Обществена поръчка

ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, ВКЛ. МОБИЛЕН ИНТЕРНЕТ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ПОДВИЖНА КЛЕТЪЧНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ“ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА И НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДОСТАВКИ И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ
Works with AZEXO page builder