Цени

ПРЕГЛЕДИ, КОНСУЛТАЦИИ, ПРЕВРЪЗКИ И МАНИПУЛАЦИИ

1 КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД ОТ Н-К КЛИНИКА, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ 70.00 лв.
2 КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД ОТ ЛЕКАР С ЕДНА СПЕЦИАЛНОСТ 40.00 лв.
3 ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД ОТ Н-К КЛИНИКА, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ, ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ 25.00 лв.
4 ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД ОТ ЛЕКАР 20.00 лв.
5 КОНСУЛТАЦИЯ С ТОКСИКОЛОГ 30.00 лв.
6 МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ – ДУБЛИКАТ 10.00 лв.
7 МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ, ИЗИСКВАЩ ПРЕГЛЕД/ ЗА ШОФЬОРСКА КНИЖКА, ЗА РАБОТА, ЗДРАВНА КНИЖКА,СКЛЮЧВАНЕ НА ГР.БРАК И ДР./ 10.00 лв.

МАНИПУЛАЦИИ, ИНЖЕКЦИИ – САМО ЗА АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ

8 ИЗВЪРШВАНЕ НА ИМУНИЗАЦИЯ 10.00 лв.
9 ВЗЕМАНЕ НА ВЕНОЗНА КРЪВ (САМО С НОВА ВЕНЕПУНКЦИЯ) 10.00 лв.
10 МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ 10.00 лв.
11 ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ 15.00 лв.
12 ИНТРААРТИКУЛАРНА ИНЖЕКЦИЯ 25.00 лв.
13 ВЗЕМАНЕ НАМАЗКА ЦИТ. ИЗСЛЕДВ. И ПРИГОТВ. НАМАЗКИ ЗА ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 15.00 лв.
14 ВЗЕМАНЕ НА НАМАЗКИ ЗА МИКР.ИЗСЛ. 10.00 лв.
15 ВЗЕМАНЕ НА ВЕНОЗНА КРЪВ САМО С НОВА ВЕНОПУНКЦИЯ 4.00 лв.
16 ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ ЗА АЛКОХОЛНА ПРОБА 20.00 лв.
17 ВЗЕМАНЕ НА АРТЕРИАЛНА КРЪВ НА АКР /ПЛЮС ЦЕНАТА НА ЛАБОР.ИЗСЛЕДВАНЕ/ 10.00 лв.
18 ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ /10-30 МИНУТИ/ 15.00 лв.
19 ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ /ПОВЕЧЕ ОТ 30 МИНУТИ/ 25.00 лв.

СПЕЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – САМО ЗА АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ

20 ПРЕВРЪЗКА 20.00 лв.
21 СТЕРИЛНА ПРЕВРЪЗКА 40.00 лв.
22 СТАДИЙНО АДАПТИРАНА ОБРАБОТКА НА УЛКУС 50.00 лв.
23 ПРЕВРЪЗКА КАТО РАНИЦА ПО ДЕЗО ИЛИ ДЖИЛКРИСТ 15.00 лв.
24 ГОЛЯМА ШИНИРАЩА ПРЕВРЪЗКА 25.00 лв.
25 ГИПСОВА ШИНИРАЩА ПРЕВРЪЗКА 20.00 лв.
26 ЦИРКУЛЯРЕН ГИПС 30.00 лв.
27 ГОЛЯМ ЦИРКУЛЯРЕН ГИПС 40.00 лв.
28 ГИПС НА РАМОТО И МИШНИЦАТА И НА БЕДРО И ТАЗОВ ПОЯС 50.00 лв.
29 ЦИРКУЛЯРЕН ГИПС – СВАЛЯНЕ 15.00 лв.

УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

ИЗСЛЕДВАНИЯ – СЕРОЛОГИЧНИ-САМО ЗА АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ
30 ДОКАЗВАНЕ НА ТРЕПОНЕМА-АНТИТЕЛА С ТРНА 12.00 лв.
31 ДОКАЗВАНЕ НА HIV-АНТИТЕЛА С ИМУНОЛОГИЧЕН МЕТОД ПО ELISA 20.00 лв.
32 HBsAg ANTI HDV / ELISA/ – за всяко 20.00 лв.
33 ANTI Hbcor IgM ;ANTI Hbcor total ;ANTI HBs – за всяко 20.00 лв.
34 ANTI HCV 20.00 лв.
35 HBsAg ; ANTI HIV; ANTI HIV 1/2 БЪРЗ ТЕСТ ЗА ВКЯКО 15.00 лв.
36 HBEAG ХРОНИЧЕН ХЕПАТИТ В 20.00 лв.
37 ANTI HBE 20.00 лв.
38 ВИДАЛ-КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АНТИТЕЛА 15.00 лв.
39 ANTI EPSTEIN-BARR VIRUS VSA IGM( ELISA) 20.00 лв.
40 ANTI B.BURGDORFERI IGM(ELISA) 25.00 лв.
41 ANTI B.BURGDORFERI IGG(ELISA) 25.00 лв.
42 ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM(ELISA) 20.00 лв.
43 ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG(ELISA) 20.00 лв.
44 ANTI COX .BURNETI IgM(ELISA) 25.00 лв.
45 ANTI COX .BURNETI IgG(ELISA) 25.00 лв.
46 ANTI R.CONORI IgG IgM (ELISA) ЗА ВКЯКО 25.00 лв.
47 ANTI CMV IgM 20.00 лв.
48 ANTI CMV IgG 20.00 лв.
49 ВИДАЛ-КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АНТИТЕЛА(НАПР.РЕАКЦИЯ НА ВИДАЛ,РЕАКЦИЯ ЗА ЛИЗИРАНЕ,ХЕМАГЛУТИНАЦИОНЕН ТЕСТ,РЕАКЦИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА КОМПЛИМЕНТА,РЕАКЦИЯ ЗА ЗАДРЪЖКА НА ХЕМАГЛУТИНАЦИЯТА И ДР.ПОДОБНИ),ЗА ВСЯКО 15.00 лв.
50 AST-КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АНТИТЕЛА КЪМ СТРЕПТОКОКИ И ДР. ПОДОБНИ 10.00 лв.
51 RF WAALER ROSE 10.00 лв.
51.1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АБ НА H. PYLORI 100.00 лв.
51.2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА C. DIFFICILE 45.00 лв.
51.3 Хепатит B / HBV DNA / 150.00 лв.
51.4 Хепатит C / HCV RNA / 150.00 лв.
51.5 Хепатит C / HCV генотип, подгенотип / 200.00 лв.
51.6 Хепатит D / HDV RNA / 150.00 лв.

ИЗСЛЕДВАНИЯ – МИКОЛОГИЧНИ-САМО ЗА АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ

52 ПРОВЕРКА ЗА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ЧИСТА ГЪБИЧНА КУЛТУРА, НА ВСЕКИ ХИМИОТЕРАПЕВТИК ПО 3.00 лв.
53 МИКОЛ.ИЗСЛ.КУЛТУРЕЛНО САБУРО 15.00 лв.

ИЗСЛЕДВАНИЯ – МИКРОБИОЛОГИЧНИ-САМО ЗА АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ

54 РАНЕВИ СЕКР.ПУНКТАТ ЛИКВОР 20.00 лв.
55 ВАГИНАЛЕН СЕКРЕТ 20.00 лв.
56 ОЧЕН СЕКРЕТ 8.00 лв.
57 УРОКУЛТУРА 10.00 лв.
58 ГЪРЛЕН,НОСЕН,УРЕТРАЛЕН,ЕЯКУЛАТ 14.00 лв.
59 ФЕЦЕС ЗА КАНДИДА 6.00 лв.
60 ХРАЧКА,ФЕЦЕС ЗА ….. 16.00 лв.
61 БАКТЕРИОЛОГИЧНО ДИФЕРЕНЦИРАНЕ ЧРЕЗ МОНО- ИЛИ ПОЛИВАЛЕНТНИ СЕРУМИ, НА СЕРУМ ПО 3.00 лв.
62 БАКТЕРИОЛОГИЧНО ДИФЕРЕНЦИРАНЕ ЧРЕЗ СУБКУЛТУРИ И ДР. БИОХИМИЧНИ МЕТОДИ С НАЙ-МАЛКО ЧЕТИРИ РЕАКЦИИ – НА ЩАМ ПО 3.00 лв.
63 БАКТЕРИОЛОГИЧНО ДИФЕРЕНЦИРАНЕ ЧРЕЗ СУБКУЛТУРИ И ДР. БИОХИМИЧНИ ИЛИ КУЛТУРНИ МЕТОДИ (НАПР. ЦВЕТНА РЕДИЦА С НАЙ-МАЛКО ОСЕМ РЕАКЦИИ), НА ЩАМ ПО 5..00 лв.
64 БАКТЕРИОЛОГИЧНО ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НА АНАЕРОБИ ЧРЕЗ СУБКУЛТУРИ И ДР. БИОХИМИЧНИ И КУЛТУРНИ МЕТОДИ 15.00 лв.
65 ПРОВЕРКА ЗА ЧУВСТИТЕЛНОСТ НА ЧИСТА КУЛТУРА СЪС СТАНДАРТИЗИРАН АГАРДИФУЗИОНЕН ТЕСТ ИЛИ ДРУГ МЕТОД КЪМ НАЙ-МАЛКО ЧЕТИРИ ХИМИОТЕРАПЕВТИКА,НА ПРИЧИНИТЕЛ ПО 12.00 лв.
66 ПРОВЕРКА ЗА ЧУВСТИТЕЛНОСТ НА ЧИСТА КУЛТУРА СЪС СТАНДАРТИЗИРАН АГАРДИФУЗИОНЕН ТЕСТ ИЛИ ДРУГ МЕТОД КЪМ НАЙ-МАЛКО ОСЕМ ХИМИОТЕРАПЕВТИКА,НА ПРИЧИНИТЕЛ ПО 16.00 лв.
67 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНА ПОДТИСКАЩА КОНЦЕНТРАЦИЯ (МПК) НА БАКТЕРИИ, НА ПРОБА ОБЩО 30.00 лв.
68 ПРОВЕРКА ЗА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА ТРУДНИ ЗА КУЛТИВИРАНЕ БАКТЕРИИ В ЧИСТА КУЛТУРА, НА ЩАМ И НА ХИМИОТЕРАПЕВТИК ПО 10.00 лв.
69 ХЕМОКУЛТУРА – АЕРОБНА И АНАЕРОБНА 10.00 лв.

УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

70 ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ ПО МИКРОМЕТОД /ОТ ПРЪСТА/ 3.00 лв.
71 КРЪВНА КАРТИНА – АПАРАТНО ИЗСЛЕДВАНЕ 4.00 лв.
72 ДКК- ВИЗУАЛНО МИКРОСКОПСКО 4.00 лв.
73 МОРФОЛОГИЯ НА ЕРИТРОЦИТИ- ВИЗУАЛНО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ 4.00 лв.
74 РЕТИКУЛОЦИТИ 4.00 лв.
75 ОСМОТИЧНА РЕЗИСТЕНТНОСТ НА ЕРИТРОЦИТИ 6.00 лв.
76 МИЕЛОГРАМА ОЦВЕТЯВАНЕ И РАЗЧИТАНЕ 19.00 лв.
77 МИЕЛОГРАМА + ДКК 23.00 лв.
78 СУЕ 2.00 лв.
79 ВРЕМЕ НА КЪРВЕНЕ 2.00 лв.
80 ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ / РТ / 4.00 лв.
81 АРТТ 4.00 лв.
82 ФИБРИНОГЕН 4.00 лв.
83 ФДП – ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕНО 12.00 лв.
84 Д- ДИМЕР 12.00 лв.
85 АГРЕГАЦИЯ НА ТРОМБОЦИТИ 13.00 лв.
86 ХИМ.ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА / РН, БЕЛТЪК, ЗАХАР, КЕТОТЕЛА, УРОБИЛИНОГЕН, БИЛИРУБИН, КРЪВ, СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО, НИТРИТИ/ С ТЕСТ ЛЕНТА КОМПЛЕКСНО 4.00 лв.
87 ХИМ.ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА / РН, БЕЛТЪК, ЗАХАР, КЕТОТЕЛА, УРОБИЛИНОГЕН, БИЛИРУБИН, КРЪВ, СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО, НИТРИТИ/ С ТЕСТ ЛЕНТА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ПОКАЗАТЕЛ ПО 1.00 лв.
88 ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕЛТЪК /МОКРА ПРОБА/ 2.00 лв.
89 ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БИЛИРУБИН /МОКРА ПРОБА/ 2.00 лв.
90 ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРОБИЛИНОГЕН / МОКРА ПРОБА/ 2.00 лв.
91 СЕДИМЕНТ НА УРИНА – ОРИЕНТИРОВЪЧЕН 2.00 лв.
92 СЕДИМЕНТ НА УРИНА ПО WEBB 3.00 лв.
93 КОЛИЧЕСТВЕНО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА – 24 ЧАСОВА УРИНА
94 -БЕЛТЪК 3.00 лв.
95 -ЗАХАР 3.00 лв.
96 -АМИЛАЗА 3.00 лв.
97 -КАЛЦИЙ 3.00 лв.
98 -ФОСФОР 3.00 лв.
99 -ПИКОЧНА КИСЕЛИНА 3.00 лв.
100 лв. -КРЕАТИНИН 3.00 лв.
101 -НАТРИЙ 4.00 лв.
102 -КАЛИЙ 4.00 лв.
103 -ХЛОРИДИ 3.00 лв.
104 ПАРАПРОТЕИНИ НА Б. ДЖОНС В УРИНА 5.00 лв.
105 АНАЛИЗ НА БЪБРЕЧНИ КОНКРЕМЕНТИ 8.00 лв.
106 КОПРОГРАМА 4.00 лв.
107 ОКУЛТНИ КРЪВОИЗЛИВИ – ГУАЯКОВ МЕТОД 2.00 лв.
108 ОКУЛТНИ КРЪВОИЗЛИВИ – ПОТВЪРДИТЕЛЕН ТЕСТ 8.00 лв.
109 ГЛЮКОЗА 3.00 лв.
110 ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТЕН ТЕСТ 5.00 лв.
111 КРЪВНО-ЗАХАРЕН ПРОФИЛ 6.00 лв.
112 КРЕАТИНИН 3.00 лв.
113 УРЕЯ 3.00 лв.
114 ОБЩ БИЛИРУБИН 3.00 лв.
115 ДИРЕКТЕН БИЛИРУБИН 3.00 лв.
116 ОБЩ БЕЛТЪК 3.00 лв.
117 АЛБУМИН 3.00 лв.
118 ХОЛЕСТЕРОЛ 3.00 лв.
119 HDL – ХОЛЕСТЕРОЛ 4.00 лв.
120 LDL – ХОЛЕСТЕРОЛ 4.00 лв.
121 ТРИГЛИЦЕРИДИ 3.00 лв.
122 ПИКОЧНА КИСЕЛИНА 3.00 лв.
123 АСАТ 3.00 лв.
124 АЛАТ 3.00 лв.
125 КРЕАТИНКИНАЗА / СК / 4.00 лв.
126 СК- МВ 4.00 лв.
127 ГГТ 4.00 лв.
128 ЛДХ 4.00 лв.
129 Α-АМИЛАЗА 4.00 лв.
130 АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА 4.00 лв.
131 ЛИПАЗА 3.00 лв.
132 НАТРИЙ 3.00 лв.
133 КАЛИЙ 3.00 лв.
134 КАЛЦИЙ 4.00 лв.
135 ЙОНИЗИРАН КАЛЦИЙ 8.00 лв.
136 МАГНЕЗИЙ 4.00 лв.
137 ФОСФОР 3.00 лв.
138 ЖЕЛЯЗО 4.00 лв.
139 TЖСК 4.00 лв.
140 TSH 14.00 лв.
141 FT4 14.00 лв.
142 FT3 14.00 лв.
143 LH 14.00 лв.
144 FSH 14.00 лв.
145 ПРОЛАКТИН 14.00 лв.
146 ЕСТРАДИОЛ 14.00 лв.
147 ТЕСТОСТЕРОН 14.00 лв.
148 ПРОГЕСТЕРОН 14.00 лв.
149 КОРТИЗОЛ 14.00 лв.
150 PSA 14.00 лв.
151 CA 15-3 14.00 лв.
152 CA 19-9 14.00 лв.
153 CA 125 14.00 лв.
154 SCC 20.00 лв.
155 NSE 25.00 лв.
156 CA 72-4 25.00 лв.
157 CIFRA 21-1 25.00 лв.
158 ANTI TPO (MAT) 14.00 лв.
159 ANTI TG (TAT) 14.00 лв.
160 АНТИ ТСХ РЕЦ.АНТИТЕЛА/TRAB/ 40.00 лв.
161 FREE PSA 14.00 лв.
162 ПАРАТХОРМОН PTH 18.00 лв.
163 CEA 15.00 лв.
164 Α- ФЕТОПРОТЕИН 15.00 лв.
165 HCG 15.00 лв.
166 N MID OSTEOCALCIN 13.00 лв.
167 ß CROSS LAPS 13.00 лв.
168 DHEA-S 13.00 лв.
169 ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН HBA1C 12.00 лв.
170 МИКРОАЛБУМИНУРИЯ 10.00 лв.
171 I G A 11.00 лв.
172 I G G 11.00 лв.
173 I G M 13.00 лв.
174 I G E 14.00 лв.
175 CRP 10.00 лв.
176 ВИСОКОЧУВСТВИТЕЛЕН CRP 10.00 лв.
177 ФЕРИТИН 14.00 лв.
178 ФОЛАТ 14.00 лв.
179 ВИТАМИН В12 14.00 лв.
180 IL 6 35.00 лв.
181 C PEPTIDE 25.00 лв.
182 ИНСУЛИН 18.00 лв.
183 BNP 35.00 лв.
184 ТРОПОНИН 13.00 лв.
185 МИОГЛОБИН 19.00 лв.
186 ТЕСТ ЗА:- ОПИАТИ /МОРФИН, КОДЕИН, ХЕРОИН/ В УРИНАТА 6.00 лв.
187 – БАРБИТУРАТИ 6.00 лв.
188 – АМФЕТАМИНИ 6.00 лв.
189 – ЕКСТАЗИ 6.00 лв.
190 – МЕТАМФЕТАМИНИ 6.00 лв.
191 – КОКАИН 6.00 лв.
192 – МЕТАДОН 6.00 лв.
193 – МЕТАДОН МЕТАБОЛИТ 6.00 лв.
194 – АНТИДЕПРЕСАНТИ 6.00 лв.
195 – БЕНЗОДИАЗЕПИНИ 6.00 лв.
196 – МАРИХУАНА 6.00 лв.
197 КОМБИНИРАН ТЕСТ: ОПИАТИ, КОКАИН, АМФЕТАМИН, МЕТААМФЕТАМИНИ, МАРИХУАНА 18.00 лв.
198 ПОТЕН ТЕСТ 8.00 лв.
199 АКР 15.00 лв.
200 лв. ЛИКВОР – КАЧЕСТВЕНИ ПРОБИ: -ПРОБА НА ПАНДИ 1.00 лв.
201 – ПРОБА НА ПАВЛОВИЧ 1.00 лв.
202 – ПРОБА НА НОНЕ-АПЕЛТ 1.00 лв.
203 – ИЗБРОЯВАНЕ НА КЛЕТКИ 3.00 лв.
204 – БЕЛТЪК 3.00 лв.
205 – ХЛОРИДИ 3.00 лв.
206 – СЕДИМЕНТ 3.00 лв.
207 СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ НА ЛИКВОР 5.00 лв.
208 ПУНКТАТ /ПЛЕВРАЛЕН, КОРЕМЕН /:
209 – ВСЕКИ БИОХИМИЧЕН ПОКАЗАТЕЛ ПО 4.00 лв.
210 – БЕЛТЪК 4.00 лв.
211 – СЕДИМЕНТ 3.00 лв.
212 – ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО 1.00 лв.
213 – ПРОБА НА РИВАЛТА 1.00 лв.
214 – РН 1.00 лв.
215 НОСЕН СЕКРЕТ ЗА ЕОЗИНОФИЛИ 4.00 лв.
216 LE КЛЕТКИ 8.00 лв.
217 ИНФЕКЦИОЗНА МОНОНУКЛЕОЗА/БЪРЗ ТЕСТ/ 8.00 лв.
218 С3 ФРАКЦИЯ НА КОМПЛЕМЕНТА 9.00 лв.
219 С4 ФРАКЦИЯ НА КОМПЛЕМЕНТА 9.00 лв.
220 РЕВМАТОИДЕН ФАКТОР 8.00 лв.

ИЗСЛЕДВАНИЯ – ИМУНОЛОГИЧНИ В ИМУНОЛ. ЛАБОРАТОРИЯ-САМО ЗА АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ

221 ТОТАЛЕН СЕРУМЕН ИГЕ 35.80 лв.
222 ИМУНОГЛОБУЛИН Г 8.50 лв.
223 ИМУНОГЛОБУЛИН А 8.50 лв.
224 ИМУНОГЛОБУЛИН М 8.50 лв.
225 СЗ ФРАКЦИЯ НА КОМПЛЕМЕНТА 8.50 лв.
226 С4 ФРАКЦИЯ НА КОМПЛЕМЕНТА 8.50 лв.
227 С-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН 8.00 лв.
228 РЕВМАТОИДЕН ФАКТОР 8.00 лв.
229 С НАЙ-МАЛКО 5 АНТИСЕРУМА 17.10 лв.
230 МИЕЛОМНИ ФРАКЦИИ(ИМУНОФИКСАЦИЯ 35.00 лв.
231 С 1-ЕСТЕРАЗЕН ИНХИБИТОР 13.00 лв.
232 АНТИ ДНК АНТИТЕЛА 15.00 лв.
233 АНТИНУКЛЕАРНИ АНТИТЕЛА (АНА) 35.80 лв.
234 АНТИМИТОХОНДРИАЛНИ АНТИТЕЛААМА 15.00 лв.
235 АНТИГЛАДКОМУСКОАЛНИ АНТИТ.АГМА 15.00 лв.
236 АНТИПАРИЕТАЛНИ АНТИТИТЕЛА АПА 15.00 лв.
237 АНТИ RNP АНТИТЕЛА 15.00 лв.
238 АНТИТИРОГЛОБУЛСНОВИ АНТИТ.(ТАТ 15.00 лв.
239 АНТИТИРЕОИНДОМИКРОЗОМ.АНТ.МАТ 15.00 лв.
240 АНТИБЪБРЕЧНИ АНТИТЕЛА (АГБМ) 15.00 лв.
241 АНТИНЕУТРОФИЛНИЦИТОПЛ АНТ(АНЦА 15.00 лв.
242 КРИОГЛОБУЛИНИ-СКРИНИНГ 5.50 лв.
243 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИМФОЦИТНИТЕ ПОПУЛАЦИИ И СУБПОПУЛАЦИИ С ФЛОУЦИТОМЕТРИЧЕН МЕТОД – ОСНОВЕН ПАНЕЛ 25.00 лв.
244 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИМФОЦИТНИ ПОПУЛАЦИИ И СУБПОПУЛАЦИИ С ФЛОУЦИТОМЕТРИЧЕН МЕТОД – РАЗШИРЕН ПАНЕЛ 50.00 лв.
245 ИМУНОФЕНОТИПИЗИРАНЕ НА ЛЕВКОЗИ И ЛИМФОМИ 55.00 лв.
246 АНТИКАРДИОЛИПИНОВИ АНТ ACL-ИГГ 22.50 лв.
247 ДОКАЗВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА ЕДИН HLA-АНТИГЕН (ГЕН) ПО ФЛОУСЦИТОМЕТРИЧЕН (ДНК МЕТОД) 15.10 лв.
248 КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОТЕИНОВИ АНТИГЕНИ И НА АНТИТЕЛА В СЕРУМ ИЛИ ПЛАЗМА (АНТИ-ДНК, АНТИ-ГЛИАДИНОВИ, АНТИ-ГБМ И ДР.) ЧРЕЗ ИМУНОЕНЗИМЕН МЕТОД (ELISA) – ЗА ВСЕКИ ТЕСТ ПО 7.80 лв.
249 ИМУНОЕНЗИМНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕРУМНИ МАРКЕРИ ЗА ХЕПАТИТ В И ХЕПАТИТ С – ЗА ВСЕКИ ПО 6.60 лв.
250 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА HCV РНК В СЕРУМ ИЛИ ПЛАЗМА ЧРЕЗ РT-PCR МЕТОДИКА 75.00 лв.
251 КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА HСV РНК В СЕРУМ ИЛИ ПЛАЗМА ЧРЕЗ РT-PCR МЕТОДИКА 160.00 лв.
252 КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НBV ДНК В СЕРУМ ЧРЕЗ DOT BLOT ХИБРИДИЗАЦИЯ 50.00 лв.
253 КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА HBV ДНК В СЕРУМ ЧРЕЗ ХЕМИЛУМИНИСЦЕНТНА ХИБРИДИЗАЦИЯ 70.00 лв.

УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ АГ КОМПЛЕКС

254 ГИНЕКОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД С УЛТРАЗВУК 30.00 лв.
255 УСТАНОВЯВАНЕ НА БРЕМЕННОСТ, ВКЛ. ЛАБОРАТОРНО ДОКАЗВАНЕ. 20.00 лв.
256 ПРЕГЛЕД В ХОДА НА БРЕМЕННОСТТА- ВЕДНЪЖ МЕСЕЧНО, ВКЛ.ХЕМОГЛОБИН. 20.00 лв.
257 КАРДИОТОКОГРАФИЯ /ДО ДВА ПЪТИ ДНЕВНО СЛЕД 28 СЕДМИЦА/. 20.00 лв.
258 ПЪРВИ ПРЕГЛЕД НА НОВОРОДЕНО ВЕДНАГА СЛЕД РАЖДАНЕ, САМО ОТ ЛЕКАР, НЕ ОТ АКУШЕРКА. 20.00 лв.
259 НАТИВНА НАМАЗКА ОТ ВАГИНАТА. 10.00 лв.
260 АБОРТ ПО ЖЕЛАНИЕ,ЗАКОНЕН. 90.00 лв.
261 АБОРТ ПО ЖЕЛАНИЕ ЗАКОНЕН ЗА СОЦ.СЛАБИ С/У ПРЕДСТАВЕН ДОКУМЕНТ/ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТОВОТО ПОД ЕДНА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА/. 35.00 лв.
262 ЕДНОКРАТНА ” ГРИВНА” – 1 БРОЙ 3.00 лв.
263 ПРЕСТОЙ ВЪВ ВИП СТАЯ НА АГК
264 ДО 3 ДНИ 90.00 лв.
265 ДО 7 ДНИ 130.00 лв.
266 НАД 7 ДНИ 130.00 лв. ЛВ. + 10 ЛВ. ЗА ВСЕКИ СЛЕДВАЩ ДЕН
267 ВТОРИЧНО ПРИЕМАНЕ В РО ЗА КЪРМЕНЕ 64.00 лв.

ХИРУРГИЧНИ КЛИНИКИ

268 РЕПОЗИЦИЯ НА ПРОЛАПС НА РЕКТУМА 10.00 лв.
269 РАШИРЯВАНЕ НА СФИНКТЕРА ЧЕРВО /ДИГИТАЛНО/ 13.00 лв.
270 ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА НА МАЛКА РАНА 8.00 лв.
271 ИЗРЯЗВАНЕ И ШЕВ НА МАЛКА РАНА 8.00 лв.
272 ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА НА ГОЛЯМА РАНА 10.00 лв.
273 ИЗРЯЗВАНЕ И ШЕВ НА ГОЛЯМА РАНА 13.00 лв.
274 ЕКСЦИЗИЯ НА ГОЛЯМА ОБЛАСТ 15.00 лв.
275 ЕСЦИЗИЯ НА ПО-ГОЛЯМ ТУМОР, ЛИГАВИЧНА ИЛИ ПИЛАРНА КИСТА ИЛИ ФИСТУЛА ОТ ПОДКОЖНА ТЪКАН 100.00 лв.
276 ОТВАРЯНЕ НА АБСЦЕС НА КОЖА ИЛИ ЛИГАВИЦА, ЕКСЦИЗИЯ НА ФУРУНКУЛ. 15.00 лв.
277 ИНЦИЗИЯ НА ФЛЕГМОН. 20.00 лв.
278 ОТБРЕМЕНЯВАЩА ДЪЛБОКА ИНЦИЗИЯ НА ФАСЦИЯ И ПОДЛЕЖАЩИ ТЪКАНИ. 15.00 лв.
279 ЕКСТРАКЦИЯ НА НОКЪТ. 120.00 лв.
280 ИНЦИЗИЯ НА НА ПОДКОЖЕН ПАНАРИЦИУМ ИЛИ ПАРОНИХИЯ. 20.00 лв.
281 ИНЦИЗИЯ НА СУХОЖИЛЕН ПАНАРИЦИУМ. 10.00 лв.
282 ИНЦИЗИЯ НА ФЛЕГМОН НА ДЛАНТА. 15.00 лв.
283 ОПЕРАЦИЯ НА ЕДИН ГАНГЛИОН НА ПРЪСТ, РЪКА ИЛИ КРАК. 15.00 лв.
284 ЕКЗАРТИКУЛАЦИЯ НА ПРЪСТ. 13.00 лв.
285 ЕКСТИРПАЦИЯ НА ЛАТЕРАЛНА ШИЙНА КИСТА ИЛИ ФИСТУЛА. 60.00 лв.
286 ЕКСТИРПАЦИЯ НА МЕДИАННА ШИЙНА КИСТА ИЛИ ФИСТУЛА. 60.00 лв.
287 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ РЕКТУМА. 25.00 лв.
288 МАНУАЛНА РЕПОЗИЦИЯ НА АНАЛЕН ИЛИ РЕКТАЛЕН ПРОЛАПС. 20.00 лв.
289 ВЕНЕСЕКЦИЯ. 19.00 лв.
290 ЛИГИРАНЕ НА СЪДОВЕ НА КРАЙНИЦИТЕ. 19.00 лв.
291 ЛОКАЛНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ-ПРОВОДНА ЕНЕСТЕЗИЯ 10.00 лв.

УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ КАРДИОЛОГИЧНА КЛИНИКА

292 ТРАНСФАЗИАЛНА ЕХОГРАФИЯ 80.00 лв.
293 ЕКГ 10.00 лв.
294 ЕХОКАРДИОГРАФИЯ /ТМ – ЕКГ/ ДВУРАЗМЕРНА 30.00 лв.
295 СПИРОМЕТРИЯ 15.00 лв.
296 ВЕЛОЕРГОМЕТРИЯ 40.00 лв.
297 КОНТРАСТНА ЕХОКАРДИОГРАФИЯ 200.00 лв.
298 ХОЛТЕР ЕКГ 45.00 лв.

УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОТДЕЛЕНИЕ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

299 ГАСТРОСКОПИЯ/ ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ/ 120.00 лв.
300 лв. РЕКТОСКОПИЯ 20.00 лв.
301 ДОЛНА ЕНДОСКОПИЯ 20.00 лв.
302 ФИБРОСИГМОИДОСКОПИЯ 80.00 лв.
303 КОРЕМНА ПУНКЦИЯ 100.00 лв.
304 ЕХОГРАФИЯ С ДОПЛЕР 50.00 лв.
305 ФИБРОКОЛОНОСКОПИЯ 150.00 лв.

КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

306 ЕМГ 35.00 лв.
307 ЕМГ – ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ 35.00 лв.
308 ЕЕГ 70.00 лв.
309 ЕЕГ НА ДЕТЕ ДО 6 ГОДИНИ 40.00 лв.
310 ДОПЛЕР НА МОЗЪЧНИ СЪДОВЕ 25.00 лв.
311 ДИРЕКЦИОНАЛЕН ДОПЛЕР НА АРТЕРИИ НА КРАЙНИЦИТЕ 20.00 лв.
312 ЕМГ+ЕЛЕКТРОНЕВРОГРАФИЯ НА НЯКОЛКО МУСКУЛА 50.00 лв.

УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

313 ИНХАЛАЦИИ С УЛТРАЗВУКОВГЕНЕРАТОР 5.00 лв.
314 ГРУПОВО ЛЕЧЕБНА ГИМНАСТИКА 3.00 лв.
315 ОБЩО УКРЕПВАЩА ГИМНАСТИКА 3.00 лв.
316 АНАЛИТИЧНА ГИМНАСТИКА 5.00 лв.
317 ЛЕЧЕБНА ГИМНАСТИКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕТОДИ 6.00 лв.
318 МАНУАЛНА МОБИЛИЗАЦИЯ НА ПЕРИФЕРНИ СТАВИ 10.00 лв.
319 МАСАЖ /МАНУАЛЕН/ НА ЦЯЛОТО ТЯЛО 35.00 лв.
320 ЧАСТИЧЕН МАСАЖ / КРАЙНИЦИ,ГРЪБ,ЯКА И ДР./ 15.00 лв.
321 МАСАЖ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕХНИКИ, ВКЛ. АКУПРЕСУРА, ЗОНОТЕРАПИЯ 20.00 лв.
322 ТЕРАПИЯ С ВИСОКОЧЕСТОТНИ ЕЛ.МАГН. ВЪЛНИ НА ПОЛЕ 5.00 лв.
323 ИМП 5.00 лв.
324 ПРОЦЕДУРИ С НИСКОЧИСТОТНИ/СРЕДНОЧИСТОТНИ/ ТОКОВЕ ВКЛ. ЕЛЕКТРОФОРЕЗА 6.00 лв.
325 ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИИ И ЕЛЕКТРОГИМНАСТИКА НА ПАРЕТИЧНИ И ХИПОТРОФИЧНИ МУСКУЛИ 10.00 лв.
326 ПРОЦЕДУРИ С ТОКОВЕ НА ДАРСОНВАЛ 4.00 лв.
327 УЛТРАЗВУК НА 1 ПОЛЕ 5.00 лв.
328 НА ПОВЕЧЕ ОТ 1 ПОЛЕ 4.00 лв.
329 КРИОЕЛЕКТРОФОРЕЗА 6.00 лв.
330 ЕЛЕКТРОДИАГНОСТИКА 15.00 лв.
331 ОБЛЪЧВАНЕ СЪС СОЛУКС, ОБЩИ И ЕРИТЕМНИ УВЛ ОБЛ. И ДР. 6.00 лв.
332 СНЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА БИОДОЗА 5.00 лв.
333 ЛАЗЕРТЕРАПИЯ НА КОЖНИ ПОВЪРХНОСТИ 8.00 лв.
334 СУСПЕНСИОННА И ПУЛСОТЕРАПИЯ 6.00 лв.
335 АКУПУНКТУРА С ЛАЗЕР 10.00 лв.
336 МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ 20.00 лв.
337 ТОПЛОЛЕЧЕНИЕ /ПАРАФИН/ 3.00 лв.
338 ЛАЗЕРТЕРАПИЯ ПРИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТРУДНО ЗАРАСТВАЩИ РАНИ 25.00 лв.
339 ЛЕЧЕБНИ ВАНИ 20.00 лв.
340 ПОДВОДНОСТРУЕВ МАСАЖ/ ТАНГЕНТОР/ 38.00 лв.
341 – ЧАСТИЧЕН 20.00 лв.
342 – ЗА ВСЯКО ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОЛЕ ПО 6.00 лв.
343 ЗАБЕЛЕЖКА: МЕДИКАМЕНТИТЕ НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗВЪРШ-ВАНЕ НА НЯКОИ ПРОЦЕДУРИ СЕ ЗАКУПУВАТ ОТ ПАЦИЕНТА.

УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

344 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФРАКЦИЯТА СЪС СФЕРИЧНИ ЛЕЩИ, СУБЕКТИВНО 10.00 лв.
345 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФРАКЦИЯТА ПРИ АСТЕГМАТИЗЪМ, СУБЕКТИВНО 15.00 лв.
346 ОБЕКТИВНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФРАКЦИЯТА 15.00 лв.
347 ИЗМЕРВАНЕ НА АКОМОДАЦИОННАТА ШИРИНА 8.00 лв.
348 ГОНИОСКОПИЯ 20.00 лв.
349 ФУНДОБИОМИКРОСКОПИЯ 30.00 лв.
350 ИЗМЕРВАНЕ НА РАДИУСИ НА ИЗКРИВЯВАНЕ НА РОГОВИЦАТА 8.00 лв.
351 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОСТРОТАТА НА ЗРЕНИЕТО ПРИ ДЕЦА ДО 6 ГОДИНИ 10.00 лв.
352 СКИАСКОПИЯ НА ДЕЦА ДО 6 ГОДИНИ 20.00 лв.
353 КОНТАКТНИ ЛЕЩИ /ПЪРВОНАЧАЛНО НАГАЖДАНЕ ЗА ЕДНО ОКО/ 10.00 лв.
354 КОНТАКТНИ ЛЕЩИ /ПЪРВОНАЧАЛНО НАГАЖДАНЕ ЗА ДВЕ ОЧИ / 25.00 лв.
355 БИНОКУЛЯРЕН СТАТУС 10.00 лв.
356 БИНОКУЛЯРЕН СТАТУС/ ДЕЦА ДО 6 ГОДИНИ/ 10.00 лв.
357 ТОНОМЕТРИЯ 8.00 лв.
358 ПЕРИМЕТРИЯ 20.00 лв.
359 КОНТРОЛ НА ЦВЕТОВЕТЕ 10.00 лв.
360 РАЗДЕЛНА ЛАМПЕНА МИКРОСКОПИЯ 10.00 лв.
361 ОЧНИ ДЪНА /БИНОКУЛЯРНО ИЗСЛЕДВАНЕ/ 10.00 лв.
362 ДИАСКОПИЧНО ПРОСВЕТЛЯВАНЕ ДИАФАНОСКОПИЯ 13.00 лв.
363 ЕКЗОФТАЛМОМЕТРИЯ 8.00 лв.
364 АПЛАНАЦИОННА ТОНОМЕТРИЯ 8.00 лв.
365 СОНОГРАФСКА ОЧНА БИОМЕТРИЯ 20.00 лв.
366 СОНОГРАФИЯ НА ОКО 25.00 лв.
367 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ КОНЮКТИВА, ЕПИЛАЦИЯ НА МИГЛИ 15.00 лв.
368 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ РОГОВИЦА, НА МИЛИУМ ОТ КЛЕПАЧ, НА КАЛЦИЕВИ 25.00 лв.
369 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ШЕВОВЕ ОТ КОРНЕА И СКЛЕРА. 25.00 лв.
370 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТУМОРА НА КОНЮКТИВА ИЛИ КЛЕПАЧА. 150.00 лв.
371 ХАЛАЦИОН 70.00 лв.
372 КСАНТЕЛАЗМА 150.00 лв.
373 ПТЕРИГИУМ 150.00 лв.
374 ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ДИПЛУПИЯ/ДВОЙНИ ОБРАЗИ/ 15.00 лв.
375 СОНДИРАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА СТЕНОЗА НА СЛЪЗНИТЕ ПЪТИЩА. 25.00 лв.
376 СОНДИРАНЕ НА СТЕНОЗА НА СЛЪЗНИТЕ ПЪТИЩА ПРИ ДЕТЕ ДО 3 ГОДИНИ. 150.00 лв.
377 ПАХИМЕТРИЯ 10.00 лв.

УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ КЛИНИКА УНГ

378 ПРЕДНА ТАМПОНАДА НА НОСА. 15.00 лв.
379 ПРЕДНА И ЗАДНА ТАМПОНАДА НА НОСА. 25.00 лв.
380 НЕОПЕРАТИВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ НОСА. 15.00 лв.
381 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОЛИПИ ОТ НОСА/ДО ДВА/. 40.00 лв.
382 ПУНКЦИЯ И/ИЛИ ПРОМИВКА НА МАКСИЛАРЕН СИНУС. 25.00 лв.
383 АСПИРАЦИЯ НА СЪДЪРЖИМОТО НА ОКОЛОНОСНИ КУХИНИ. 5.00 лв.
384 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ УСТНАТА КУХИНА ИЛИ ГЪРЛОТО. 20.00 лв.
385 СОНДИРАНЕ ИЛИ БУЖИРАНЕ НА КАНАЛ НА ПАРОТИДНА ИЛИ СУБМАНДИБУЛАРНАТА ЖЛЕЗА. 20.00 лв.
386 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ ЛАРИНГСА. 35.00 лв.
387 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ ЛАРИНГСА С ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ 80.00 лв.
388 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЦЕРУМЕН. 15.00 лв.
389 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ СЛУХОВИЯ КАНАЛ ИЛИ ТЪПАНЧЕВАТА КУХИНА. 15.00 лв.
390 ИНЦИЗИЯ НА ФУРУНКУЛ В СЛУХОВИЯ ПРОХОД. 20.00 лв.
391 КОНТРОЛИРАНА ПОД НАЛЯГАНЕ ИНСУФЛАЦИЯ НА ЕВСТАХИЕВИ ТРЪБИ. 10.00 лв.
392 ПАРАЦЕНТЕЗА. 20.00 лв.
393 ПОСТАВЯНЕ НА МЕДИКАМЕНТИ В КУХИНАТА НА СРЕДНОТО УХО. 5.00 лв.
394 ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАВНОВЕСИЕТО. 5.00 лв.
395 РОТАТОРНО И КАЛОРИЧНО ИЗСЛЕВАНЕ НА РАВНОВЕСИЕТО, ПЪЛНО. 40.00 лв.
396 ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУХА. 6.00 лв.
397 ИЗСЛЕДВАНЕ ЧРЕЗ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАГА НА ЗВУКА – АУДИОМЕТРИЯ, ДВУСТРАННО. 13.00 лв.
398 АУДИОМЕТРИЯ НА ДЕТЕ ДО 10 ГОДИНИ. 15.00 лв.
399 ПРЕГЛЕД ПОД МИКРОСКОП 20.00 лв.
400 лв. ПРЕГЛЕД ПОД МИКРОСКОП С АСПИРАЦИЯ 25.00 лв.
401 ЕКСЦИЗИЯ НА КИСТОЗНА ФОРМАЦИЯ ОТ ПОДКОЖИЕ, КОЖА, ЛИГАВИЦА 40.00 лв.
402 ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЯ ОТ НОС 15.00 лв.
403 ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ /ПРОВОДНА/ 8.00 лв.
404 ИМПЕДАНСМЕТРИЯ 15.00 лв.
405 ЕЛЕКТРОНИСТАГМОГРАФИЯ 40.00 лв.
406 ТИМПАНОМЕТРИЯ 15.00 лв.

КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ

407 ДИЛАТАЦИЯ НА МЪЖКА УРЕТРА. 38.00 лв.
408 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ОТ МЪЖКА УРЕТРА. 191.00 лв.
409 КАТЕТЕРИЗИРАНЕ НА ПИКОЧЕН МЕХУР. 25.00 лв.
410 ПРОМИВКА ИЛИ ИНСТАЛАЦИЯ ПРЕЗ ПОСТАВЕН КАТЕТЪР 19.00 лв.
411 БЕЗКРЪВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПАРАФИМОЗА 64.00 лв.
412 МАСАЖ НА ПРОСТАТА 32.00 лв.
413 ЦИСТОСКОПИЯ НА ЖЕНА 102.00 лв.
414 ЦИСТОСКОПИЯ НА МЪЖ 102.00 лв.
415 СОНДИРАНЕ НА УРЕТРИ С ПРОМИВКА НА БЪБРЕЧНО ЛЕГЕНЧЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА СУБСТРАНЦИИ, ДОБАВКА КЪМ № 369,370 64.00 лв.
416 ПОСТАВЯНЕ, СМЯНА ИЛИ СНЕМАНЕ НА ПОСТОЯННА УРЕТЕРНА ПРОТЕЗА 64.00 лв.
417 ПЕРКУТАННО ПОСТАВЯНЕ НА ФИСТУЛА НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР 110.00 лв.
418 СМЯНА НА КАТЕТЪРА НА ФИСТУЛА НА ПИКОЧЕН МЕХУР ИЛИ БЪБРЕК 64.00 лв.
419 ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ПИКОЧЕН МЕХУР 50.00 лв.
420 ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ УРЕТРА 50.00 лв.
421 ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ПРОСТАТА 80.00 лв.
422 ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ПЕНИС 50.00 лв.
423 ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ БЪБРЕК 200.00 лв.
424 ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА КОРЕМНИ И РЕТРОПЕРИТОНАЛНИ ОРГАНИ БЪБРЕК И ТЕСТИС 30.00 лв.
ЗАБЕЛЕЖКА: ИЗПОЛЗВАНИТЕ КОНСУМАТИВИ СЕ ЗАПЛАЩА ОТДЕЛНО.

КЛИНИКА ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

425 НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА ПРЪСТ. 20.00 лв.
426 НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА ПАЛЕЦ. 20.00 лв.
427 НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА РЪКА ИЛИ СТЪПАЛО. 30.00 лв.
428 НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА ЛАКЪТ ИЛИ МЕНИСКУС ИЛИ СУБЛОКАЦИЯ НА ГЛАВИЧКА НА РАДИУС ИЛИ СТЕРНОКЛАВИКУЛАРНА СТАВА. 50.00 лв.
429 НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА ЛАКЪТ, РАМО ИЛИ КОЛЯНО. 50.00 лв.
430 НАМЕСТВАНЕ НА ЛУКСАЦИЯ НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА. 100.00 лв.
431 ШЕВ НА СТАВНА КАПСУЛА НА ЧЕЛЮСТ, ПАЛЕЦ, РЪКА ИЛИ СКОЧНА СТАВА. 150.00 лв.
432 ФИКСИРАНЕ С ТЕЛ НА МАЛКА СТАВА. 50.00 лв.
433 ФИКСИРАНЕ С ТЕЛ НА ПАЛЕЦ, ДЛАН, СТЪПАЛО. 50.00 лв.
434 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЛТА,АМБУЛАТОРНО ОПЕРАТИВНО-МАЛКА ОПЕРАЦИЯ 40.00 лв.
435 ЛОКАЛНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ- ПРОВОДНА АНЕСТЕЗИЯ 20.00 лв.
436 ДИАГНОСТИЧНА И ТЕРАПЕВТИЧНА ПУНКЦИЯ НА СТАВИ 20.00 лв.
437 ИНЦИЗИЯ И ДРЕНАЖ НА ПАЛМАРНО ИЛИ ТЕНАРНО ПРОСТРАНСТВО 50.00 лв.
438 ВАГИНОТОМИЯ 50.00 лв.
439 МЕКА ПРЕВРЪЗКА НА ПРЪСТИ, ДЛАН,СТЪПАЛО, КИТКА, ГЛЕЗЕН 10.00 лв.
440 МЕКА ПРЕВРЪЗКА НА МИШНИЦА,ЛАКЪТНА СТАВА, ПРЕДМИШНИЦА,БЕДРО,КОЛЯННА СТАВА, ПОДКОЛЕНИЦА 20.00 лв.
441 ПРЕВРЪЗКА ДЕЗО, ВЕЛПО, СТЕЛА ДОРЗИ 20.00 лв.
442 ГИПСОВА ШИНА НА ГОРЕН КРОЙНИК – U ШИНА 20.00 лв.
443 ГИПСОВА ШИНА ЗА ДОЛЕН КРАЙНИК 25.00 лв.
444 РЕПОЗИЦИЯ И ЦИРКУЛЯРНА ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ФРАКТУРИ НА АНТЕБРАХИУМ /ФРАКТУРА НА КОЛЕС/ 50.00 лв.
445 РЕПОЗИЦИЯ И ЦИРКУЛЯРНА ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ФРАКТУРИ НА ПОДБЕДРИЦА 20.00 лв.
446 ШИЙНА ЯКА 20.00 лв.
447 РЕПОЗИЦИЯ И ИМОБИЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ СТАВИ 30.00 лв.
448 РЕПОЗИЦИЯ И ИМОБИЛИЗАЦИЯ НА ГОЛЕМИ СТАВИ 40.00 лв.
449 СВАЛЯНЕ НА ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ 20.00 лв.
450 ДИРЕКТНА СКЕЛЕТНА ЕКСТЕНЗИЯ 20.00 лв.
451 ХИРУРГИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА МАЛКА РАНА 50.00 лв.
452 ХИРУРГИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА ГОЛЯМА РАНА 100.00 лв.
453 ШЕВ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, КАПСУЛА, НЕРВ 150.00 лв.
454 КОЖНА ПЛАСТИКА – СВОБОДНА,РОТАЦИОННО ЛАМБО 150.00 лв.
455 КИРШНЕРОВА ТРАНСФИКСАЦИЯ НА ФРАКТУРИ 100.00 лв.
456 ОТСТРАНЯВАНЕ НА МЕТАЛНИ ТЕЛА ОТ КОСТТА – К-ИГЛА 25.00 лв.
457 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО 50.00 лв.
458 ДИАГНОСТИЧНА И ТЕРАПЕВТИЧНА ПУНКЦИЯ НА СТАВА 25.00 лв.
459 ЛОКАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОРТИКОСТЕРОИДИ 20.00 лв.
460 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЛИПОМ 50.00 лв.
461 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НОКЪТ, ПЛАСТИКА ПО ХАДЖИСТАМОВ 50.00 лв.
462 СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ И ДРЕНАЖ 15.00 лв.
463 ЛОКАЛНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ 15.00 лв.
464 ИНЦИЗИЯ И ДРЕНАЖ 50.00 лв.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

465 ЧЕРЕП – 1 ПРОЕКЦИЯ 20.00 лв.
466 ЧЕРЕП – 2 ПРОЕКЦИИ 30.00 лв.
467 ЛИЦЕВИ КОСТИ – 1 ПРОЕКЦИЯ 15.00 лв.
468 ЛИЦЕВИ КОСТИ – 2 ПРОЕКЦИИ 25.00 лв.
469 СПЕЦИАЛНИ ЦЕНТРАЖИ НА ЧЕРЕП / ДУС – ЕДНОСТРАНЕН 15.00 лв.
470 СПЕЦИАЛНИ ЦЕНТРАЖИ НА ЧЕРЕП / ДУС – ДВУСТРАНЕН 25.00 лв.
471 РЬО ГРАФИЯ НА НОСНИ КОСТИ 10.00 лв.
472 РЬО ГРАФИЯ НА СИНУСИ 15.00 лв.
473 РЬО ГРАФИЯ НА ЧЕЛЮСТИ – 1 ПРОЕКЦИЯ 15.00 лв.
474 РЬО ГРАФИЯ НА ЧЕЛЮСТИ – 2 ПРОЕКЦИИ 25.00 лв.
475 РЬО ГРАФИЯ НА ЧЕЛЮСТИ – 3 ПРОЕКЦИЯ 35.00 лв.
476 ЗАБЕЛЕЖКА: ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РЬО СКОПИЯ С ПРИЦЕЛНИ ГРАФИИ ОТ Т. 449 ДО Т.459 ОЩЕ ПО 20.00 лв.
477 РЬО ГРАФИЯ НА СТЕРНУМ – 1 ПРОЕКЦИЯ 20.00 лв.
478 РЬО ГРАФИЯ НА СТЕРНУМ – 2 ПРОЕКЦИИ 30.00 лв.
479 РЬО ГРАФИЯ НА РЕБРА – ОБЗОРНА 25.00 лв.
480 РЬО ГРАФИЯ + СКОПИЯ НА БЯЛ ДРОБ И ГРЪДЕН КОШ 40.00 лв.
481 РЬО ГРАФИЯ НА ГОРНИ РЕБРА 20.00 лв.
482 РЬО ГРАФИЯ НА ДОЛНИ РЕБРА 20.00 лв.
483 РЬО ГРАФИЯ НА СТЕРНО – КЛАВИКУЛАРНИ СТАВИЕДНОСТРАННА И СИМЕТРИЧНА 20.00 лв.
484 РЬО ГРАФИЯ НА СТЕРНО – КЛАВИКУЛАРНИ СТАВИ 2-ТЕ ПООТДЕЛНО 35.00 лв.
485 РЬО ГРАФИЯ НА АКРОМИО- КЛАВИКУЛАРНИ СТАВИ 1 ПРОЕКЦИЯ 20.00 лв.
486 РЬО ГРАФИЯ НА АКРОМИО- КЛАВИКУЛАРНИ СТАВИ2-ТЕ ПООТДЕЛНО 30.00 лв.
487 РЬО ГРАФИЯ НА СКАПУЛА – 1 ПРОЕКЦИЯ 20.00 лв.
488 РЬО ГРАФИЯ НА СКАПУЛА – 2 ПРОЕКЦИИ 30.00 лв.
489 РЬО ГРАФИЯ НА РАМЕННА СТАВА – 1 ПРОЕКЦИЯ 20.00 лв.
490 РЬО ГРАФИЯ НА РАМЕННА СТАВА – 2 ПРОЕКЦИИ 30.00 лв.
491 РЬО ГРАФИЯ НА КЛАВИКУЛА – ЕДНОСТРАННА 20.00 лв.
492 РЬО ГРАФИЯ НА КЛАВИКУЛИ – СИМЕТРИЧНА 30.00 лв.
493 КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ С РЕНТГЕНОВИ СНИМКИ 30.00 лв.
494 КОНСУЛНАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ С КТ ИЗСЛЕДВАНИЯ 45.00 лв.
495 РЬО ГРАФИЯ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – ЗА ПО ЕДИН СЕГМЕНТ ОТ ТЯХ:
496 ШИЙНИ –1 ПРОЕКЦИЯ 20.00 лв.
497 ШИЙНИ –2 ПРОЕКЦИИ 30.00 лв.
498 ШИЙНИ – 3 ПРОЕКЦИИ 45.00 лв.
499 ТОРАКАЛНИ – 1 ПРОЕКЦИЯ 25.00 лв.
500 лв. ТОРАКАЛНИ – 2 ПРОЕКЦИИ 40.00 лв.
501 ТОРАКАЛНИ –3 ПРОЕКЦИИ 50.00 лв.
502 ЛУМБАЛНИ – 1 ПРОЕКЦИЯ 20.00 лв.
503 ЛУМБАЛНИ –2 ПРОЕКЦИИ 35.00 лв.
504 ЛУМБАЛНИ – 3 ПРОЕКЦИИ 50.00 лв.
505 САКРАЛНИ –1 ПРОЕКЦИЯ 20.00 лв.
506 САКРАЛНИ – 2 ПРОЕКЦИИ 35.00 лв.
507 САКРАЛНИ – 3 ПРОЕКЦИИ 50.00 лв.
508 ОПАШНИ – 1 ПРОЕКЦИЯ 20.00 лв.
509 ОПАШНИ – 2 ПРОЕКЦИИ 35.00 лв.
510 ОПАШНИ – 3 ПРОЕКЦИИ 50.00 лв.
511 РЬО ГРАФИЯ НА ТАЗОВИ КОСТИ – ОБЗОРНА С ДВЕТЕ ТБС, ЗА ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА НАД 10 год. 25.00 лв.
512 РЬО ГРАФИЯ НА ТАЗОВИ КОСТИ С ТБС – деца под 10 год. 15.00 лв.
513 РЬО ГРАФИЯ НА ТБС – 1 ПРОЕКЦИЯ 15.00 лв.
514 РЬО ГРАФИЯ ТА ТБС – 2 ПРОЕКЦИИ 25.00 лв.
515 РЬО ГРАФИЯ НА САКРО-ИЛИАЧНИ СТАВИ – ЕДНОСТРАННА 20.00 лв.
516 РЬО ГРАФИЯ НА САКРО-ИЛИАЧНИ СТАВИ – ДВУСТРАННА 30.00 лв.
517 РЬО ГРАФИЯ НА КОЛЯННА СТАВА – 1 ПРОЕКЦИЯ 15.00 лв.
518 РЬО ГРАФИЯ НА КОЛЯННА СТАВА – 2 ПРОЕКЦИИ 25.00 лв.
519 РЬО ГРАФИЯ НА КОЛЯННА СТАВА – 3 ПРОЕКЦИИ 40.00 лв.
520 РЬО ГРАФИЯ НА КОЛЯННА СТАВА – 2 ПРОЕКЦИИ С НАТОВАРВАНЕ 30.00 лв.
521 АКСИАЛНА РЬО ГРАФИЯ НА ПАТЕЛА 15.00 лв.
522 РЬО ГРАФИЯ НА ГЛЕЗЕННА СТАВА – 1 ПРОЕКЦИЯ 15.00 лв.
523 РЬО ГРАФИЯ НА ГЛЕЗЕННА СТАВА – 2 ПРОЕКЦИИ 25.00 лв.
524 РЬО ГРАФИЯ НА ЛАКЕТНА СТАВА – 1 ПРОЕКЦИЯ 15.00 лв.
525 РЬО ГРАФИЯ НА ЛАКЕТНА СТАВА – 2 ПРОЕКЦИИ 25.00 лв.
526 РЬО ГРАФИЯ НА ГРИВНЕНА СТАВА – 1 ПРОЕКЦИЯ 15.00 лв.
527 РЬО ГРАФИЯ НА ГРИВНЕНА СТАВА – 2 ПРОЕКЦИИ 25.00 лв.
528 РЬО ГРАФИЯ НА ДЛАН И ПРЪСТИ – 1 ПРОЕКЦИЯ 15.00 лв.
529 РЬО ГРАФИЯ НА ДЛАН И ПРЪСТИ – 2 ПРОЕКЦИИ 25.00 лв.
530 РЬО ГРАФИЯ НА СТЪПАЛО – 1 ПРОЕКЦИЯ 15.00 лв.
531 РЬО ГРАФИЯ НА СТЪПАЛО – 2 ПРОЕКЦИИ 25.00 лв.
532 РЬО ГРАФИЯ НА ТРЪБНИ КОСТИ НА ГОРЕН КРАЙНИК 1 ПРОЕКЦИЯ 20.00 лв.
533 РЬО ГРАФИЯ НА ТРЪБНИ КОСТИ НА ГОРЕН КРАЙНИК 2 ПРОЕКЦИИ 35.00 лв.
534 РЬО ГРАФИЯ НА БЕДРЕНА КОСТ – 1 ПРОЕКЦИЯ 20.00 лв.
535 РЬО ГРАФИЯ НА БЕДРЕНА КОСТ – 2 ПРОЕКЦИИ 35.00 лв.
536 РЬО ГРАФИЯ НА ПОДБЕДРИЦА – 1 ПРОЕКЦИЯ 20.00 лв.
537 РЬО ГРАФИЯ НА ПОДБЕДРИЦА – 2 ПРОЕКЦИИ 35.00 лв.
538 РЬО ГРАФИЯ НА БЕЛИ ДРОБОВЕ – ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА НАД 10 ГОД. – 1 ПРОЕКЦИЯ 25.00 лв.
539 РЬО ГРАФИЯ НА БЕЛИ ДРОБОВЕ – ДЕЦА ПОД 10 ГОД.1 ПРОЕКЦИИ 15.00 лв.
540 РЬО ГРАФИЯ НА БЕЛИ ДРОБОВЕ – 2 ПРОЕКЦИИ 40.00 лв.
541 РЬО ГРАФИЯ НА СЪРЦЕ С КОНТРАСТИРАНЕ НА ХРАНОПРОВОДА – 2 ПРОЕКЦИИ 40.00 лв.
542 РЬО СКОПИЯ НА БЕЛИ ДРОБОВЕ 40.00 лв.
543 РЬО СКОПИЯ НА БЕЛИ ДРОБОВЕ С ПОСЛЕДВАЩА РЬО ГРАФИЯ 50.00 лв.
544 РЬО ГРАФИЯ НА КОРЕМ – ОБЗОРНА 25.00 лв.
545 ЗАБЕЛЕЖКА: ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РЬО СКОПИЯ ПРИ ТРАВМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И ЧУЖДИ ТЕЛА НА КРАЙНИЦИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ПО 20.00 лв.
546 КОНТРАСТНО РЬО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИПОФАРИНКС 30.00 лв.
547 КОНТРАСТНО РЬО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОПРОВОД 40.00 лв.
548 КОНТРАСТНО РЬО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТОМАХ И ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИК 50.00 лв.
549 ПАСАЖ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ 50.00 лв.
550 ИРИГОГРАФИЯ 65.00 лв.
551 ИРИГОГРАФИЯ С ДВОЕН КОНТРАСТ 80.00 лв.
552 УРОГРАФИЯ 80.00 лв.
553 УРЕТРО-ЦИСТОГРАФИЯ 50.00 лв.
554 КТ НА ГЛАВА – НАТИВНА 80.00 лв.
555 КТ НА ШИЯ – НАТИВНА 80.00 лв.
556 КТ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – НАТИВНА, ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛ ПО 90.00 лв.
557 КТ НА ГРЪДЕН КОШ – НАТИВНА 90.00 лв.
558 КТ НА КОРЕМ – НАТИВНА 100.00 лв.
559 КТ НА ТАЗ – НАТИВНА 90.00 лв.
560 КТ НА ШИЯ + ГРЪДЕН КОШ – НАТИВНА 130.00 лв.
561 КТ НА ГРЪДЕН КОШ + КОРЕМ – НАТИВНА 150.00 лв.
562 КТ НА КОРЕМ + ТАЗ – НАТИВНА 150.00 лв.
563 КТ НА ГРЪДЕН КОШ + КОРЕМ + ТАЗ – НАТИВНА 200.00 лв.
564 КТ НА КРАЙНИЦИ – НАТИВНА 90.00 лв.
565 КТ НА СТАВИ – НАТИВНА 90.00 лв.
566 КТ С КОНТРАСТ:
567 КТ С 50 МЛ. КОНТРАСТ 70.00 лв.
568 КТ СЪС 100 лв. МЛ. КОНТРАСТ 110.00 лв.
569 ЕХОГРАФИЯ:
570 ЕХОГРАФИЯ НА БЪБРЕЦИ И ПИКОЧЕН МЕХУР 30.00 лв.
571 ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ 40.00 лв.
572 ЕХОГРАФИЯ НА МЛЕЧНИ ЖЛЕЗИ 40.00 лв.
573 ЕХОГРАФИЯ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА 20.00 лв.
574 ЕХОГРАФИЯ НА ПРОСТАТНА ЖЛЕЗА 20.00 лв.

КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ- СР СИСТЕМА

575 ЧЕРЕП -ФАС И ПРОФИЛ 30.00 лв.
576 СЕГМ. ГРАФИИ ЧЕРЕП НОСНИ КОСТИ 15.00 лв.
577 СПЕЦ. ЦЕНТРАЖИ ЧЕРЕПНИ КОСТИ 30.00 лв.
578 ПРЕШЛЕНИ-ШИЙНИ ТОРАК., ЛУМБ. 1ПР 15.00 лв.
579 ПРЕШЛЕНИ-ШИЙНИ ТОРАК., ЛУМБ. 2ПР 30.00 лв.
580 ТАЗОБЕДРЕНИ СТАВИ- ВЪЗРАСТЕН 15.00 лв.
581 ТАЗОБЕДРЕНИ СТАВИ – ДЕТЕ 10.00 лв.
582 ГОРЕН КРАЙНИК – ЕДНА ПРОЕКЦИЯ 15.00 лв.
583 ГОРЕН КРАЙНИК – ДВЕ ПРОЕКЦИИ 30.00 лв.
584 ГРИВН. СТАВА ЗА КОСТНА ВЪЗРАСТ 5.00 лв.
585 ДОЛЕН КРАЙНИК – ЕДНА ПРОЕКЦИЯ 15.00 лв.
586 ДОЛЕН КРАЙНИК – ДВЕ ПРОЕКЦИИ 30.00 лв.
587 ГРЪДЕН КОШ -ДЕТЕ 7.00 лв.
588 ГРЪДЕН КОШ – ВЪЗРАСТЕН 15.00 лв.
589 КОНТР. ИЗСЛЕДВАНЕ ХРАНОПРОВОД 15.00 лв.
590 КОНТРАСТНО ИЗСЛЕДВАНЕ СТОМАХ 30.00 лв.
591 КОНТР. ИЗСЛ. ДЕБЕЛО ЧЕРВО 40.00 лв.
592 КОНТР. ИЗСЛ. ДЕБЕЛО ЧЕРВО ДВ. 50.00 лв.
593 ФИСТУЛОГРАФИЯ 15.00 лв.
594 ОБЗОРНА ГРАФИЯ НА КОРЕМ 15.00 лв.
595 ВЕНОЗНА УРОГРАФИЯ 60.00 лв.
596 РЕТРОГРАДНА ПИЕЛОГРАФИЯ 20.00 лв.
597 МИКЦИОННА ЦИСТОГРАФИЯ 25.00 лв.
598 МАМОГРАФИЯ – ЕДНОСТРАННА 20.00 лв.
599 МАМОГРАФИЯ – ДВУСТРАННА 40.00 лв.
600 лв. ЗАПИС НА RO ИЗСЛЕДВАНЕ НА CD 5.00 лв.
601 ЗАПИС НА RO ИЗСЛ. НА RO ФИЛМ 15.00 лв.

АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ-САМО ЗА АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ

602 МОЗЪЧНА АНГИОГР.1 АРТЕРИЯ 2 ПР 300.00 лв.
603 ПАНАНГИОГРАФИЯ 600.00 лв.
604 АОРТОГРАФИЯ (НАДКЛАПНА, ТОРАКАЛНА ИЛИ АБДОМИНАЛНА) 250.00 лв.
605 КОРЕМНА АОРТА 1 ПРОЕКЦИЯ 250.00 лв.
606 РЕНОВАЗОГРАФИЯ-ОБЩА 300.00 лв.
607 РЕНОВАЗОГРАФИЯ-СЕЛЕКТИВНА 150.00 лв.
608 ДОЛНИ КРАЙНИЦИ 450.00 лв.
609 ГОРЕН КРАЙНИК СЕЛЕКТИВНО 350.00 лв.
610 ФЛЕБОГРАФИЯ ПЕРИФЕРНА 120.00 лв.
611 ФЛЕБОГРАФИЯ АБДОМИНАЛНА 150.00 лв.
612 МИЕЛОГРАФИЯ 160.00 лв.
613 САКОКАУДОГРАФИЯ 120.00 лв.

УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В ОАРИЛ

614 ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА И 100 лв. – 200 лв.
615 ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ БЕЗ КАТЕТЪР 50.00 лв.
616 ЛОКОРЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ / БЕЗ КАТЕТЪР/ 50.00 лв.
617 ЛОКОРЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ С КАТЕТЪР 200.00 лв.
618 СПИНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ 50.00 лв.
619 ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ БЕЗ КАТЕТЪР 50.00 лв.
620 ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ С КАТЕТЪР 200.00 лв.
621 БРАХИАЛПЛЕКСУСНА / КАТЕТЪРНА/ АНЕСТЕЗИЯ 100.00 лв.
622 БРАХИАЛПЛЕКСУСНА АНЕСТЕЗИЯ 50.00 лв.
623 КРАТКА ВЕНОЗНА АНЕСТЕЗИЯ 40.00 лв.
624 БАЛАНСИРАНА АНЕСТЕЗИЯ / В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА/
625 30 МИНУТИ 95.00 лв.
626 1 ЧАС 100.00 лв.
627 2 ЧАСА 162.00 лв.
628 4 ЧАСА 300.00 лв.
629 6 ЧАСА 435.00 лв.
630 ИНХАЛАЦИОННА АНЕСТЕЗИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА
631 30 МИНУТИ 38.00 лв.
632 1 ЧАС 80.00 лв.
633 2 ЧАСА 110.00 лв.
634 4 ЧАСА 172.00 лв.
635 6 ЧАСА 230.00 лв.
636 TIVA I В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА
637 30 МИНУТИ 150.00 лв.
638 1 ЧАС 160.00 лв.
639 2 ЧАСА 270.00 лв.
640 4 ЧАСА 500.00 лв.
641 6 ЧАСА 740.00 лв.
642 TIVA II В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА
643 30 МИНУТИ 85.00 лв.
644 1 ЧАС 90.00 лв.
645 2 ЧАСА 130.00 лв.
646 4 ЧАСА 230.00 лв.
647 6 ЧАСА 320.00 лв.
648 NLA В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА
649 30 МИНУТИ 75.00 лв.
650 1 ЧАС 85.00 лв.
651 2 ЧАСА 130.00 лв.
652 4 ЧАСА 160.00 лв.
653 6 ЧАСА 235.00 лв.
654 RIVA 50.00 лв.
655 КОНСУЛТАЦИЯ С АНЕСТЕЗИОЛОГ 30.00 лв.
656 ПРИСЪСТВИЕ НА АНЕСТЕЗИОЛОГ ПРИ МАНИПУЛАЦИИ С ПОВИШЕН РИСК 30.00 лв.
657 АНЕСТЕЗИЯ ДО 1 ЧАС, С ТЯЖЕСТ НА ПАЦИЕНТА ПО ASA I -ВА СТЕПЕН – ИЗПОЛЗВАНЕ САМО НА ЕДИН МЕДИКАМЕНТ И ВОДНО СОЛИЕВИ РАЗТВОРИ И СТАНДАРТНА ПРЕМЕДИКАЦИЯ 60.00 лв.
658 АНЕСТЕЗИЯ ДО 1 ЧАС И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СКЪПОСТРУВАЩИ МЕДИКАМЕНТИ 60+ стойността на медикамента
659 АНЕСТЕЗИЯ ОТ 1 ДО 3 ЧАСА И ТЯЖЕСТ НА ПАЦИЕНТА ПО ASA III-ТА СТЕПЕН И АНЕСТЕЗИЯ СЪС СТАНДАРТНА ПРЕМЕДИКАЦИЯ,АНЕСТЕТИК И ВОДНОЕЛЕКТРОЛИТНИ РАЗТВОРИ 100.00 лв.
660 АНЕСТЕЗИЯ ОТ 3 ДО 5 ЧАСА И ТЯЖЕСТ НА ПАЦИЕНТА ПО ASA ІІ-РА ІІІ-ТА СТЕПЕН И АНЕСТЕЗИЯ СЪС СТАНДАРТНА ПРЕМЕДИКАЦИЯ, АНЕСТЕТИК И ВОДНОЕЛЕКТРОЛИТНИ РАЗТВОРИ 200.00 лв.
661 АНЕСТЕЗИЯ ОТ 1 ДО 3 ЧАСА И ТЯЖЕСТ НА ПАЦИЕНТА ПО ASA ІV -V-ТА СТЕПЕН И СКЪПО СТРУВАЩИ МЕДИКАМЕНТИ 150.00 лв.
662 АНЕСТЕЗИЯ ОТ 3 ДО 5 ЧАСА И ТЯЖЕСТ НА ПАЦИЕНТА ПО ASA ІV – V-ТА СТЕПЕН И СКЪПОСТРУВАЩИ МЕДИКАМЕНТИ 250.00 лв.
663 АНЕСТЕЗИЯ НАД 5 ЧАСА И ТЯЖЕСТ НА ПАЦИЕНТА ПО ASA ІІ-РА – ІІІ-ТА СТЕПЕН И АНЕСТЕЗИЯ СЪС СТАНДАРТНА ПРЕМЕДИКАЦИЯ, АНЕСТЕТИК И ВОДНОЕЛЕКТРОЛИТНИ РАЗТВОРИ 300.00 лв.
664 АНЕСТЕЗИЯ НАД 5 ЧАСА И ТЯЖЕСТ НА ПАЦИЕНТА ПО ASA ІV – V-ТА СТЕПЕН И СКЪПО СТРУВАЩИ МЕДИКАМЕНТИ 350.00 лв.
665 В ЗАВИСИМОСТ ОТ РИСКА ПО ASA / ОТ 1 ДО 5/ СТОЙНОСТТА СЕ ПОВИШАВА НА ВСЕКИ НОМЕР ПО ASA СЪС 100 лв. 100.00 лв.
666 ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИИ 50.00 лв.
667 ИЗВЪРШЕНА ХЕМОДИАЛИЗА НА ЗДРАВНОНЕУСИГУРЕНИ ЧУЖДЕНЦИ 200.00 лв.

КЛИНИЧНА ГЕНЕТИКА-САМО ЗА АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ

668 ГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ 50.00 лв.
669 Х-ПОЛОВ ХРОМАТИН 8.00 лв.
670 У-ПОЛОВ ХРОМАТИН 11.00 лв.
671 ПОСТНАТ. ЦИТОГ. АНАЛИЗ НА ПЕРИФ. КРЪВ 7.00 лв.
672 ПОСТНАТ. ЦИТОГЕН. АНАЛИЗ НА КОСТЕН МОЗЪК 10.00 лв.
673 ПОСТНАТ.ЦИТОГЕН. АНАЛИЗ НА КОЖНИ ФИБРОБЛАСТИ 8.00 лв.
674 IN SITU ХИБРИДИЗАЦИЯ – ПОСТНАТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ 12.00 лв.
675 СПЕЦИАЛИЗИРАН ЦИТОГЕН. АНАЛИЗ (ПРОЗОМЕН АНАЛИЗ, ЧУПЛИВА Х И ПР.) 15.00 лв.
676 ЦИТОГЕН. ИЗСЛЕДВАНЕ НА АБОРТИВЕН МАТЕРИАЛ 15.00 лв.
677 ЦИТОГЕН.ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОЛИДНИ ТУМОРИ 15.00 лв.

 

ПРЕНАТАЛНА ДИАГНОСТИКА-САМО ЗА АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ

678 АМНИОЦЕНТЕЗА 13.00 лв.
679 БИОПСИЯ НА ХОРИОН 14.00 лв.
680 КОРДОЦЕНТЕЗА 15.00 лв.
681 КУЛТИВИРАНЕ НА ТЪКАНИ 12.00 лв.
682 ЦИТОГЕН.АНАЛИЗ НА АМНИОТИЧНИ КЛЕТКИ 10.00 лв.
683 IN SITU ХИБРИДИЗАЦИЯ – ПРЕНАТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ 12.00 лв.
684 ЦИТОГЕН.ИЗСЛЕДВАНЕ НА БИОПСИЯ НА ХОРИОН 15.00 лв.
685 ЦИТОГЕН.ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФЕТАЛНА КРЪВ 12.00 лв.
686 АЛФА-ФЕТОПРОТЕИН В АМНИОТИЧНА ТЕЧНОСТ 7.00 лв.
687 ХИДРОКСИПРОГЕСТЕРОН В АМНИОТИЧНА ТЕЧНОСТ 7.00 лв.

УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПАТОАНАТОМИЯ И СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

688 КСЕРОКОПИЕ НА АУТОПСИОНЕН ПРОТОКОЛ – ПЪЛНО 100.00 лв.
689 КСЕРОКОПИЕ НА АУТОПСИОНЕН ПРОТОКОЛ – ЧАСТИЧНО 50.00 лв.
690 ЕЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПСКО ДИАГНОСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 22.00 лв.
691 ИМУНОХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 38.00 лв.
692 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕСТРОГ.РЕЦЕПТОР 40.00 лв.
693 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАПИЛОМА ВИРУС 35.00 лв.
694 ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕДИФЕРЕНЦ.ТУМОР 65.00 лв.
695 БИОПСИЯ 1 БЛОКЧЕ 42.00 лв.
696 ГЕФРИРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СВЕЖИ ТЪКАНИ 60.00 лв.
697 НЕКРОПСИЯ 1 БЛОКЧЕ 32.00 лв.
698 ЦИТОНАМАЗКА 15.00 лв.
699 АУТОПСИЯ МАКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ 64.00 лв.
700 лв. КОНСУЛТАЦИЯ 30.00 лв.
701 СПЕЦИАЛНИ ОЦВЕТЯВАНИЯ ХИСТОХИМИЧНИ НА СРЕЗ 9.00 лв.
702 СПЕЦИАЛНИ ОЦВЕТЯВАНИЯ ИМУНОХИСТОЛОГИЧНИ НА СРЕЗ 70.00 лв.
703 СЪХРАНЕНИЕ НА ТРУП В ХЛАДИЛНА КАМЕРА НА ДЕНОНОЩИЕ 25.00 лв.
704 БАЛСАМАЦИЯ 700.00 лв.
705 ЦЕНИ НА АУТОПСИЯ 450.00 лв.
706 ПРЕГЛЕД ЗА ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ С ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ 40.00 лв.
707 ПРЕГЛЕД ЗА ПОЛОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ДЕВСТВЕНОСТ, С ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ 50.00 лв.
708 КРЪВНОГР. ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА БАЩИНСТВО ПО ЕРИТРОЦИТНИ ФАКТОРИ С ГЕНЕТИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 25.00 лв.
709 КРЪВНОГР. ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА БАЩИНСТВО С ГЕНЕТИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СЕРУМНИ ФАКТОРИ 51.00 лв.
710 КРЪВНОГР. ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ИНЗИМНИ СИСТЕМИ ЗА БАЩИНСТВО С ГЕНЕТИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 76.00 лв.
711 ГАЗХРОМАТОГРАФ АНАЛИЗ НА КРЪВ И УРИНА ЗА АЛКОХОЛ С ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ 38.00 лв.
712 ТОКСИКОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА БИОЛОГ.МАТЕРИАЛ /ТРУПНИ ОРГАННИ ЧАСТИ/ С ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ – ЗА ПЪЛЕ 115.00 лв.
713 ТОКСИКОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА БИОЛОГ.МАТЕРИАЛ /ТРУПНИ ОРГАННИ ЧАСТИ/ С ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ – ЗА НЕ 110.00 лв.
714 ВСИЧКО – /МАКРОСКОПСКО, НЕКРОПСИЧНО – 10 БЛ./
715 СЪДЕБНО МЕДИЦИНСКА АУТОПИЯ С ПРОТОКОЛ ЗА СЪД.МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА-ПО ЖЕЛАНИЕ 440.00 лв.
716 ПРЕПИС ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА СЪД.МЕД.ЕКСПЕРТИЗА ЗА НУЖДИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИ,РАБОТОДАТЕЛИРБЛИЗКИ И ДРУГИ 180.00 лв.

УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ

717 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНА ГРУПА 15.00 лв.
718 СКРИНИНГ ЗА АНТИЕРИТРОЦИТНИ АНТИТЕЛА 50.00 лв.
719 КРЪВОПРЕЛИВАНЕ,ВКЛ.ДИРЕКТНА ПРОБА 150.00 лв.
720 ПРЕЛИВАНЕ НА ТРОМБОЦИТЕН КОНЦЕНТРАТ 100.00 лв.
721 ПРЕЛИВАНЕ НА НА ПЗП 100.00 лв.
722 КРЪВОПУСКАНЕ 50.00 лв.
723 ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ 12.00 лв.
724 КОСТНО МОЗЪЧНА ПУНКЦИЯ /МИЕЛОГРАМА/ + ЕДНОКРАТНА ИГЛА 88.00 лв.
725 КОСТНО МОЗЪЧНА БИОПСИЯ /ТРЕПАНОБИОПСИЯ/ 50.00 лв.
ДРУГИ УСЛУГИ НА МБАЛ – АД
726 ВИП СТАЯ ЗА 1 ЛЕГЛО В ДРУГИ ОТДЕЛЕНИЯ 22.00 лв.
727 ИНДИВИДУАЛЕН СЕСТРИНСКИ ПОСТ НА ЧАС, КАТО МБАЛ-АД СЕ АНГАЖИРА ДА ОСИГУРИ КВАЛИФИЦИРАНА СЕСТРА /ЦЕНА НА ЧАС/ 4.00 лв.
728 ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИИ 50.00 лв.
729 ПРИДРУЖИТЕЛ ЗА ВЪЗРАСТНИ ЗА 1 ДЕН 13.00 лв.
730 ПРИДРУЖИТЕЛ ЗА ДЕТЕ ЗА 1 ДЕН 9.00 лв.
731 ТЕСТОВЕ С НАТРИВАНЕ,СКАРИФИЦИРАНЕ,НАДРАСКВАНЕ 3.00 лв.
732 ИНТРАКУТАНЕН ТЕСТ ДО 20 БР.- ЗА ВСЕКИ ТЕСТ 3.00 лв.
733 ВИП СТАЯ В ОРТОПЕДИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА/ 1 ЛЕГЛО/ НА 1 ДЕН 30.00 лв.
734 ТАКСА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ДРУГО МЕДИЦИНСКО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ 250.00 лв.
735 АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДОГ. ЗА КЛ. ПРОУЧВАНЕ 1500.00 лв.
736 ПАЦИЕНТИ,КОИТО СЕ ИЗПИСВАТ ПО СВОЕ ЖЕЛАНИЕ ПРЕДИ ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛ.ПЪТЕКА ,НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ЗОЛ ИЛИ НЕ, ЗАПЛАЩАТ СТОЙНОСТТА НА ПРОЛЕЖАНИТЕ ЛЕГЛОДНИ. СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ЛЕГЛОДЕН СЕ ИЗЧИСЛЯВА НА БАЗА СТОЙНОСТТА НА КЛИНИЧНА ПЪТЕКА ПО ДЕЙСТВАЩИЯ В МОМЕНТА НРД УВЕЛИЧЕНА С КОЕФИЦИЕНТ 1.4 ПО КОЯТО Е ЛЕКУВАН ПАЦИЕНТА
737 ПРИЕТИ ПО СПЕШНОСТ ЛИЦА,КОИТО НЕ СА ЗДРАВНО СИГУРЕНИ И ПО ВРЕМЕ НА ПРЕСТОЯ СИ В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ДО МО МЕНТА НА ИЗЛИЗАНЕ ОТ СПЕШНОТО СЪСТОЯНИЕ. АКО ПРОДЪЛЖАТ ЛЕЧЕНИЕТО СИЗАПЛАЩАТ СТОЙНОСТТА НА ПРОЛЕЖАНИТЕ ЛЕГЛОДНИ.СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ЛЕГЛОДЕН СЕ ИЗЧИСЛЯВА НА БАЗА СТОЙНОСТТА НА КЛИНИЧНА ПЪТЕКА ПО ДЕЙСТВАЩИЯ В МОМЕНТА НРД УВЕЛИЧЕНА С КОЕФИЦИЕНТ 1.4 ПО КОЯТО Е ЛЕКУВАН ПАЦИЕНТА
738 ПРИЕТИ ПО ЖЕЛАНИЕ ПАЦИЕНТИ /ПЛАНОВО/ ,КОИТО НЕ СА ЗДРАВНО ОСИГУРЕНИ ЗАПЛАЩАТ СТОЙНОСТТА НА КЛИНИЧНА ПЪТЕКА ПО ДЕЙСТВАЩИЯ В МОМЕНТА НРД УВЕЛИЧЕНА С КОЕФИЦИЕНТ 1.4 ПО КОЯТО Е ЛЕКУВАН ПАЦИЕНТА. ПАЦИЕНТА ЗАПЛАЩА И ПЪЛНАТА СТОЙНОСТ НА ВЛОЖЕНИТЕ КОНСУМАТИВИ ПО ЛЕЧЕНИЕТО.
739 ЛИЦА, КОИТО НЕ СА ГРАЖДАНИ НА СТРАНИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СТРАНИ С КОИТО РБЪЛГАРИЯ НЯМА МЕЖДУНАРОДНИ СПОГОДБИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗАПЛАЩАТ СТОЙНОСТТА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА .
740 ОБРАЗНО ИЗСЛЕДВАНИ НА ОПТИЧЕН ДИСК В ДИГИТАЛЕН ФОРМАТ 30.00 лв.
741 ДОПЪЛНИТЕЛНО КОПИЕ НА КТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА СD 10.00 лв.
742 ОТСТРАНЯВАНЕ НА КЪРЛЕЖ С ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА НА РАНА 25.00 лв.
743 ФИБРОБРОНХОСКОПИЯ 400.00 лв.

ДЕРМАТОЛОГИЯ

744 ЕПИКУТАНЕН ПАТЧ ТЕСТ СТАНДРТНА СЕРИЯ 30 АЛ 120.00 лв.
745 ЕПИКУТАНЕН ПАТЧ ТЕСТ СТАНДРТНА СЕРИЯ 12 АЛ 35.00 лв.
746 ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ НА ДОБРОКАЧЕСТВЕНА КОЖНА ЛЕЗИЯ 50.00 лв.
747 ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ НА ПАПИЛОМА ВИРУСНА ЛЕЗИЯ /ДО 5/ 50.00 лв.
748 ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ НА ПАПИЛОМА ВИРУСНА ЛЕЗИЯ /СЛЕД 5/ 12.00 лв.
749 ХИМИОХИРУРГИЯ НА ОСТРИ КОНДИЛОМИ 20.00 лв.
750 ХИМИОХИРУРГИЯ НА ПРЕКАНЦЕРОЗА 30.00 лв.
751 ЛАЗЕРНА КОАГУЛАЦИЯ НА ПРЕКАНЦЕРОЗИ И БАЗЕЛИОМИ 150.00 лв.
752 ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ НА ПРЕКАНЦЕРОЗИ И БАЗЕЛИОМИ 100.00 лв.
753 СКЛЕРОЗИРАНЕ НА РАЗШИРЕНИ ВЕНИ 50.00 лв.
754 ДИАГНОСТИЧНА БИОПСИЯ ОТ КОЖА 20.00 лв.
755 ПУВА – 1 СЕАНС 12.00 лв.
756 ОБЛЪЧВАНЕ С UV-B ДО 2 ПОЛЕТА 4.00 лв.
757 ОБЛЪЧВАНЕ С UV-B ДО 4 ПОЛЕТА 6.00 лв.
758 ОБЛЪЧВАНЕ С UV-БИОДОЗА 6.00 лв.
758.1 UV-A 1 СЕАНС 8.00 лв.
758.2 ОБЛЪЧВАНЕ С NB UV-B 1 СЕАНС 8.00 лв.
758.3 КОНТАКТНА UV-B 1 СЕАНС 6.00 лв.
758.4 ПАКЕТ ОТ 10 UV-B/UV-A ПРОЦЕДУРИ 60.00 лв.
759 ПРЕПАРАТ С КОХ ЗА ДЕРМАТОФИТИ 5.00 лв.
760 ПРЕГЛЕД С ДЕРМАТОСКОП НА ПИГМЕНТНИ ОБРАЗУВАНИЯ 20.00 лв.
761 ПРЕГЛЕД С ЛАМПА НА WOOD 20.00 лв.
762 ПРЕПАРАТ ЗА КОЖНИ ДЕРМАТОФИТИ И ПОСЯВКА НА СРЕДА НА САБУРО 20.00 лв.
763 ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ, S.C. 2.00 лв.
764 ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ ПО ОБЕРСТ 10.00 лв.
765 КЮРЕТАЖ НА МОЛУСКУМ КОНТАГИОЗУМ 20.00 лв.
766 ОЦВЕТЯВАНЕ НА ПРЕПАРАТ ПО ГРАМ ЗА ГОНОКОКЦИЯ 4.00 лв.
766.1 ДИРЕКТНА ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ 120.00 лв.
766.2 ПЪНЧ БИОПСИЯ 60.00 лв.
766.3 ПЪНЧ БИОПСИЯ С ШЕФ 80.00 лв.

АЛЕРГОЛОГИЯ

767 ТЕСТОВЕ С НАТР., СКАРИФИЦИРАНЕ, НАДРАСКВАНЕ 10.00 лв.
768 ИНТРАКУТАНЕН ТЕСТ, ДО 20 БРОЯ ЗА ВСЕКИ ТЕСТ 40.00 лв.
769 ПРОВОКАЦИОНЕН ТЕСТ – НАЗАЛЕН ИЛИ ОРАЛЕН 40.00 лв.
770 ПРОВОКАЦИОНЕН ТЕСТ – ИНХАЛАТОРЕН И ОРАЛЕН 40.00 лв.
771 ХИПОСЕНСИБИЛИЗИРАНЕ (ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАНЕ) НА СЕАНС 10.00 лв.
772 ПРОБА НА МАНТУ 10.00 лв.

РЦТХ Стара Загора

10_35 Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (деференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (C’) тест-реагент 11.76 лв.
10_36 Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод 23.41 лв.
10_37 Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод 16.35 лв.
12_01 Определяне на кръвни групи от системата AB0 Rh и (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити A1,A2,B и 0) 7.06 лв.
12_02 Определяне на подгрупите на A антигена (A1, и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н 4.14 лв.
12_03 Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs 31.58 лв.
12_04 Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод 21.06 лв.
12_04 Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод 21.06 лв.
12_05 Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум 31.58 лв.
12_01 Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум 31.58 лв.
12_04 Директен Coombs 10.53 лв.
12_04 и 12_05 Антитела 52.64 лв.
12_05 + 12_04 + 12_01 Имунохем. изследв. ХБН 49.17 лв.
12_05 Разширен тест за съвместимост 31.58 лв.
12_06 Определяне на Rh-фенотип и Kell 29.23 лв.