ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, СОБСТВЕНОСТ НА „УМБАЛ – ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД

УМБАЛ ”Проф. д-р Ст. Киркович” АД, със седалище и адрес на управление – гр.Стара Загора, ул.”Ген.Столетов” №2, съгласно взето решение на Съвета на директорите по т.1 от Протокол № 32/12.12.2019г., Решение № РД- 10 – 875/18.12.2019г. на Изпълнителния директор обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на неоперативни активи, собственост на дружеството, представляващи: 1.СГРАДА с идентификатор № 68850.502.497.75 по КККР на гр.Стара Загора, находяща се в гр.Стара Загора, ул. „Ген.Столетов“ № 2, съсзастроенаплощот 92 кв.м., на 1 етаж и предназначение – здравно заведение. 2.СГРАДА с идентификатор № 68850.502.497.77 по КККР нагр. Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ № 2, със застроена площ от 100 кв.м., на 2 етажа и предназначение – здравно заведение. 3. СГРАДА с идентификатор № 68850.502.497.76 по КККР на гр. Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ № 2, със застроена площ от 23 кв. м., на 1етаж и предназначение – здравно заведение, всички намиращи се в поземлен имот с идентификатор 68850.502.497 по КККР на гр. Стара Загора, одобрена със заповед № РД-18-65/30.05.2008г. на ИД на АГКК и представляващи бивша „Аптека-музей“ за възстановяване на дейността на имота като православен храм.
Начална тръжна месечна наемна цена – 215лв./двеста и петнадесет лева/ без ДДС,
Участниците могат да кандидатстват само за отдаване под наем на всички имоти.
Срок на договора – 10 години
Стъпка на наддаване – 10лв.
Депозит за участие – 50лв.
Краен срок за приемане на заявления за участие – до 15.00ч. на 06.01.2020г.
Откриването и провеждането на търга ще се извърши на 07.01.2020г. от 11.00ч. в Заседателната зала на „УМБАЛ-проф.д-р Ст.Киркович” АД, на адрес гр.Стара Загора, ул.”Ген.Столетов” № 2.
Тръжната документация може да бъде получена от отдел „Обществени поръчки”, ст.№ 7, след заплащане на сумата от 50лв. без ДДС
Имотите, предмет на търга се намират на територията на дружеството и могат да бъдат огледани всеки работен ден от 9.00ч. до 12.00ч. Лице за контакт – инж.Пл.Чувиков, тел. за контакт – 0889431908
Заплащането на гаранционна вноска в размер на едномесечна наемна цена от спечелилия кандидат се извършва в 7 дневен срок от получаване на заповедта за обявяване на участника за спечелил търга.
Всички суми за депозит, за закупуване на документация и на цената на вещта се заплащат по банковата сметка на дружеството, находяща се в „Инвестбанк” АД – клон Стара Загора, IBAN: BG17 IORT 7376 1040 0730 00, BIC: IORTBGSF или в касата на дружеството в брой.
При липса на кандидати повторното провеждане на търга да се извърши на 15.01.2020г. от 11.00ч. на същото място, като заявления за участие ще се приемат до 15.00ч. на 14.01.2020г.