Иван Иванов; д-р Виктория Куртинова; д-р Христина Градева; д-р Марияна Георгиева; д-р Александра Здравеска

Старша медицинска сестра – Стойка Ганчева

Основните приоритети в клиниката са висок професионализъм и отлична квалификация на всички екипи при обслужване на болното дете.

За контакт:

Email: clinic_pediatrics@abv.bg

Телефони: 042/698 533; 042/698 532; 042/698 526

 

Клиника по нервни болести

– с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Нервни болести”;

Клиниката по неврология разполага с 20 легла в два сектора – интензивен с 6 легла и диагностичен с 14 легла.

Клиниката работи с второ ниво на компетентност според медицинския стандарт по неврология. Тя е една от водещите Университетски клиники по Неврология в Южна България и обслужва по линията на републиканска спешност региона на Югоизточна България.

В Клиниката се извършва обучение на студентите от Медицински Факултет на Тракийски Университет град Стара Загора и е база за следдипломна квалификация по специалност неврология. Провежда се научна дейност в рамките на програмите на Медицинския факултет и участие в национални и международни научни форуми.

Персонала на Клиниката се състои от: професор – началник клиника, двама главни асистенти, двама ординатори със специалност и един специализиращ.

Клиниката разполага с необходимата апаратура за работа по клинични пътеки на второ ниво на компетентност.

В клиниката може да получите професионална помощ при следните групи заболявания:

Мозъчно- съдова болест (мозъчни инфаркти, мозъчни кръвоизливи).

Заболявания на периферна нервна система (дискови хернии, радикулити, невралгии, полиневрити и полиневропатии).

Болест на Паркинсон.

Епилепсия.

Някои дегенеративни заболявания на нервната система.

Множествена склероза.

Клиниката по нервни болести е разположена в сградата на хирургически блок – втори етаж.

Лекари:

Началник отделение Професор Д-р Иван Манчев д.м.н.

Тел.0882339631 email: ivan_manchev@yahoo.com

Тел: 042 698 106

Клиника по ортопедия и травматология

– III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Ортопедия и травматология”;

Структура и капацитет

Клиниката по ортопедия и травматология към УМБАЛ „ Проф. Ст. Киркович АД “гр. Ст. Загора е със солидна история и притежава завиден авторитет сред българската ортопедична общност . Създадена през 1979 г. , в новооткритият тогава хирургичен корпус, тя се утвърди като един от водещите ортопедични центрове в България.

Клиниката разполага с модерна и изцяло обновена стационарна база. На разположение на пациентите са 30 ортопедични легла в стаи с две и три легла и самоостоятелен санитарен възел,ВИП стая.

Операционният блок е с три операционни зали оборудвани за извършването на всички конвенционални ортопедични операции, а така също и на безкръвни артроскопски и минимално инвазивни манипулации и операции.

В клиниката по ортопедия работи екип от 6 отлично подготвени професионалисти , всички са със специалност по ортопедия и травматология, сертифицирани за работа в областта на детската ортопедия, артроскопската хирургия и протезирането на големите стави . Клиниката поддържа научно практични контакти с колеги от останалите ортопедични клиники в стараната и водещи европейски клиники и същевременно е база за обучение на лекари специализанти.

Дейност

Клиниката по ортопедия и травматология извършва диагностика и лечение на ортопедо- травматологичните заболявания на опорно-двигателният апарат и обслужва територията на Югоизточна България. В нея намират приложение всички съвременни методи за изследване и лечение на травмите и ортопедичните заболявания като се използват най-съвременните способи за остеосинтеза и ендопротезно заместване на големите стави. Клиниката е специализирана и с утвърдени традиции при опретивното лечение на:

Вродени и придобити заболявания на опорно-двигателният апарат в детската вързаст с приоритет към вродените деформации на ходилата, вродената луксация на тазобедрената става, разлика в дължината на крайниците , детското плоскостъпие и др.

Оперативно лечение на дегенеративните ставни заболявания/артрозна болест/ – коригиращи операции и ставно заместване с ендопротези посредством минимално инвазивни техники.

Съвременно оперативно лечение на травмите на крайниците и таза с използването на най-съвременни биологично поносими импланти.

Артроскопска диагностика и лечение на спортните травми и заболявания на тазобедрената, колянната и раменната стави -увреждания на менискусите , връзкови увреди и др.

Лечение на туморните и тумороподобните заболявания на ОДО посредством органосъхраняващи операции или протезиране.

Клиниката е разположена на 10 етаж на хирургическият блок на УМБАЛ”Проф. Ст.Киркивич” АД.

Н-к Клиника :Доц.д-р Валентин Васев к.м.н.

Тел. 0884099512 email: val_vassev@abv.bg

Телефони: 042 698 572,042 698 571

Клиника по ушно-носно-гърлени болести

– с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Ушно-носно-гърлени болести”;

Клиниката е определена за 18 легла с трето ниво.

Клиниката по УНГ болести осъществява лечебно-диагностична и оперативна дейност в областта на плановата и спешна хирургия, като обслужва предимно региона на югоизточна България. В клиниката се извършва обучение на студентите от Медицински факултет при Тракийски университет и е база за следдипломно обучение на лекри-специалисти.

В клиниката работят 8 лекари – 1 професор, 1 доцент, 2 главни асиснтенти и 4 лекари със специалност по УНГ болести и 1 лекар дентална медицина със специалност хирургична стоматология.

Клиниката разполага със операционна зала и е оборудвана с апаратура за лечение на ушни, носни и гърлени заболявания.

В Клиниката по оториноларингология може да получите професионална помощ при следните групи заболявания дейности – лечение на остри и хронични отити, намаление на слуха, остри и хронични синуити, заболявания на гърлото – абсцеси, флегмони, заболявания на устата и устното дъно, заболявания на ларинкса, изгаряния на хранопровода, чужди тела в долните дихателни пътища и хранопровода, хирургия на носа и околоносните кухини. отоневрология, пластична хирургия.

Клиниката по оториноларингология подържа научен обмен и контакти с университетските клиники в България и регионалните отделения по УНГ болести.

Наред с диагностично-лечебната дейност в отделението се разгръща и научно-преподавателската, като се обучават студенти и 25 специализанти (1997-2012 г.). Усъвършенстват се и се въвеждат нови оперативни методики: микроларигохирургия, криотерапия, лазертерапия, трахеобронхо- и езофагоскопия, задна тимпанотомия, бужирания при корозивни езофагити и др. Работи се по проблемите на хроничния гноен, серозен среден отит и се извършват тимпаностомии, радикални, консервативно-радикалните операции на средното ухо, функционална ендоскопска синус хирургия, балонна дилатация при стриктури на хранопровода и др.

В приемно-диагностичния блок на болницата функционират: кабинет по УНГ болести (обслужван от лекарите на стационара по ежедневен, ротационен принцип), отоневрологичен и аудиометричен кабинет

Началник отделение Проф. Димов email: pddimov@abv.bg

Клиника по хирургични болести

– с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдените „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия”;

 

-. Отделение по интензивно лечение – с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение”;

Клиника по обща и оперативна хирургия

– с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Обши медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия”;

-. в клиниката се осъществява дейност по медицинската специалност Детска хирургия, отговаряща на II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Обши медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, частично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия”;

Клиника по урология

– с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Урология”;

СТРУКТУРА И КАПАЦИТЕТ

Клиниката по Урология разполага с 15 легла – ІІ1-то ниво на компетентност.

Клиниката осъществява лечебно-диагностична,консултативна и профилактична дейности в областта на плановата и спешна урология,като обслужва предимно региона на Югоизточна България.В клиниката се извършва обучение на студенти от Медицински факултет при Тракийски университет и е база за следдипломно обучение на лекари-специализанти по урология.

В Клиниката работят работят 7 лекари,от които 4 със специалност по урология.

Клиниката по Урология разполага със съвременна операционна зала,която е оборудвана с модерна апаратура.

ДЕЙНОСТ

В клиниката можете да получите професионална помощ при следните групи заболявания:

-Бъбречно-каменна болест

-Вродени и придобити заболявания на пикочо – половата система при мъже и отделителна система при жени.

-Доброкачествени и злокачествени заболявания на пикочо-половата система.

-Травми и спешни състояния в Урологията.

-Възпалителни заболявания на пикочо-половата система.

-Извършват се всички дейности,отговарящи за ІІ!-то ниво на компетентност

Клиниката по Урология поддържа постоянен научно-практичен обмен и контакти с останалите водещи урологични клиники в страната.

Клиниката е разположена в сградата на хирургически блок етаж 8

Началник отделение: Д-р Радоев тел. 0884303560 Email: drd.radoev@abv.bg

Телефон :042 698 337

Клиника по гръдна хирургия

с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Гръдна хирургия”;

Легловият фонд на Клиника по гръдна хирургия е 15 легла. Преминала успешна акредитация през 2012г. Тя е една от водещите Университетски клиники в областта на гръдната хирургия в България. Осъществява лечебно-диагностична и оперативна дейност в областта на плановата и спешна гръдна хирургия, като обслужва предимно региона на Югоизточна България. Осъществява спешната републиканска консултативна помощ за Югоизточна България. В клиниката се извършва обучение на студентите от Медицински факултет при Тракийски университет и е база за следдипломно обучение на лекари –специалисти по гръдна хирургия.

Клиниката по гръдна хирургия е създадена през 1988 година с ръководител професор Вера Левчева към ОРБ Стара Загора. От 1995 год. началник на клиниката е проф. Евелин Досев ОБРЕТЕНОВ д.м

В клиниката работят 5 лекари: хабилитиран професор – 1 и 4 лекари. От тях с две и повече специалности са 4, с една специалност – 1, който в момента специализира гръдна хирургия.

Клиниката разполага със съвременна операционна зала и е оборудвана с необходимата модерна апаратура.

Приема пациенти по всички гръдни клинични пътеки директно от всички изпълнители на доболнична помощ в Старозагорска, Сливенска, Ямболска, Бургаска област и от цялата страна.

В Клиниката се извършват всички високоспециализирани диагностични и лечебни процедури свързани с:

1. Оперативно лечение на тумори на бял дроб, мидиастинум и гръдна стена;

2. Оперативно лечение на доброкачествени заболявания на бял дроб,медиастинум, плевра, гръдна стена, без онкологични заболявания;

3. Спешни състояния в гръдната хирургия;

4. Инвазивни диагностични процедури при заболявания на гръдния кош;

Клиниката поддържа постоянен научно-практичен обем и контакти с останалите Университетски клиники по гръдна хирургия в страната и водещи европейски клиники.

Клиниката е разположена в сградата на хирургически блок на 15 етаж.

Началник на клиника: Проф. Евелин Досев ОБРЕТЕНОВ, д.м. – телефон: 0888228318 email: evelin.obretenov@gmail.com

Клиника по съдова хирургия

– с III (трето) ниво на компетентност в съответствие с утвърдените „Общо медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия”;

Клиника по съдова хирургия е с 20 легла – ІІІ-то ниво.

Тя е една от водещите Университетски клиники в областта на съдовата хирургия в България . Осъществява лечебно-диагностична и оперативна дейност в областта на плановата и спешна съдова хирургия, като обслужва предимно региона на Югоизточна България. Осъществява спешната републиканска консултативна помощ за Югоизточна България. В клиниката се извършва обучение на студентите от Медицински факултет при Тракийски университет и е база за следдипломно обучение на лекари –специалисти по съдова хирургия.

Клиниката по съдова хирургия е създадена е на 01.03.1988г. на база 18 болнични легла в Обединена Районна Болница Стара Загора – бившата Трета хирургия. Тя е първоприемник на Отделението по гръдна, сърдечна и съдова хирургия създадено през 1984 година с ръководител професор Милан Милев към ОРБ Ст.Загора. От 2005 год. началник на клиниката е проф. Таньо Кавръков.

В клиниката работят 7 лекари: хабилитиран професор – 1; 7 лекари, от тях с две и повече специалности – 4; без специалност – 3.

Клиниката разполага със съвременна операционна зала и е оборудвана с модерна апаратура.

Приема пациенти по всички съдови клинични пътеки директно от всички изпълнители на доболнична помощ в Старозагорска, Сливенска, Ямболска, Бургаска област и от цялата страна.

В Клиниката се извършват всички високоспециализирани диагностични и лечебни процедури и мероприятия свързани с лечението на:

Артериални заболявания, налагащи спешна хирургична интервенция и медикаментозна терапия: Травматични, истински и руптрирали аневризми на аортата; Остра артериална недостатъчност на крайниците; Съдови травми; Артериална емболия;

Системни артериални заболявания: Вродени съдови заболявания; Атеросклеротични изменения на артериалната система и последващите усложнения; Болест на Бюргер; Диабетна ангиопатия на крайниците; Артериити, васкулити и съединителнотъканни съдови заболявания; Хронична артериална недостатъчност на висцералното кръвоснабдяване; Хронична артериална недостатъчност на крайниците (ХАНК); Каротидна недостатъчност; Феномен, болест и синдром на Рейно

Редки съдови синдроми и заболявания: Съдови новообразувания; Хроничен травматизъм на малките артерии на ръката; Невроваскуларен компресионен синдром на горния крайник

Венозни и лимфни заболявания: Първични варици ( разширени вени) на долните краиници; Повърхностен тромбофлебит; Дълбока венозна тромбоза; Хронична венозна недостатъчност на крайниците, Посттромбофлебитен синдром; Венозни аневризми; Лимфедем на крайниците.

Клиниката поддържа постоянен научно-практичен обем и контакти с останалите Университетски клиники по съдова хирургия в страната и водещи европейски клиники.

Клиниката е разположена в сградата на хирургически блок на 11етаж.

Началник клиника: Проф. Д-р Таньо Кавръков, д.м.

Тел.  Email:

Телефон : 042 698 106; 042 698 116; 042 698 460

 

Клиника по кожни и венерически болести

с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт ’’Кожни и венерически болести”;

Клиниката по кожни и венерически болести е защитила ІІІ-ниво на компетентност и е специализирана структура за стационарно лечение на остри, изострени и хронични кожни и венерически болести.

Клиниката по кожни и венерически болести (ККВБ) разполага с приемно-консултативни кабинети в рамките на Диагностично консултативен блок (ДКБ), в които се осъществява планов прием на насочени за хоспитализация пациенти, както и контролни прегледи и консултации. Към ККВБ на функционален принцип са обособени и функционират следните кабинети:

• обща и детска дерматология

• диагностика и лечение на полово предавани болести

• алергологична диагностика (patch и prick тест)

• микология

• съдови дерматози

• онкодерматология

• функционална диагностика на кожата

• физикална терапия на кожни и венерическите болести и фотобиология

• електро-, крио- и лазер дерматологична хирургия

Клиниката използва и манипулационни/операционна зала на болницата по предварителен график. В структурата на болницата към Клиниката по обща и клинична патология на функционален принцип работи Сектор за дермато-хистопатология и имунохистохимия и имунофлуоресцентна диагностика.

Клиниката по кожни и венерически болести е разположена на 13 етаж в сградата на УМБАЛ “Проф.Д-р Стоян Киркович” и включва 8 болнични стаи с по 2 и 3 легла. Pазкрити са 18 болнични легла за активно лечение с обособени стаи за инфекциозни дерматози, неинфекциозни дерматози, интензивни грижи, детски сектор. В ККВБ има необходимата апаратура за нуждите на осъществяваните диагностични и лечебни дейности, в т.ч. и оказване на спешна медицинска помощ на пациентите.

Клиниката по кожни и венерични болести е акредитирана база за:

• обучение на студенти по cпециалностите „медицина” , „социални дейности” ,„медицинска сестра”, “рехабилитатор”, “акушерка” , “медицински рехабилитатор и ерготерапевт”

• обучение на докторанти по научната специалност “Дерматология и венерология”

• следдипломно обучение на специализанти по ‘Kожни и венерични болести”

• следдипломно обучение на общопрактикуващи лекари и педиатри по модул “Kожни и венерични болести”.

В Клиниката работят 8 лекари, от коитo 6 са със специалност по “Koжни и венерични болести” и допълнителна квалификация по дерматохирургия, хистопатология, имунохистохимия и имунофлуоресценция, дерматоалергология

Клиниката си сътрудничи с останалите Университетски клиники по Кожни и венерични болести в страната и водещи европейски дерматологични клиники.

Началник Клиника: проф. д-р Евгениия Христакиева, дм.

Тел. 0889431106 email: ehristakieva@gmail.com

Контакти

Стационар: тел. 042/698109

Приемен кабинет: тел. 042/698345

Началник клиника: тел. 042/600721

 

Клиника по неонатология

– с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Неонатология”;

Структра. Клиниката по неонатология към УМБАЛ “Проф. Стоян Киркович” АД- Стара Загора е приемник на Отделението за новородени деца към същата болница, основано през 1965г. От 1982г. са обособени “Интензивен сектор” и сектор “Доносени деца” – структура, която се запазва и до момента.

Дейности.

Лечебна дейност. Клиниката по неонатология е единственото III-то ниво неонатологично звено в югоизточна България за лечение на високо-рискови новородени и недоносени деца. Разполага с 29 легла, от които 8 интензивни и 7 след-интензивни легла обособени в Интензивен сектор и 15 легла в сектор „Доносени деца”. През клиниката преминават около 1400 деца годишно, от които 350 се нуждаят от интензивно лечение. Клиниката е напълно оборудвано със съвременна апаратура, съобразно Медицински стандарт по неонатология. Прилагат се съвременни протоколи и методи за лечение. Проведените през последните години акредитации са завършили с отлична оценка.

Консултативна дейност. От 1996г. се изпълняват междуобластни консултативни функции по отношение лечението на най-рисковите новородени деца на Старозагорска, Ямболска и Сливенска области, регламентирани чрез Наредбата за консултативната помощ. Годишно се превеждат и лекуват около 80 новородени, родени в други родилни отделения.

Учебна и научна дейност. Клиниката е дългогодишна база за обучение и специализация по неонатология на лекари специализанти, студенти по медицина и по здравни грижи. Колективът участва активно в национални и международни научни форуми по педиатрия и неонатология.

Персонал. В клиниката работят 7 лекари, от които 5-ма с две специалности /по детски болести и неонатология/ и двама лекари специализиращи неонатология. Трима лекари – Доц. Мумджиев, Д.-р Чолакова и Д-р Добрева са специализирали дългосрочно в чужбина. Началник на клиниката е Доц. Христо Мумджиев, дм. Налице е попълнен щат от 18 акушерки и медицински сестри, от които 10 работят в интензивен сектор. По-голямата част от тях са преминали курсове за повишаване на квалификацията си по неонатология във водещите клиники у нас.

Началник клиника Доц. Христо Мумджиев

Тел. 0884099522 email: hristom2000@yahoo.com

За контакти:

директен телефон – 042 600954

вътрешен – 042 698 / 428

 

Клиника по акушерство и гинекология

– с III (грето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт ..Акушерство и гинекология”;

Структура / капацитет / дейност

Отделение по Инфекциозни болести разполага 30 легла 5 от които са за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН и с IIІ – то ниво на компетентност според медицинския стандарт по Инфекциозни болести, Наредба № 21 и ЗЛЗ, за което има издадено удостоверение от РЗИ, гр. Стара Загора.

Инфекциозно отделение е едно от водещите отделения в областта на инфектологията в България. Тук се осъществява диагностика и лечение на пациенти от Старозагорска област и региона на Югоизточна България с остри инфекциозни заболявания :

– инфекции на дихателната система

– инфекции на стомашно – чревния тракт

– вирусни хепатити

– инфекции на кожата и меките тъкани

– вирусни екзантеми и локализирани вирусни инфекции на кожата

– синдроми свързани с лимфните възли

– зоонози, рикетсиози, борелиози

– вирусни хеморагични трески

– инфекции на нервната система

– сепсис и сепсис свързани синдроми

– ХИВ инфекция и СПИН

– Нови и нововъзникващи инфекциозни болести.

. В отделението се извършва обучение на студенти от Медицински факултет при Тракийски университет и е база за следдипломно обучение на лекари – специалисти.

Отделението поддържа постоянен научно – практически обмен и контакти с останалите Инфекциозни отделения и клиники в страната, ВМА и водещи европейски отделения.

Отделението е разположено в отделен павилион в района на МБАЛ „ Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

В отделението работят 6 лекари, 13 мед. Специалисти и 6 санитари.

Нач. отделение: Вакантно

 

Клиника по инфекциозни болести

– с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Инфекциозни болести”;

Структура / капацитет / дейност

Отделение по Инфекциозни болести разполага 30 легла 5 от които са за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН и с IIІ – то ниво на компетентност според медицинския стандарт по Инфекциозни болести, Наредба № 21 и ЗЛЗ, за което има издадено удостоверение от РЗИ, гр. Стара Загора.

Инфекциозно отделение е едно от водещите отделения в областта на инфектологията в България. Тук се осъществява диагностика и лечение на пациенти от Старозагорска област и региона на Югоизточна България с остри инфекциозни заболявания :

– инфекции на дихателната система

– инфекции на стомашно – чревния тракт

– вирусни хепатити

– инфекции на кожата и меките тъкани

– вирусни екзантеми и локализирани вирусни инфекции на кожата

– синдроми свързани с лимфните възли

– зоонози, рикетсиози, борелиози

– вирусни хеморагични трески

– инфекции на нервната система

– сепсис и сепсис свързани синдроми

– ХИВ инфекция и СПИН

– Нови и нововъзникващи инфекциозни болести.

. В отделението се извършва обучение на студенти от Медицински факултет при Тракийски университет и е база за следдипломно обучение на лекари – специалисти.

Отделението поддържа постоянен научно – практически обмен и контакти с останалите Инфекциозни отделения и клиники в страната, ВМА и водещи европейски отделения.

Отделението е разположено в отделен павилион в района на МБАЛ „ Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

В отделението работят 6 лекари, 13 мед. Специалисти и 6 санитари.

Нач. отделение: Доц. д-р Пекова тел.  0882821522 email: pe_kova@abv.bg

Клиника по неврохирургия

– с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Неврохирургия”;

СТРУКТУРА И КАПАЦИТЕТ:

Клиниката по неврохирургия разполага с 20 легла ІІ ниво на компетентност.

Неврохирургичната клиника е една от водещите университетски клиники в областта на неврохирургията в България. Тя осъществява лечебно – диагностична и оперативна дейност в областта на спешна и планова неврохирургия, като обслужва предимно Старозагорски регион и региона на Югоизточна България. В клиниката се извършва обучения на студенти и докторанти от МФ при ТУ и е база за специализация и следипломно обучение на лекари специалисти.

В клиниката работят 7 лекари, главни асистенти и лекари със специалност по неврохирургия.

Клиниката разполага със съвременни операционни зали и е оборудвана с модерна апаратура.

ДЕЙНОСТ:

В клиниката може да получите професионална помощ при следните групи заболявания:

І Травми на централна и периферна нервна система.

ІІ Доброкачествени и злокачествени новообразувания на главен, гръбначен мозък и периферни нерви.

ІІІ Спондилодискогени заболявания

ІV Съдови заболявания на главен и гръбначен мозък

V Вродени малформации на ЦНС

VІ Възпалителни и паразитни заболявания на ЦНС

Клиниката поддържа постоянен научно – практичен обмен и контакти с останалите университетски неврохирургични клиники в страната и в чужбина. Клиниката е разположена в сградата на Хирургическия блок етаж ІІ.

ЛЕКАРИ:

Доц. д-р Стефан Вълканов 0887558275 email: nhk_stz@yahoo.com

Телефон: 042 698 534

 

Клиника по анестезиология и интензивно лечение

– с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение”;

– в клиниката се осъществява дейност по медицинска специалност Клинична токсикология, отговаряща на II (второ) ниво на компетентност, в изпълнение на медицински стандарт „Клинична токсикология”;

Началник клиника: Доц. д-р Арабаджиев

тел. 0885614154 email: galaxyready@gmail.com

Началник дейност инт. пост.опер. лечение Д-р Пидакиев

тел. 0884303449 email: asort@abv.bg

Началник дейност анестезиология Д-р Михахлов

тел. 0884303445 email: asort@abv.bg

Отделение п0 клинична хематология

– с III (трето) ниво на компетентност, в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Клинична хематология”;

-. в отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност „Медицинска онкология”, отговаряща на II (второ) ниво на Компетентност, в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Медицинска онкология”;

Отделението по Клинична хематология е самостоятелна структура от УМБАЛ „ Проф. д-р Ст. Киркович“. Разположено е на 12 етаж на болницата. Разполага с 20 легла, 3 от които са за дневен стационар.

Отделението е с отлична оценка от акредитация и трето ниво на компетентност. В отделението се осъществява диагностично-лечебна, учебна и научна дейност.Мисията му е да оказва специализирана хематологична помощ в диагностиката, лечението и поддържане качеството на живот на хематологично болните, в това число на онкохематологично болните пациенти.

Приема в отделението се осъществява чрез :

 Приемно-консултативен кабинет №4 в ДКБ на УМБАЛ

 Црез ЦСМП

В отделението се осъществява прием, диагностика,лечение и наблюдение на пациенти с :

 Доброкачествени хемотологични заболявания

 Уточнени злокачествени хематологични заболявания

 Хематологични усложнения при заболявания на други органи и системи

Към отделението функционират :

 Комисия за пациенти със злокачествени хематологични заболявания

 Комисия за пациенти с коагулопатии и вродени анемии

Началник отделение е д-р Велина Черкезова със специалност по Вътрешни болести, Клинична хематология и Здравен мениджмънт.

тел. 0884303482 email: velina.cerkezova@abv.bg

Отделение по гастроентерология

с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Гастроеитерологня”;

Структура / капацитет / дейност

Отделение по Гастроентерология има 20 легла и отговаря на III– то ниво на компетентност на медицинския стандарт по гастроентерология, Наредба № 49 и ЗЛЗ, за което има издадено удостоверение от РЗИ, гр. Стара Загора.

Гастроентерологично отделение е едно от водещите отделения в областта на гастроентерологията в България. То осъществява диагностика и лечение на остри, обострени и хронични заболявания на храносмилателната система, с комплицирано протичане и с извършване при необходимост на следните процедури:

– диагностика и лечение на основни и по- редки нозологични единици при заболявания на жлъчната система, в хепатологичта и гастроентерологията, чрез използване на патоморфологични, клинико- лабораторни и инструментални изследвания

– абдоминална доплерова ехография

– инвазивни процедири под ултразвуков контрол

– интервенционална горна и долна гастроинтестинална ендоскопия

– перкутанна чернодробна биопсия

– диагностика за определяне стадия на онкологични заболявания в гастроентерологията

– долекуване на диагностицирани от структура с по- високо ниво на компетентност на заболявания в областта на гастроинтестиналния тракт

– други диагностично- лечебни дейности

– консултативни дейности.

Обслужват се пациенти планово и по спешност предимно от региона на Югоизточна България. В отделението се извършва обучение на студенти от Медицински факултет при Тракийски университет и е база за следдипломно обучение на лекари- специалисти.

В отделението работят 3-ма лекари – със специалност гастроентерология, 1- алергология и 4 очакващи зачисление за Гастроентеролози.

Отделението по гастроентерология разполага с най- съвременната апаратура за диагностика и лечение:

– видео ендоскопска: за горна и долна ендоскопия / гастроскоп, фибродуоденоскоп / за долна ендоскопия колоноскоп ректороманоскоп, сигмоидоскоп / ; за специализирана интервенционална ендоскопия;

– абдоминална ехография – среден клас с възможност за дву- или триизмерно изображение и Доплерова система.

– аспирационни помпи, апаратура за дезинфекция, архивиращи устройства.

Лекарите които работят с апаратурата имат необходимите сертификати.

В отделението можете да получите професионална помощ при следните важни гастроентерологични заболявания, като например язвите / на стомаха, на дванадесетопръстника , гастрити, възпаление на хранопровода, тумори на стомашно- чревния тракт, болестни състояния на черния дроб като цироза на черния дроб и хепатит, заболявания на червата като възпалителните чревни заболявания, възпаления на жлъчната система. Една по- голяма група заболявания са т.нар. нарушения на храносмилането / диспепсия /.

Експертна комисия за скъпоструващо лечение на хронични вирусни хепатити.

Отделението поддържа постоянен научно- практически обмен и контакти с останалите Гастроентерологични отделения в страната, ВМА и водещи европейски отделения.

Отделението по Гастроентерология се разполага на II – рия етаж на сградата на МБАЛ ” Проф. Д-р Ст. Киркович ”- АД- университетска.

Началник отделение:Вакантно

ТЕЛЕФОН: 042 698/ 255

Отделение по очни болести

– с II (второ) ниво на компетентност, в изпълнение на утвърдения медицинска стандарт „Очни болести”;

Отделението по Очни болести е защитило ІІІ-ниво на компетентност. Разкрити са 18 болнични легла -разположено на 9 етаж в западната част на сградата на МБАЛ “ Проф.Д-р Стоян Киркович”АД.

В отделението по Очни болести работят 10лекари- 9 със специалност и 1 без специалност . Медицински специалисти – 11и 6 санитари. Тук се извършва обучение на студентите от Медицински факултет от Тракийски университет и е база за следдипломно обучение на специалисти.

Отделение по Очни болести ръководено от Д-р Пламен Драганов е сред базите притежаващи висококвалифициран персонал и съвременен технически потенциал.

В него се осъществява лечебно-диагностична и оперативна дейност в областта на плановата и спешна офталмология, като обслужва региона от Югоизточна България.

– Глаукоми

– Катаракти

– Пластично възстановителна хирургия

– Лечение на очни травми

– Възпалителни заболявания на придатъците на окото

– Възпалителни заболявания

– Съдови заболявания на заден очен сегмент и др

-Нач. отделение Д-р Пламен Драганов тел. 0884099525 email: draganov_pl@abv.bg

тел. 042/698584

 

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

– с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина”;

СТРУКТУРА И КАПАЦИТЕТ

Отделението по физикална и рехабилитационна медицина разполага с 20 легла – трето ниво на компетентност.

Отделението осъществява лечебно – диагностична, консултативна и профилактична дейност и комплекс от медико-социални мероприятия ,насочени към цялостното психосоматично възстановяване на болните, постигане на максимална функционална годност ,предотвратяване на усложненията от основното и придружаващите заболявания, намаляване риска от инвалидизация и подобряване качеството на живот.

В отделението се извършва обучение на студенти , лекари-специализанти по физикална и рехабилитационна медицина ,ОПЛ,рехабилитатори,медицински сестри,акушерки и ерготерапевти.

Отделението по Физикална и рехабилитационна медицина е обурудвано на най-високо ниво по отношение на апаратура и прилаганите методики съобразно изискванията на медицинския стандарт по физикална и рехабилитационна медицина.

В отделението работят 5 лекари със специалност физикална и рехабилитационна медицина ,опитни рехабилитатори ,медицински сестри и кинезитерапевт.Всички са с голям клиничен опит,познават и прилагат всички лечебни методи.

ДЕЙНОСТ :

В отделението работят следните сектори:

1.Електролечение и светлолечение

2.Термотерапия

3.Хидротерапия

4.Лазертерапия

5.Инхалационна терапия

6.Кинезитерапия

В отделението се приемат пациенти по клинични пътеки и на свободен прием със следните заболявания:

– заболявания на ЦНС – състояния след мозъчен инсулт, Болест на Паркинсон, Множествена склероза, последици от вътречерепни травми; последици от травми на гръбначния мозък;

– последици от травми на опорно-двигателния апарат с и без оперативно лечение, контрактури на ставите от различно естество, всички видове артрози, ;

– периферни нервни заболявания – увреждания на нервни коренчета и плексуси, тригеминална невралгия, възпалителна полиневропатия, следтравматични увреди на периферните нерви;

– рехабилитация след заместване на коленни, раменни и тазобедренни стави;

– увреждане на междупрешленните дискове / дископатия/ и техните последствия: радикулопатии и миелопатии включително и следоперативно лечение на дискова болест.

Отделението е разположено в сградата на хирургичен блок – етаж 12

Началник.отделение д-р Караянева тел.0889705685 email: s_karayaneva@abv.bg

Телефон : 042 / 698 382; 042 / 698 272

 

Отделение по психиатрия

– с II (второ) ниво на компетентност, в изпълнение на утвърдения медицинска стандарт „Психиатрия”;

Началник отделение: Д-р Панов тел. 0884303580 email: gpanov@dir.bg

gpanov@dir.bg

Отделение по лъчелечение

– с II А (второ) пиво на компетентност, в изпълнение на утвърдения медицинска стандарт „Лъчелечение”;

 

Спешно отделение

– с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Спешна медицина”.

 

Works with AZEXO page builder