Клинико-диагностични структури

Клинична лаборатория

– с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Клинична лаборатория“;

Лабораторията ни си е поставила висока цел – качесттво и точност на клинико-лабораторните резултати, за което сме въвели автоматизирана лабораторна информационна система, като част от болничната информационна система – всеки биологичен материал се етикира с уникален баркод за всеки пациент, осъществяваме ежедневен вътрешен лабораторен контрол върху всички извършвани проби, спазваме изискванията за добра лабораторна практика и участваме във всички предлагани пакети и програми в Националната система за осигуряване на качество, за което притежаваме съответните сертификати.

Осигуряването на безопасността на пациентите при работа с кръвни материали е чрез използването на специална затворена система за вземане на кръв – еднократен комплект за всеки пациент. Болницата ни отговаря на изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008 и международната спецификация OHSAS18001:2007 във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за персонала, осигуряване на безопасността на пациентите и незамърсяването на околната среда.

Кадри

В лабораторията работят лекари, химик, мед.лаборанти и друг персонал притежаващи голям опит и изключителен професионализъм.

Апаратура

Лабораторията разполага с модерна съвременна апаратура. Използват се утвърдени, съвременни методики за лабораторни измервания, апаратите и съоръженията отговарят на високите международни стандарти за качество (ISO 9001:2008).

• 4 хематологични броячи

• 3 автоматични клинико-химични анализатори

• 2 автоматични коагулометъра

• 2 кръвно-газови анализатора

• 3 имунологични анализатора

• автоматичен уринен анализатор

• флоуцитометър

Изследвания

• пълна кръвна картина

• специфични белтъци и маркери на възпалението

• електролити, микроелементи

• клинико-химични показатели – липиден профил, субстрати и ензими

• хормони, туморни маркери, метаболитни маркери

• сърдечни маркери

• хемостазни изследвания

• кръвно-газов анализ

• уринни изследвания

• изследване на ликвор

• клетъчен имунитет

• и др. – виж ценова листа.

Ценова листа

Листата на клиниколабораторните изследвания се актуализира непрекъстато.

На всеки пациент желаещ да получи повече информация за резултатите от изследванията си ще му бъде дадена безплатна консултация от квалифицирания екип на Клинична лаборатория.

Апаратурата на лабораторята работи с малки обеми кръв- това позволява изработването на голям брой показатели от взета капилярна кръв на бебета, малки деца и пациенти с трудности при венепункцията.

Началник Клинична лаборатория: Д-р Красимира Нанчева

тел.0884099529 Email: krnancheva@abv.bg

Телефони: 042/698 540 042/698 332

Лаборатория по микробиология

– с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Микробиология’’;

СТРУКТУРА И КАПАЦИТЕТ:

Лабораторията по Клинична микробиология се състои от три сектора:

Бактериологичен сектор

Вирусологичен сектор

Сектор инфекциозна имунология

Обект на дейност са:

Микробиологична идентификация на клинично значими и взискателни бактериални причинители – аеробни и анаеробни.

Микробиологична идентификация на клинично значими причинители на микотични инфекции – Candida, Aspergillus и др.

Имунологична диагностика на труднокултивируеми и некултивируеми причинители на инфекциозни заболявания: Q-треска, Марсилска треска, Лаймска борелиоза, хламидии, микоплазми и др.

Имунологична диагностика на вирусни инфекциозни причинители: HIV-1; HIV-2; Herpesviridae; хепатитни вируси A, B, C, D и др.

Мониториране на антибиотичната резистентност на бактериалните изолати и перманентно актуализиране на антибиотичната политика.

Лабораторията разполага с автоматизирани системи за идентификация на бактерии и определяне на антибиотична резистентност (Api BioMerieux, Crystal), автоматизирана система за изследване на хемокултури (Bactec), ELISA – система и имунофлуоресцентен микроскоп.

Лабораторията е методичен център за подготовка на специализиращи лекари. В Микробиологична лаборатория се организират и провеждат курсове за продължителна квалификация на лекари и специалисти микробиолози.

Лабораторията участва в клинични проучвания на нови антимикробни средства, провеждани от световни фармацевтични фирми.

Лабораторията поддържа постоянен научно-практичен обмен и контакти с останалите микробиологични лаборатории от Университетските болници в страната, с Националните референтни лабории в НЦЗПБ-София и Референтна лаборатория по менингококи в Институт „Пастьор” – Париж.

Началник лаборатория по клинична микробиология доц. д-р Грозданка Томова Лазарова, дм е заместник председател на УС на Българската асоциация по Микробиология.

Лабораторията е разположена на петия етаж в сградата на Деканата на Медицински факултет-Тракийски университет, 6000 гр. Стара Загора, ул. „Армейска” №11.

Началник лаборатория – Доц. д-р Грозданка Томова Лазарова, дм
Тел. 0884724790 email: umbalkirkovichmbl@gmail.com
Лекари:

Телефони: 0888 42 54 32 – Доц. д-р Г. Т. Лазарова, дм

042/698 125 – приемен сектор

042/698 319 – вирусологичен сектор

0884 09 95 68 – старши лаборант

 

– микробиологична а лаборатория осъществява дейност и като лаборатория по туберкулоза от средно ниво в изпълнение на медицинския стандарт „Микробиология”.

Лабораторията по вирусология

– с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Вирусология”;

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Лабораторията по Микробиология и вирусология е разположена на 5-и етаж в сградата на Медицинския факултет при Тракийски Университет, ул. „Армейска” 11, Стара Загора.

Лабораторията по Микробиология и вирусология на УМБАЛ „Проф. д-р Ст.Киркович”АД, Стара Загора е самостоятелна медикодиагностична структура в Диагностично-консултативния блок на болницата.

Микробиологичната лаборатория е акредитирана по ISO:9001:2008, по OHSAS 18001:2007, както и по Националния стандарт по микробиология с трето ниво компетентност.

Структурата на Микробиологичната и вирусологична лаборатория е регламентирана в Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лабораторията .

В лабораторията са обособени следните сектори:

– Приемен сектор

– Сектор „Хранителни среди”

– Бактериологичен сектор с 4 лаборатории

– Сектор Вирусология и Инфекциозна имунология

– Складови помещения

– Помещения за почивка на персонала

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

В Микробиологичната лаборатория се извършва пълен обем микробиологични изследвания, отговарящи на трето ниво на компетентност , с които се осигурява комплексно изследване на пациентите в УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД.

Приоритетни задачи за Микробиологичната лаборатория са:

1. Диагностика на остри и хронични инфекциозни заболявания и възпалителни усложнения.

2. Консултативна и експертна дейност при пациенти с тежки, животозастрашаващи състояния.

3. Мониториране и анализ на антибиотичната резистентност и антибиотичната употреба в УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД Стара Загора.

4. Участие в изработване и актуализиране на антибиотичната политика на болницата.

5. Поддържане и системно повишаване на квалификацията на лекари и медицински лаборанти.

6. Осигуряване високо качество на обслужване на пациентите, при спазване правилата на добрата лекарска практика.

7. Участие в съвместни клинични проучвания с водещи фармацевтични фирми.

8. Изучаване и използване постиженията на българската и световната медицинска наука и прилагането им в микробиологичната теория и практика.

9. Осъществяване на сътрудничество с български и чуждестранни микробиологични лаборатории.

10. Микробиологична лаборатория е база за практическо обучение на студенти, докторанти и специализиращи лекари.

В микробиологичната лаборатория се извършва пълен обем изследвания, отговарящи на трето ниво на компетентност според Националния стандарт по микробиология:

1. Бактериологичен сектор

• Изследване на материали от респираторния тракт – гърлен, назофарингеален секрет, храчка и др.;

• Изследване на урина (урокултура);

• Изследване на материали от гениталния тракт (вагинални, цервикални, уретрални секрети);

• Изследване на изпражнения за чревни патогени;

• Изследване на ликвор, кръв и други пунктати (плеврални, перитонеални, коремни, ставни и други);

• Изследване на раневи секрети при хирургични и нехирургични инфекции;

• Определяне на антимикробна чувствителност ( с диск-дифузионен метод и МИК ).

2. Сектор вирусология и инфекциозна имунология

• Изследване за Хепатитни вируси A, B, C, D,

• Изследване за Цитомегаловирус (CMV), Епщайн-Бар вирус (EBV);

• Изследване за Грипни вируси;

• Изследване за HIV1,2 и СПИН;

• Изследване за Рота- вируси;

• Изследване за Лаймска болест;

• Изследване за Марсилска треска;

• Изследване за Ку-треска;

• Изследване за сифилис и др.

Лаборатория по микробиология осигурява качеството на изследванията чрез прилагане на системен вътрешен и външен качествен контрол:

• Сертифицирана от Националната система за външна оценка на качеството на микробиологичните изследвания-BulSTAR, провеждана от НЦЗПБ, София.

• Сертифицирана от Европейската система за надзор на антимикробна резистентост – EARS-Net.

Началник лаборатория: Проф. Д-р Грозданка Т. Лазарова, дм- микробиолог. тел. 0884724790 email: umbalkirkovichmbl@gmail.com

КОНТАКТИ:

Началник лаборатория: служ. 042/664410

Отговорник лаборатория: 042/664410

Микробиологични сектори: 042/ 698 319, 042/ 698 321

Вирусологичен сектор: 042/ 698 319

Приемен сектор: 042/ 698 125

Email: umbalkirkovichmbl@gmail.com

 

Лаборатория по клинична имунология

– с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Клинична имунология”;

Местоположение

Лабораторията по клинична имунология се намира на четвърти етаж на територията на Деканата на Медицински факултет при Тракийски университет – ул. „Армейска“ 11

Дейност

Екипът на лабораторията по клинична имунология има дълъг опит в диагностиката на автоимунни, имунодефицитни, лимфопролиферативни заболявания както и имунологично обусловени репродуктивни неуспехи.

Лабораторията по клинична имунология разполага с високоспециализирана и модерна апаратура за изследване на клетъчен и хуморален имунитет.Лабораторията осигурява качеството на изследванията чрез системен вътрешен и външен качествен контрол: участва два пъти годишно в Националната система на външна оценка на качеството на имунологичните изследвания, организирана от Българската асоциация по клинична имунология.

Предмет на имунологичните изследвания са:

1. Клетъчни фактори – флоуцитометрично имунофенотипизиране на лимфоцити от периферна кръв, определяне на NK клетки.

2. Хуморални фактори – серумни имуноглобулини от клас IgG, IgA, IgM, комплемент С3 и С4, криоглобулини.

3. Автоантитела – антинуклерни (АNА) с типиране, антинеутрофилоцитоплазмени (ANCA) с типиране, антимитохондриални, антигладкомускулни, антипариетални, панели за типиране на автоантитела, антикардиолипинови, анти-бета-2 гликопротеин, ревматоидни фактори – анти-ССР.

Началник лаборатория: Проф. д-р Красимира Халачева,дм – специалист клинична имунология.

тел. 0889431104 email: khalacheva@mf.uni-sz.bg
Контакти: тел:042/698 439

 

Лаборатория по медицинска паразитология в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Медицинска паразитология”;

Лаборатория по медицинска генетика -в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Медицинска генетика”.

В генетичната лаборатория могат да се правят изследвания на бременни жени, на новородените и на семействата, в които вече има едно болно дете от наследствено заболяване. Ако това стане в началото на бременността, до края на втория месец и има причина за сериозен риск, бременността може да бъде прекъсната по желание на родителите по медицински показания. Така няма да се допусни раждането дете с вродено и наследствено заболяване, което е тежка психическа травма за семeйството и техните близки.

В лабораторията се правят и цитогенетични изследвания на семейни двойки, на които им предстой извършването на асистирани репродуктивни технологии (оплождане ин витро).

От месец ноември 2011 г. в генетичната лабораторията се извършва безплатен дородов биохимичен скрининг на бременни жени в I и II триместър. Нашата лаборатория е свързана към сървър, намиращ се в Националната генетична лаборатория , която работи в “Майчин дом”- София под ръководството на доц. А. Савов – национален консултант по медицинска генетика. Така на практика всички отчетени от нас резултати се обработват от лицензиран софтуер за биохимичен скриниг утвърден от FMP – Лондон. Свързването в обща система към Националната генетична лаборатория гарантира качеството на биохимичния скрининг за всяка една бъдеща майка. Бременните жени от Югоизточна България вместо да пътуват до София могат да посетят лабораторията в Стара Загора, където да им се вземе кръв за биохимичния скрининг. За целта те трябва да представят в генетичната лаборатори следния пакет формуляри, който могат предварително да изгеглят от сайта на болницата:

 Декларация за информирано съгласие;

 Въпросник за провеждане на генетична консултация;

 Поръчка за серумен биохимичен скриниг в която АГ – специалист трябва да е попълнил задължителните ултразвукови фетални параметри, гестационна седмица по ПРМ и по ултразвук.

Началник лаборатория: Доц. д-р Б. Попов, дм

Email: dr_b_popov@abv.bg

Тел: 0888 390 167

6000 Ст.Загора, ул. „Армейска” 11, ет. 4, стая 12

Тел: 042 664 311

Email: med_genetika_stz@abv.bg