Клиники / отделения без легла

Клиника по обща и клинични патология

– в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Клинична патология”;‘

Клиниката се състои се от :

Хистологична лаборатория,

Цитологична лаборатория,

Гефрирна зала и зала за пускане на хистологичен и некропсичен материал,

Аутопсионата зала , Хистотеката и архива са разположени в отделна самостоятелна сграда.

Клиниката работи стриктно по стандарт на „Клинична Патология”по наредба № 18/06.08.2002г.

Разполага със съвременна техника , апаратура и пособия съобразени със стандарта за извършване на качествена диагностично-консултативна и експертна дейност.

Хистологичната диагностика ,включително и експресните хистологични изследвания обхваща широк диапазон от хирургични, неврохирургични, гинекологични,бронхобелодробни, гастроентерологични, дерматологични, ортопедични, оториноларингологични и очни заболявания.

Хистологичните препарати -биопсични, некропсични, цитологични, хистологични блокчета и документацията се архивират щателно по стандарт.

Началник клиника: Д-р Гълъбова Тел. email: mgulubova@hotmail.com

Тел.042 698 358

 

Отделение по хемодиализа

– с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Диализно лечение“;

СТРУКТУРА И КАПАЦИТЕТ

Отделението е създадено през 1977 г. с предмет на дейност лечение на болни с хронична

и остра бъбречна недостатъчност, чрез различни извънбъбречни методи за очистване на кръвта.

В отделението се работи на 3 смени, в 3 зали с 15 поста за хемодиализа. Има обособен и един 16 – ти пост за хемодиализа в КАИЛ, за тежко болни с полиорганна недостатъчност.

В отделението се диализират над 80 болни, като 90% от тях са на хемодиализа , а 10% на перитонеална диализа. Те се обслужват от 31 души персонал – 6 лекари, 16 медицински сестри, 4 технолози и 5 санитари.

ДЕЙНОСТИ

•Лечение на болни с Терминална бъбречна недостатъчност чрез хемодиализа и перитонеална диализа

• Лечение на Остра бъбречна недостатъчност и интоксикации чрез хемодиализа и карбохемоперфузия

• Осъществяване на временен съдов достъп за хемодиализа;

• Подготовка на болни за лечение с хемодиализа;

• Лечение на усложненията на ХБН и на хрониохемодиализата;

• Подготовка на болни за бъбречна трансплантация;

• В отделението се провежда практическо обучение на специализанти по нефрология

към Медицински факултет на Тракийски Университет – модул „Хемодиализа”.

• Отделението поддържа постоянен научно-практичен обмен и контакти с Клиники

и Отделения по хемодиализа в страната.

АПАРАТУРА

Медицинската дейност се осъществява със съвременна медицинска апаратура – апарати за хемодиализа на фирма „B Braun” – “ Dialog +”, с възможности за контролирана ултрафилтрация, профилиране на натриевата концентрация, мониториране на ефективността на диализата в реално време чрез измерване на Kt/V, измерване на артериалното налягане.

Отделението разполага и с модерна апаратура за подготовка на питейната вода чрез обратна осмоза за нуждите на хемодиализната процедура.

Началник отделение: Вакантно

Телефони:

Началник отделение – 042/ 698 520

Лекарски кабинет – 042/ 698 432

Старша мед сестра – 042/ 698 454

Зала – 042/ 698 39

 

Отделение по образна диагностика

– с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Образна диагностика;

Структура / капацитет / дейност

Отделението по Образна диагностика отговаря на II – ро ниво на компетентност съгласно актуалния медицинския стандарт по образна диатностика, Наредба № 49 и ЗЛЗ, за което има издадено удостоверение от РЗИ, гр. Стара Загора.

Отделението по Образна диагностика е едно от водещите отделения в Южна България. То осъществява комплексна образна диагностика на остри, обострени и хронични заболявания на всички органи и системи.

В отделението се извършват следните образни изследвания:

– Всички видове нативни и контрастно усилени компютър-томографски изследвания: на глава, шия, гръден кош, корем, таз, гръбначен стълб, стави и кости

– Всички видове рентгенографии и специални центражи

– Всички видове рентгеноскопии: на гръден кош, коремни органи и таз

– Всички видове контрастни рентгенови изследвания на храносмилателен тракт: на хипофаринкс, хранопровод, стомах, дванадесетопръстник, тънко черво, дебело черво – пасаж и иригография

– Холангиография

– Всички видове контрастни рентгенови изследвания на отделителна система: урография, цистография, уретрография, проградна и ретроградна пиелография

– Мамография

– Абдоминална ехография

– Инвазивни процедури под рентгенов и компютър- томографски контрол

– Стадиране и рестадиране на онкологични заболявания

– Консултативни дейности.

В отделение по Образна диагностика се обслужват пациенти планово и по спешност от Старозагорска област и от региона на Югоизточна България.

В отделението се извършва обучение на студенти от Медицински факултет при Тракийски университет и е дългогодишна първа база за следдипломно обучение на лекари- специалисти по образна диагностика.

В отделението работят 10 лекари, от които 7 са със специалност Образна диагностика, 1 е с две специалности – Образна диагностика и Спешна медицина, 3 са специализанти.

Отделението по Образна диагностика разполага със съвременна апаратура за образна диагностика:

– Два компютърни томографа със спирална функция

– Три инжектора

– Два дигигални рентгенови апарата за рентгенови снимки – DR

– Два конвенционални рентгенови апарата за рентгеноскопия и рентгенография

– Два конвенционални рентгенови апарата за рентгенография

– Система за компютърно преобразуване на образите – CR

– Ехографски апарати

– Мобилни рентгенови апарати

– Сухи лазерни принтери

– Термопринтери за ехографии

Всички рентгенови апарати са оборудвани с ДАП-камери за измерване на получената доза при рентгенови изследвания.

Началник отделение: Д-р Митев тел. 0882821206 email: mitev.mitko69@gmail.com

 

Отделение по съдебна медицина

СТРУКТУРА И КАПАЦИТЕТ:

Отделението обезпечава съдебномединската дейност в област Стара Загора и при необходимост в цяла югоизточна България. Базата му е предоставена и за обучение на студентите по медицина на Медицинския факултет при Тракийския университет и на специализанти по съдебна медицина.

Отделението разполага с кабинет за прегледи на живи лица, оборудвани секционни зали с хладилна камера, хистологична лаборатория. Осъществява колаборация с лабораторията по веществени доказателства при секция Съдебна медицина и деонтология на Медицинския факултет при Тракийския университет

В отделението работят четири лекари, една лаборантка и двама санитари.

ДЕЙНОСТ:

-Съдебномедицинско изследване /освидетелствуване/ и експертизи на пациенти /живи лица/ по повод телесни повреди и полови престъпления.

-Съдебномедицинско установяване на настъпила смърт /мъртвопроверителство/ извън болнично заведение при случаи със съмнение: за насилствена смърт; неоказана медицинска помощ; след претърпян битов и уличен травматизъм; след претърпяно сексуално насилие; починали по време на въвеждане в упойка; по време на местна и обща упойка; по време на оперативна намеса; непосредствено преди раждане, по време на раждане и до 45 – ия ден след станало раждане; след изкуствено прекъсване на бременност; до 30 тия ден след провеждано лечение в болнично заведение; след кръвопреливане; оплакване за неправилно лечение или алтернативно лечение; при скоропостижно починали деца и възрастни; при разложени трупове, разчленени трупове и на трупни части.

-Съдебномедицински аутопсии и експертизи на трупове и трупни части при случаи на: насилствена смърт; неоказана медицинска помощ; след претърпян битов и уличен травматизъм; след претърпяно сексуално насилие; починали по време на въвеждане в упойка; по време на местна и обща упойка; по време на оперативна намеса; непосредствено преди раждане, по време на раждане и до 45 – ия ден след станало раждане; до 30 тия ден след провеждано лечение в болнично заведение; при скоропостижно починали деца и възрастни; при разложени трупове, разчленени трупове и на трупни части.

-Съдебномедицинска експертиза за идентификация на живи лица, трупове и трупни части, по веществени доказателства.

-Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства – предмети зацапани с биологични материали от пострадали освидетелствувани в съдебномедицински кабинети, отделения или центрове, иззети при огледи на местопроизшествия или при извършено мъртвопроверителство от специалист по съдебна медицина.

-Съдебномедицинска експертиза по документи при съмнение за медицински професионални правонарушения, съмнение за насилствена смърт, при съмнение за подмяна на личността, причинена телесна повреда и др.

-Съдебномедицинска експертиза при професионални правонарушения в медицинската практика, при жалби на пациенти, близки на пациенти и др.

-Съдебномедицинска експертиза при употреба на алкохол и упойващи вещества от медицински лица, след транспортни инциденти, след битови и улични скандали, при извършени престъпления против личността и обществото и др.

-Съдебномедицинска експертиза при оглед на местопроизшествия и при масови бедствия.

-Консервация и балсамация на трупове.

Отделението е разположено на приземния етаж и втория етаж на Морфологичния блок.

Началник отделение: Д-р Тодоров тел. 0884099533 email: ttodorbg@abv.bg

Тел: 042/601 804