All posts in Uncategorized

Ваксинации COVID-19

УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“

създаде кабинет за безплатни ваксинации срещу COVID-19

 

В УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ ще се извършват безплатни ваксинации срещу COVID-19, съобразно фазите на Националния имунизационен план. Те ще се извършват в Кабинет № 18, който се намира в Диагностично-консултативния блок (на етажа на Спешно отделение). Той ще работи всеки вторник от 10:00 до 12:00 часа. Максималният брой пациенти, на които ще се поставят ваксини в посоченото време, е 30. В случай, че броят им е достигнат, желаещите ще бъдат записани за следващата седмица. Квотата за 16 и 23 февруари е запълнена, съобщиха от ръководството на Университетската болница. В понеделник са се записали 74 души, предимно медицински и педагогически персонал, които попадат в първа и втора фаза от Националния имунизационен план. Разкриването на кабинета е направено във връзка със заповед на министъра на здравеопазването.

Списъкът с желаещите да се имунизират хора е изпратен в РЗИ – Стара Загора. Инспекцията ще определи количеството ваксини и кога те ще бъдат поставени на хората, които имат право на това, в имунизационния кабинет в Университетска болница.

Желаещите да си поставят ваксина по тяхно желание могат да си направят изследване за носителство 48 часа преди ваксината;

Да попълнят предварително формуляр за информирано съгласие и да предоставят телефонен номер и имейл адрес.

Записване за имунизация се извършва предварително на телефон 042 698 502, всеки понеделник от 9:00 до 16:00 часа.

 

 

More

Скръбна вест

Напусна ни големият творец Камен Чанев!

С огромна човешка и професионална болка съобщаваме, че на 26 ноември в Клиниката по анестезия и интензивно лечение при УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора, почина световноизвестният тенор Камен Чанев.
След едноседмично домашно лечение, той постъпи в увредено общо състояние с данни за двустранна пневмония в Клиниката по инфекциозни болести. По време на болничния му престой се наблюдаваше перманентно ниска кислородна сатурация, която наложи поставяне на постоянен кислород. Приложена е пълната терапевтична гама, включваща глюкозо-солеви разтвори, Фраксипарин, Дексметазон, Ремдесивир, Меропенем, витамини и антимикотичен препарат. Въпреки това, на 25 ноември състоянието на Камен Чанев стана критично, което наложи превеждане в Клиниката по анестезия и интензивно лечение. На следващия ден направи неколкократни пристъпи на кардиак арест, от които беше изведен, благодарение на незабавните ресусцитационни мероприятия на лекарите-интензивисти. След последния обаче на фона на мултиорганна недостатъчност, сърцето му окончателно спря и настъпи летален изход.
Екипите от медици и в двете клиники направиха всичко – от грижи и внимание до пълен комплекс от терапия, с която до момента разполага медицината за борба с COVID-19 инфекцията.
България и светът загубиха изключителен талант и личност!
Ръководството на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ и екипите на Клиниката по инфекциозни болести и Клиниката по анестезия и интензивно лечение изказват искрени съболезнования на семейството и близките на Камен Чанев, както и на цялата оперна общност!
Дълбок поклон пред светлата му памет!

More

Дарителска Сметка

Инвесmбанk I Ад : Сметка за дарения

Уведомяваме Ви, че в съответствие с разпоредбите на Наредба No13 от 2009 г. на Българска Народна Банка за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове, на клиента са разкрити следните БАНКОВИ СМЕТКИ:
Негеbу, we inform you that in accordance with Ordinance No. 13 of 16 July 2009 on the Application of lnternational Bank Account Numbers and Bank Codes, the following BANK ACCOUNTS of the client аге opened:

BICIBANИме на сметката/клиента Name
IORTBGSFBG 17IORT73761040073000УМБАЛ – ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД

More

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, СОБСТВЕНОСТ НА „УМБАЛ – ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД

УМБАЛ ”Проф. д-р Ст. Киркович” АД, със седалище и адрес на управление – гр.Стара Загора, ул.”Ген.Столетов” №2, съгласно взето решение на Съвета на директорите по т.1 от Протокол № 32/12.12.2019г., Решение № РД- 10 – 875/18.12.2019г. на Изпълнителния директор обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на неоперативни активи, собственост на дружеството, представляващи: 1.СГРАДА с идентификатор № 68850.502.497.75 по КККР на гр.Стара Загора, находяща се в гр.Стара Загора, ул. „Ген.Столетов“ № 2, съсзастроенаплощот 92 кв.м., на 1 етаж и предназначение – здравно заведение. 2.СГРАДА с идентификатор № 68850.502.497.77 по КККР нагр. Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ № 2, със застроена площ от 100 кв.м., на 2 етажа и предназначение – здравно заведение. 3. СГРАДА с идентификатор № 68850.502.497.76 по КККР на гр. Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ № 2, със застроена площ от 23 кв. м., на 1етаж и предназначение – здравно заведение, всички намиращи се в поземлен имот с идентификатор 68850.502.497 по КККР на гр. Стара Загора, одобрена със заповед № РД-18-65/30.05.2008г. на ИД на АГКК и представляващи бивша „Аптека-музей“ за възстановяване на дейността на имота като православен храм.
Начална тръжна месечна наемна цена – 215лв./двеста и петнадесет лева/ без ДДС,
Участниците могат да кандидатстват само за отдаване под наем на всички имоти.
Срок на договора – 10 години
Стъпка на наддаване – 10лв.
Депозит за участие – 50лв.
Краен срок за приемане на заявления за участие – до 15.00ч. на 06.01.2020г.
Откриването и провеждането на търга ще се извърши на 07.01.2020г. от 11.00ч. в Заседателната зала на „УМБАЛ-проф.д-р Ст.Киркович” АД, на адрес гр.Стара Загора, ул.”Ген.Столетов” № 2.
Тръжната документация може да бъде получена от отдел „Обществени поръчки”, ст.№ 7, след заплащане на сумата от 50лв. без ДДС
Имотите, предмет на търга се намират на територията на дружеството и могат да бъдат огледани всеки работен ден от 9.00ч. до 12.00ч. Лице за контакт – инж.Пл.Чувиков, тел. за контакт – 0889431908
Заплащането на гаранционна вноска в размер на едномесечна наемна цена от спечелилия кандидат се извършва в 7 дневен срок от получаване на заповедта за обявяване на участника за спечелил търга.
Всички суми за депозит, за закупуване на документация и на цената на вещта се заплащат по банковата сметка на дружеството, находяща се в „Инвестбанк” АД – клон Стара Загора, IBAN: BG17 IORT 7376 1040 0730 00, BIC: IORTBGSF или в касата на дружеството в брой.
При липса на кандидати повторното провеждане на търга да се извърши на 15.01.2020г. от 11.00ч. на същото място, като заявления за участие ще се приемат до 15.00ч. на 14.01.2020г.

More
Works with AZEXO page builder